การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในประเทศไทย

Language : English

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในประเทศไทยส่งผลโดยตรงต่อภัยแล้งที่ยาวนาน ผลผลิตทางการเกษตรและประมงลดลง อุทกภัย ระดับน้ำทะเลที่สูงขึ้น โรคภัยไข้เจ็บที่ทวีความรุนแรง และกระทบโดยตรงต่อเศรษฐกิจไทย

กรมอุตุนิยมวิทยารายงานถึงอุณหภูมิเฉลี่ยประจำปีของประเทศไทยเพิ่มสูงขึ้นประมาณ 1 องศา เทียบจาก พ.ศ. 2524 – 2551 (รูปที่ 1) และแนวโน้มอุณหภูมิในประเทศไทยอาจเพิ่มสูงขึ้น 1.2 – 1.9 องศาเซลเซียสในปี พ.ศ. 2593 ยิ่งไปกว่านั้น จำนวนวันที่ฝนตกและระดับปริมาณน้ำฝนที่ตกลงมาลดลงอย่างเห็นได้ชัดเทียบกับ 15 ปีที่ผ่านมา (รูปที่ 2) โดยสภาพภูมิศาสตร์ที่ตั้งแล้ว ประเทศไทยดูเป็นหนึ่งในประเทศที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกมากที่สุดประเทศหนึ่ง

รูปที่ 1 อุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุดประจำปีของประเทศไทย (องศาเซลเซียส)
รูปที่ 1 อุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุดประจำปีของประเทศไทย (องศาเซลเซียส), แหล่งข้อมูล: กรมอุตุนิยมวิทยา, พ.ศ. 2551, ดัดแปลงโดย: ERM-Siam Co., Ltd.

 

รูปที่ 2 ระดับปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยประจำปีที่ลดลง, แหล่งข้อมูล: กรมอุตุนิยมวิทยา, พ.ศ. 2551, ดัดแปลงโดย: ERM-Siam Co., Ltd.
รูปที่ 2 ระดับปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยประจำปีที่ลดลง, แหล่งข้อมูล: กรมอุตุนิยมวิทยา, พ.ศ. 2551, ดัดแปลงโดย: ERM-Siam Co., Ltd.

 อ่านเพิ่มเติม:

โครงการศึกษาด้านผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศในอนาคตและการปรับตัวของภาคส่วนที่สาคัญ, 2554, ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,ศูนย์เครือข่ายงานวิเคราะห์ วิจัย และฝึกอบรมการเปลี่ยนแปลงของโลกแห่งภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ (http://startcc.iwlearn.org/doc/Doc_thai_22.pdf)

 

แหล่งข้อมูล:

  • MARKS, D. (2011). Climate Change and Thailand: Impact and Response (2nd ed., Vol. 33). Contemporary Southeast Asia.

 

Categories: Climate Change,Thailand's Observed Changes

Tags:

Menu Title