Climate Change
Poll
ท่านพึงพอใจกับเว็บไซต์นี้มากน้อยเพียงไหน ?
พึงพอใจมากที่สุด
พึงพอใจมาก
พึงพอใจปานกลาง
พึงพอใจน้อย
ไม่พึงพอใจ

ผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรม : ธุรกิจท่องเที่ยว

share small ผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรม : ธุรกิจท่องเที่ยว

7. ผลกระทบและความเสี่ยงของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศต่อการท่องเที่ยว

การท่องเที่ยวนับเป็นอีกหนึ่งอุตสาหกรรมบริการสำคัญที่สร้างรายได้ให้แก่ประเทศไทยปีละกว่าหลายแสนล้านบาท คิดเป็นประมาณร้อยละ 5 ของรายได้ประชาชาติ (GDP) โดยในปี พ.ศ. 2553 ประเมินว่าสถานการณ์การท่องเที่ยวในภาพรวมจะดีขึ้นกว่าปี พ.ศ. 2552 โดยคาดว่าการเติบโตของตลาดท่องเที่ยวในประเทศอยู่ที่ประมาณร้อยละ 3 โดยคิดคำนวณจากของจำนวนนักท่องเที่ยวในประเทศ จำนวนประมาณ 80 ล้านคน และการเติบโตของตลาดท่องเที่ยวต่างประเทศอยู่ที่ประมาณร้อยละ 6 คิดคำนวณจากจำนวนของนักท่องเที่ยวต่างประเทศ จำนวนประมาณ 14 ล้านคน

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมกับศูนย์เครือข่ายงานวิเคราะห์วิจัยและฝึกอบรมการเปลี่ยนแปลงของโลกแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEA START RC) ได้ประเมินความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทยในอนาคตภายใต้สถานการณ์จำลองลักษณะภูมิอากาศในสองช่วงเวลาได้แก่ พ.ศ. 2563-2572 และ พ.ศ. 2593-2602 โดยใช้แบบจำลองโลก (GCM) คือ ECHAM4 ภายใต้เงื่อนไขการปล่อยก๊าซเรือนกระจกแบบ A2 ของ IPCC ที่เน้นการเจริญเติบโตในเชิงเศรษฐกิจมากกว่าความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อมภาคการท่องเที่ยวของไทยเปิดรับต่อปัจจัยทางภูมิอากาศอย่างหลากหลายทั้งในเชิงเวลาและในเชิงพื้นที่ ซึ่งอาจจะสรุปปัจจัยและรูปแบบของผลกระทบที่สำคัญได้ใน ตารางที่ 2  โดยพบว่าความเสี่ยงของภูมิอากาศในอนาคตจะแตกต่างกันออกไปในแต่ละกลุ่มประเภทของการท่องเที่ยว โดยลักษณะการท่องเที่ยวที่มีความสัมพันธ์หรือพึ่งพากับปัจจัยทางสภาพอากาศโดยตรงมีแนวโน้มจะเป็นกลุ่มประเภทที่มีความอ่อนไหวมากและมีโอกาสได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศในอนาคตสูงกว่า อย่างไรก็ตามความเปราะบางยังขึ้นอยู่กับมิติเชิงพื้นที่ที่อาจมีรายละเอียดแตกต่างกันตามระดับของความเสี่ยงและความอ่อนไหวต่อการได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ รวมถึงขีดความสามารถด้านเทคโนโลยีและด้านทุนของผู้ประกอบการในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของแต่ละกลุ่มประเภทและพื้นที่นั้นอีกด้วย

ปัจจัยเปิดรับทางภูมิอากาศที่สำคัญของการท่องเที่ยวของไทย
เชิงลบ - สภาพอากาศรุนแรง สร้างความเสียหายต่อแหล่งท่องเที่ยง แหล่งอารยธรรม เส้นทางคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐาน- ความชื้นในอากาศและกระแสลม ส่งผลต่อไฟป่าและการกระจายของหมอกควัน ส่งผลให้สูญเสียทัศนีย์ภาพ เกิดมลภาวะทางอากาศ

- อุณหภูมิที่สูงขึ้นรวมถึงความแห้งแล้ง ส่งผลต่อความหลากหลายทางชีวิภาพและระบบนิเวศที่เป็นปัจจัยดึงดูดนักท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

- มรสุมและพายุส่งผลให้เกิดการกัดเซาะชายฝั่ง ส่งผลต่อต้นทุนการท่องเที่ยวและโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ

- รูปแบบของฤดูกาลส่งผลต่อการประกอบอาชีพดั้งเดิม หรืออารยธรรม ของประชาชนในพื้นที่ ที่เป็นปัจจัยสำคัญในการดึงดูดนักท่องเที่ยวเชิงวัฒนรรม

เชิงบวก -ปริมานฝนที่เพิ่มขึ้นส่งผลให้บางพื้นที่มีความอุดมสมบูรณ์ทางนิเวศและแหล่งน้ำเพื่อรองรับการท่องเที่ยววได้มากขึ้น- ฤดูมรสุมที่สั้นลงอาจจะทำให้ฤดูการท่องเที่ยวฝั่งอันดามันยาวขึ้นเล็กน้อย

ธุรกิจการท่องเที่ยวไทยยังมีความตระหนักและความเข้าใจเกี่ยวกับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศที่คลาดเคลื่อนและอาจจะส่งผลให้ธุรกิจมีความเสี่ยงต่อภูมิอากาศ Rongrongmuang (2010) ได้ศึกษาระดับความเข้าใจและทัศนคติของผู้ประกอบการดำน้ำและพบว่าผู้ประกอบการส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศในระดับปานกลาง โดยยังมองเรื่องการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศเป็นเรื่องไกลตัวและเชื่อว่าปัญหาจะสามารถแก้ไขได้ด้วยการร่วมมือกันลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และมักมีความเชื่อว่ารูปการดำเนินธุรกิจที่ตนทำอยู่ในปัจจุบันมีความสอดคล้องกับภูมิอากาศอยู่แล้วจึงยังไม่เห็นความจำเป็นที่จะต้องมีมาตรการใดๆ หรือการลงทุนเพิ่มขึ้นเพื่อเป็นการปรับตัวเพื่อให้ธุรกิจเพิ่มความสอดคล้องกับภูมิอากาศในแต่ละพื้นที่ ดังนั้นภาครัฐจึงจะต้องเร่งส่งเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ และเปิดโอกาสให้ภาคการท่องเที่ยวเข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ รวมถึงการเสริมสร้างขีดความสามารถของผู้ประกอบการในระดับท้องถิ่นให้สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศได้อย่างเหมาะสมต่อไป

next ผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรม : ธุรกิจท่องเที่ยว

……………………………………………………….


เรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้อง