ระดับน้ำทะเลที่สูงขึ้น และคลื่นพายุซัดฝั่ง

Language : English

ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีสภาพภูมิประเทศที่ต่ำซึ่งมีความเปราะบางที่จะเกิดเหตุการณ์ระดับน้ำทะเลที่สูงขึ้น และคลื่นพายุซัดฝั่ง IPCC ได้ระบุถึงระดับน้ำทะเลที่สูงขึ้นในอัตราเร่งตั้งแต่ปี พ.ศ. 2536 – 2546 และมีการคาดการณ์ว่าระดับน้ำทะเลจะเพิ่มสูงขึ้นอีก 18 – 60 เซนติเมตร ในปี พ.ศ. 2643 ในบางพื้นที่ของประเทศไทยนั้น การรุกล้าของน้าทะเลเข้าสู่ชั นน้าบาดาลตามแนวชายฝั่งทะเล (Seawater intrusion) ได้ทำให้น้ำในชั้นบาดาลมีการปนเปื้อนซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อการอุปโภคและบริโภคของชุมชนและหน่วยงานอุตสาหกรรมที่ตั้งอยู่ตามแนวชายฝั่ง (ปรัชญา และคณะ, 2555) นอกจากนี้ประเทศไทยยังต้องเผชิญปัญหาน้ำท่วมตามแนวชายฝั่งจากสาเหตุความแตกต่างของระดับน้ำทะเลที่มีช่วงแคบ และระดับน้ำที่ต่ำมาก ซึ่งส่งผลให้น้ำที่ท่วมเข้ามาในแผ่นดินใหญ่ไม่สามารถระบายได้ทันเวลา (Marks, 2011).

มีการคาดการณ์ว่าคลื่นพายุซัดฝั่งในประเทศไทยจะทวีความรุนแรงมากขึ้นร้อยละ 32.7 ในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานครและภาคกลางจะได้รับผลกระทบหนักที่สุด ซึ่งเป็นพื้นที่ลำดับที่สามในเอเชียตะวันออกที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาน้ำท่วมตามแนวชายฝั่ง

คลื่นพายุซัดฝั่ง จังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2551
คลื่นพายุซัดฝั่ง จังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2551, แหล่งภาพ: http://www.thephuketnews.com/storm-surge-disaster-exercise-planned-as-cyclone-season-approaches-phuket-46218.php

 

แหล่งข้อมูล:

  • MARKS, D. (2011). Climate Change and Thailand: Impact and Response (2nd ed., Vol. 33). Contemporary Southeast Asia.
  • ปรัชญา และคณะ (2555). การทดสอบประสิทธิภาพของวิธีป้องกันการรุกล้าของน้าทะเลในชั้นน้าบาดาลด้วยแบบจ้าลองทางกายภาพ. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (http://158.6.11:8080/sutir/bitstream/123456789/5399/2/fulltext.pdf)

Categories: Climate Change,Thailand's Observed Changes

Tags:

Menu Title