ภาคพลังงาน

Language : English

ภาคพลังงานเป็นภาคที่ส่งผลกระทบต่อการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากที่สุด และโดยทั่วไปแล้ว จะปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สูงถึง ร้อยละ 90 และก๊าซเรือนกระจกอื่นๆ ร้อยละ 75 ของก๊าซเรือนกระจกทั้งหมดในประเทศที่พัฒนาแล้ว การปล่อยก๊าซเรือกระจกหลัก (Stationary combustion) คิดเป็นร้อยละ 70 ของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคพลังงาน ร้อยละ 50 ของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกหลักนี้มีความเกี่ยวข้องกับการใช้พลังงานในภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะโรงผลิตไฟฟ้าและโรงกลั่นน้ำมัน (Power plant and refineries) และร้อยละ 25 ของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคพลังงานเป็นผลพวงจากการเผาไหม้จากกิจกรรมการขนส่ง (การขนส่งบนถนนและการขนส่งอื่นๆ) การใช้พลังงานที่เกี่ยวข้องกับการเผาไหม้เชื้อเพลิงสามารถแบ่งประเภทของกิจกรรมได้ดังนี้ 1) อุตสากรรมพลังงาน 2) โรงงานอุตสาหกรรมต่างๆและการก่อสร้าง 3) การขนส่ง 4) ภาคอื่นๆ 5) ไม่สามารถระบุได้ ดังรูปด้านล่าง (Garg, Kazunari & Pulles, 2006).

3.3.1 Energy_TH
การแบ่งประเภทของกิจกรรมการเผาไหม้เชื้อเพลิง อ้างอิงจาก IPCC 2006

 

แหล่งข้อมูล:

 

Categories: Climate Change,GHG Emission Sources

Tags:

Menu Title