ภัยแล้ง

Language : English

หลายทศวรรตที่ผ่านมา ประเทศไทยได้เผชิญปัญหาภัยแรงที่รุนแรงหลายต่อหลายครั้ง ซึ่งส่งผลกระทบรุนแรงต่อภาคการเกษตรมากที่สุด ในปี พ.ศ. 2548 ประชากร 11 ล้านคนใน 71 จังหวัดได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนน้ำอุปโภค-บริโภค ในปี พ.ศ. 2551 ประชาชนในภาคการเกษตรกว่า 10 ล้านคน ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งที่รุนแรงอีกครั้ง

ในปี พ.ศ. 2559 ประเทศไทยจำต้องเผชิญปัญหาภัยแล้งที่ร้ายแรงที่สุดในรอบสิบปีและส่งผลกระทบเป็นวงกว้างในหลายภูมิภาคของประเทศ โดยเฉพาะภาคการเกษตรเป็นภาคที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุด รัฐบาลไทยได้ออกมาตรการบรรเทาสถานการณ์ภัยแล้งที่หลากหลายเพื่อสร้างความมั่นใจว่าการสำรองน้ำใช้จะมีไปจนหมดฤดูแล้ง ภัยแล้งส่งผลกระทบที่รุนแรงต่อเกษตรกรไทยอย่างมาก เนื่องจากเกษตรกรต้องเผชิญกับปัญหาการจำกัดน้ำที่ใช้ในการทำการเกษตร จนต้องเปลี่ยนไปปลูกพืชผลที่ทนทานและต้องการน้ำน้อยแทน (Luedi, 2016)

ภัยแล้งในประเทศไทย
ภัยแล้งในประเทศไทย, แหล่งภาพ: pixabay.com

 

แหล่งข้อมูล:

Categories: Climate Change,Thailand's Observed Changes

Tags:

Menu Title