Adaptation Actions

การปรับตัวต่อน้ำท่วมในประเทศไทย ปี 2554

การปรับตัว หมายถึง การคาดการณ์ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการดำเนินการที่เหมาะสมในการป้องกัน หรือลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น หรือการใช้ประโยชน์จากโอกาสที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการวางแผนที่ดี และการปรับตัวอย่างทันทวงทีจะช่วยประหยัดเงิน และเพิ่มความปลอดภัยในชีวิตได้ ตัวอย่างของมาตรการปรับตัว เช่น การใช้ทรัพยากรน้ำที่มีการขาดแคลนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น การปรับตัวและสร้างที่อยู่อาศัยให้เข้ากับสภาพภูมิอากาศในอนาคต และเหตุการณ์สภาพอากาศที่รุนแรง การสร้างอาคารเพื่อป้องกันน้ำท่วม และการสูงขึ้นของระดับน้ำ การพัฒนาพันธุ์พืชทนแล้ง การเลือกพันธุ์ไม้ ป่าไม้ และการป้องกันความเสี่ยงต่อการเกิดพายุฝนและไฟป่า และการกำหนดขอบเขตของพื้นที่ดิน เพื่อช่วยให้มีการโยกย้ายของสายพันธุ์ในธรรมชาติ การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ…
การปรับตัวต่อสถาพภูมิอากาศในประเทศออสเตรเลีย,แแหล่งภาพ: http://theconversation.com/who-should-fund-australias-adaptation-to-climate-change-17595

กิจกรรมการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในประเทศไทย ประเทศไทยเริ่มทำกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศตั้งแต่ปีพ.ศ. 2548 โดยเป็นกิจกรรมด้านการวิจัยเป็นหลัก จุดประสงค์หลักคือเพื่อเชื่อมโยงการกักเก็บคาร์บอนจากการกระทำระบบวนเกษตรจากชุมชนในจังหวัดสกลนครกับตลาดคาร์บอน (Bhaktikul, 2012) ในปีพ.ศ. 2551 ประชาชนเริ่มทราบถึงปัญหาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศผ่านสื่อมวลชน เช่น โทรทัศน์และวิทยุ และในปี 2553 ประเทศไทยระบุในเอกสารฉบับแรกที่เสนอต่อ UNFCCC ว่ามาตรการหลักในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ คือ มาตรการด้านการเกษตร การจัดการน้ำสะอาดและพื้นที่ชายฝั่ง ต่อมาในปีพ.ศ. 2554…
Menu Title