แหล่งที่มาของการเกิดก๊าซเรือนกระจก

Language : English

ก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse Gases)

คือ ก๊าซที่เป็นองค์ประกอบของบรรยากาศโลกห่อหุ้มโลกไว้เสมือนเรือนกระจก ก๊าซเหล่านี้มีความจำเป็นต่อการรักษาอุณหภูมิของโลกให้คงที่ ก๊าซเรือนกระจกที่ถูกควบคุมโดยพิธีสารเกียวโต ซึ่งเป็นที่รู้จักกันอีกอย่างว่าเป็นสนธิสัญญาเกี่ยวกับภูมิอากาศของโลก คือ บันทึกข้อตกลงระหว่างประเทศฉบับเดียวของโลกที่มีเป้าหมายผูกพัน คือ การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก มีเพียง 6 ชนิด โดยจะต้องเป็นก๊าซที่เกิดจากกิจกรรมของมนุษย์ เท่านั้น ได้แก่

  1. ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2)
  2. ก๊าซมีเทน (CH4)
  3. ก๊าซไนตรัสออกไซด์ (N2O)
  4. ก๊าซไฮโดรฟลูออโรคาร์บอน (HFC)
  5. ก๊าซเพอร์ฟลูออโรคาร์บอน (PFC) และ
  6. ก๊าซซัลเฟอร์เฮกซะฟลูออไรด์ (SF6)

ทั้งนี้ ยังมีก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากกิจกรรมของมนุษย์ที่สำคัญอีกชนิดหนึ่ง คือ สารซีเอฟซี (CFC หรือ Chlorofluorocarbon) ซึ่งใช้เป็นสารทำความเย็นและใช้ในการผลิตโฟม แต่ไม่ถูกกำหนดในพิธีสารเกียวโต เนื่องจากเป็นสารที่ถูกจำกัดการใช้ในพิธีสารมอนทรีออลแล้ว

ข้อสังเกตหลักของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่รุนแรงและฉับพลันในปัจจุบัน เป็นผลพวงจากกิจกรรมหลักของมนุษย์ ข้อมูลจากองค์การสหประชาชาติระบุว่า ในปี 2557 จำนวนประชากรในเมืองมีการเพิ่มขึ้นมากถึงร้อยละ 54 ของจำนวนประชากรโลกทั้งหมดซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 34 เมื่อเทียบกับในปี 2503 และยังคงมีอัตราที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้เกิดการขยายตัวของเมือง (Urbanization) เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ และทำให้เกิดการใช้พลังงานที่เพิ่มสูงขึ้นจากการขนส่งที่ยังคงใช้น้ำมันฟอสซิลเป็นหลัก การทำการเกษตรสมัยใหม่ที่ยังคงพึ่งพาสารเคมีและยากำจัดศัตรูพืช การเกิดก๊าซมีเทนจากการหมักหมมของภูเขาขยะ และเศษอาหารจากการทานเหลือและไม่ได้รับการจัดการอย่างถูกวิธี

IPCC ได้จำแนกแหล่งการเกิดก๊าซเรือนกระจกซึ่งมีความเชื่อมโยงระหว่าง กระบวนการ แหล่งที่มา และแหล่งดูดกลับ (sinks) ออกเป็น 4 ประเภทด้วยกัน ได้แก่

1) ภาคพลังงาน

2) ภาคกระบวนการอุตสาหกรรมและการใช้ผลิตภัณฑ์

3) ภาคเกษตร ป่าไม้ และการใช้ประโยชน์ที่ดิน

4) ภาคการจัดการของเสีย

แหล่งการเกิดก๊าซเรือนกระจกตาม IPCC
แหล่งการเกิดก๊าซเรือนกระจกตาม IPCC

 

แหล่งข้อมูล:

  • 2006. Draft 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories. IPCC.

Categories: Climate Change,GHG Emission Sources

Tags:

Menu Title