ภาคการจัดการขยะและของเสีย

Language : English

By GST HBK (Own work) [Public domain], via Wikimedia Commons
ขยะอันเป็นแหล่งการปล่อยก๊าซเรือนกระจก, แหล่งภาพ: GST HBK (Own work) [Public domain], via Wikimedia Commons
แหล่งก๊าซเรือนกระจกจากกระบวนการจัดการของเสียเกิดจากการทิ้งขยะ การบำบัดขยะเชิงชีวภาพ (biological treatment of solid waste) เตาเผาขยะ และการเผาขยะแบบเปิด และการบำบัดน้ำเสีย ซึ่งระหว่างกระบวนการได้มีการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก ได้แก่ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ก๊าซมีเทน (CH4) และก๊าซไนตรัสออกไซด์ (N2O) (Pipatti & Vieira, 2006) ดังรูป

การแบ่งประเภทของกิจกรรมการจัดการขยะและของเสีย อ้างอิงจาก IPCC 2006, ดัดแปลงโดย: ERM-Siam Co., Ltd.
การแบ่งประเภทของกิจกรรมการจัดการขยะและของเสีย อ้างอิงจาก IPCC 2006, ดัดแปลงโดย: ERM-Siam Co., Ltd.

 

แหล่งข้อมูล:

 

Categories: Climate Change,GHG Emission Sources

Tags:

Menu Title