Mitigation
Poll
ท่านพึงพอใจกับเว็บไซต์นี้มากน้อยเพียงไหน ?
พึงพอใจมากที่สุด
พึงพอใจมาก
พึงพอใจปานกลาง
พึงพอใจน้อย
ไม่พึงพอใจ

ลดการเกิดขยะในภาคเกษตรกรรม : เชื้อเพลิงอัดแท่งจากขยะทางการเกษตร

share small ลดการเกิดขยะในภาคเกษตรกรรม : เชื้อเพลิงอัดแท่งจากขยะทางการเกษตร

1.    การนำขยะการเกษตรมาผลิตเชื้อเพลิงอัดแท่ง 

ถ่านกะลามะพร้าวอัดแท่งไร้ควัน

1.1 ความเป็นมาของนวัตกรรม 

มะพร้าวเป็นพืชที่มีการปลูกมากที่สุดในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  และมีความสำคัญทางเศรษฐกิจพืชหนึ่งของประเทศไทย  การผลิตถ่านกะลามะพร้าวอัดแท่งไร้ควันซึ่งกะลามะพร้าวที่เหลือจากการกะเทาะทำมะพร้าวขาว

1.2 การออกแบบนวัตกรรม

image0021 ลดการเกิดขยะในภาคเกษตรกรรม : เชื้อเพลิงอัดแท่งจากขยะทางการเกษตร

รูปภาพถ่านกะลามะพร้าวอัดแท่ง

การทำถ่านกะลามะพร้าวอัดแท่ง  เป็นกระบวนการเพิ่มความหนาแน่นให้กับวัสดุ โดยนำกะลามะพร้าวที่ผ่านกระบวนการเผาไปทำให้มีขนาดเล็กลง  แล้วนำไปอัดเพิ่มความหนาแน่น  จากนั้นก็ลดความชื้นของเชื้อเพลิงอัดแท่ง  ซึ่งวัสดุส่วนใหญ่ที่ใช้ในการอัดแท่ง  คือวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร เช่น กะลามะพร้าว

1.3 วัสดุ อุปกรณ์                

กะลามะพร้าว, ถังน้ำมัน 200 ลิตร, กระสอบป่าน, ตะกร้า, ชั้นวาง, เครื่องบดถ่าน, เครื่องผสม, เครื่องอัด, แป้งมัน

น้ำ

1.4 วิธีการ

image004 ลดการเกิดขยะในภาคเกษตรกรรม : เชื้อเพลิงอัดแท่งจากขยะทางการเกษตร

รูปภาพกะลามะพร้าวที่แห้งสนิท

(1) นำกะลามะพร้าวที่แห้งสนิท คัดเอาเศษวัสดุอื่นๆ ที่ไม่พึงปะสงค์ เช่น กรวด หิน ดิน ทราย ถุงพลาสติก เศษเหล็กเศษโลหะ ต่างๆ ออกให้หมด เพราะวัสดุเหล่านี้จะเข้าไปผสมกับถ่านกะลา ทำให้ถ่านด้อยคุณภาพและอาจก่อให้เกิดความเสียหายกับเครื่องบดได้

(2) นำกะลามะพร้าวไปเผาด้วยถังน้ำมันขนาด 200 ลิตร ที่เปิดฝา โดยใส่เศษกะลาลงไปในถังเพียงเล็กน้อยก่อนแค่ก้นถัง แล้วจุดไฟเผา เมื่อไฟติดกะลาแล้วค่อยๆ กะลามะพร้าวใหม่ลงไปอีกครั้ง ทำสลับกันไปเรื่อยๆ อย่างนี้จนถ่านกะลามะพร้าวเต็มถัง  ไม่ควรเติมกะลาในแต่ละครั้งมากเกินไป เพราะจะทำให้เกิดควันและการเผาไหม้ไม่ทั่วถึง การดูว่ากะลามะพร้าวติดไฟหมดแล้วหรือทั่วถึง หรือไม่  โดยให้สังเกตดูจากควันไฟ  หากควันน้อยลงและกะลาติดไฟแดงๆแสดงว่ากะลากลายเป็นถ่านหมดแล้ว  หลังจากนั้นปล่อยทิ้งไว้ประมาณ5-10 นาที  ให้ใช้กระสอบป่านชุบน้ำให้เปียกบิดพอหมาดๆ นำมาคลุมปากถังแล้วปิดทับด้วยฝาถังให้แน่นสนิท ทิ้งไว้ 1 คืน เพื่อให้ถ่านเย็นลง  รุ่งขึ้นจึงนำถ่านกะลามะพร้าวเข้าเครื่องบดต่อไป  ถ้ายังไม่นำไปเข้าเครื่องบดให้บรรจุใส่กระสอบ เก็บไว้ในสถานที่ที่อากาศถ่ายเทไม่ชื้น

image0062 ลดการเกิดขยะในภาคเกษตรกรรม : เชื้อเพลิงอัดแท่งจากขยะทางการเกษตร

รูปภาพการนำกะลามะพร้าวไปเผาด้วยถังน้ำมันขนาด 200 ลิตร

(3) การอัดเพื่อเพิ่มความหนาแน่นของกะลามะพร้าว มีขบวนการดังนี้

image0082 ลดการเกิดขยะในภาคเกษตรกรรม : เชื้อเพลิงอัดแท่งจากขยะทางการเกษตร

รูปภาพการนำถ่านกะลามะพร้าวที่ผ่านกระบวนการเผาเข้าเครื่องบด

1. นำถ่านกะลามะพร้าวที่ผ่านกระบวนการเผาเข้าเครื่องบด เพื่อให้มีขนาดเล็กลง

2. นำถ่านกะลามะพร้าวที่ผ่านการบด 100 กก. เข้าเครื่องผสม ใส่แป้งมัน 6 กก. แล้วผสมให้เข้ากันประมาณ 5  นาที แล้วค่อยๆ ใส่น้ำลงไปประมาณ 30-36 ลิตร แล้วแต่สภาพ

image0103 ลดการเกิดขยะในภาคเกษตรกรรม : เชื้อเพลิงอัดแท่งจากขยะทางการเกษตร

รูปภาพถ่านกะลามะพร้าวที่บดเรียบร้อยแล้ว

3. ภูมิอากาศหรือความชื้นในอากาศ  ใช้เวลาผสมประมาณ10 นาที เวลาผสมต้องดูไปเรื่อยๆว่าส่วนผสมเข้ากันหรือไม่ ข้นหรือเหลวเกินไปหรือไม่ ถ้าไม่แน่ใจให้ใช้มือกำส่วนผสมเมื่อปล่อยมือส่วนผสมไม่แตกเป็นว่าใช้ได้  แต่ไม่ควรเหนียวเกินไป  ถ้าเหนียวเกินไปเวลาลงในเบ้าอัดแท่งถ่านจะไม่เรียบเสมอกันเพราะเหนียวติดเบ้า

image011 ลดการเกิดขยะในภาคเกษตรกรรม : เชื้อเพลิงอัดแท่งจากขยะทางการเกษตร

รูปภาพการผสมส่วนผสมทั้งหมด

4. หลังจากผสมส่วนผสมเข้ากันดีแล้ว  จึงนำไปใส่เครื่องอัด ใส่ครั้งละประมาณ  10-15 กก. ปรับความแรงเร็วช้าของถ่านที่จะไหลลงมาจากเบ้า(ออกมากหรือน้อย)  ถ้าลงน้อยเกินไปก้อนถ่านก็จะไม่แน่น  ถ้าลงมากเกินไปเครื่องอัดก็รับไม่ไหวมันก็จะติดกัน  ดังนั้นจึงต้องปรับความเร็วให้อยู่ในระดับที่พอดี ถ่านที่ไหลออกมาจะมีแท่นรองรับถ่าน กำหนดความยาวของแท่นถ่านประมาณ 5 นิ้ว หรือตามที่ลูกค้าต้องการ แล้วใช้มีดที่ดัดแปลงขึ้นมาตัดถ่านตามความยาวที่ต้องการ แล้วนำถ่านที่ได้วางใส่ตะกร้า กระบวนการนี้ต้องใช้คนทำ 2 คน

คนที่ 1 ปรับความแรงเร็วช้าของถ่านที่จะไหลลงมาจากเบ้า และตัดถ่าน

คนที่ 2 หยิบถ่านที่ตัดแล้วใส่ตะกร้า

5.  นำถ่านที่ได้ไปตากแดดเพื่อลดความชื้นหรือเข้าเครื่องอบ
6.นำถ่านที่ได้ไปบรรจุลงภาชนะบรรจุ เช่น ถุงพลาสติก,  ลัง เพื่อจำหน่าย

 

image018 ลดการเกิดขยะในภาคเกษตรกรรม : เชื้อเพลิงอัดแท่งจากขยะทางการเกษตร

รูปภาพถ่านหลังจากใส่บรรจุภัณฑ์

1.5 ประโยชน์ที่ได้รับ

1. เกิดการจ้างงานในท้องถิ่น

2. สร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว

3.  ลดปัญหาขยะจากภาคเกษตร

1.6 เงื่อนไขหรือข้อจำกัดในการนำนวัตกรรมไปปรับใช้ประโยชน์

ถ่านกะลามะพร้าวที่นำมาเผาถ่าน ต้องคัดแยกวัสดุปลอมปนออก เช่น ถุงพลาสติก ก้อนกรวด เศษเหล็ก  เพราะทำให้คุณภาพของถ่านด้อยลงและอาจทำให้เครื่องเสียหายได้   และกระบวนการเผาถ่านนั้นต้องให้ถ่านกะลามะพร้าวสุกทั่วถึงทุกชิ้น ซึ่งจะมีผลต่อคุณภาพของถ่านกะลามะพร้าวเช่นกัน คือ ทำให้เกิดควัน

next ลดการเกิดขยะในภาคเกษตรกรรม : เชื้อเพลิงอัดแท่งจากขยะทางการเกษตร

……………………………………………………….


เรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้อง