สังคมคาร์บอนต่ำ

Language : English

ความหมายของคาร์บอนต่ำ

คาร์บอนต่ำ หมายถึง ตัวเลขประมาณการปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรายปีในระดับโลก ซึ่งความเข้มของก๊าซเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศอยู่ในระดับที่ยอมรับกันว่าไม่เป็นการแทรกแซงของมนุษย์ที่เป็นอันตรายกับระบบภูมิอากาศ (คาร์บอน หมายถึง คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)

สังคมคาร์บอนต่ำ (Low Carbon Society) เป็นสังคมที่ผู้คนส่วนใหญ่ ในสังคมหันมาร่วมมือกันลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในทุกรูปแบบหรือในกิจกรรมต่างๆ ที่เกิดจากการดำรงชีวิตปกติโดยเฉพาะการลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ปล่อยออกมาจากกระบวนการผลิตของโรงงานหรือภาคอุตสาหกรรม เพื่อจะได้อยู่ร่วมกันในสังคมที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี สังคมคาร์บอนต่ำจึงต้องทำให้ผู้คนในสังคมมีความตระหนักถึงคุณภาพชีวิตที่เกิดจากการอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีปริมาณคาร์บอนต่ำ โดยผู้คนในสังคมมีความยึดโยงกับการเลือกใช้เทคโนโลยีหรือการพัฒนาเทคโนโลยีให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และที่สำคัญก็คือ จะต้องเป็นสังคมที่มีการวางผังเมืองให้สอดคล้องกับระบบนิเวศที่สมดุลด้วย ดังนั้น สังคมคาร์บอนต่ำ จึงมีลักษณะดังนี้ (ดังรูปที่ 7.3)

 1. สังคมที่ต้องช่วยกันลดความต้องการใช้พลังงาน
 2. สังคมที่ต้องหลีกเลี่ยงการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลหรือน้ำมัน และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และ
 3. สังคมต้องมีมาตรการความมั่นคงทางพลังงานและเป็นสังคมที่มีการพบปะหารือกันในเรื่องความต้องการของคนทุกกลุ่มในสังคม

 

นอกจากการที่ทุกคนร่วมมือลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกแล้ว ควรเน้นการจัดการโดยการใช้พื้นที่เป็นหลัก (Area-Based) โดยมุ่งไปที่เมืองที่มีเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากฐานเดิมที่ยังไม่มีการจัดการเมืองเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่งในปัจจุบันความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในชั้นบรรยากาศสูงกว่า 400 ส่วนต่อล้านส่วนโดยปริมาตร (ppmv) แล้ว และยังคงเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ และเพื่อให้อุณหภูมิโลกสูงขึ้นไม่เกิน 2 องศาเซลเซียสตามเป้าหมาย ความเข้มข้นของก๊าซเรือนกระจกจะต้องไม่เกิน 450 ส่วนต่อล้านส่วนคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (ppm CO2e)

 

6.1.1 LCS graph_TH
ตัวเลขประมาณการปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรายปีในระดับโลก; แหล่งภาพ: Dhar, S., Pathak, M., & Shukla P.R., 2013

แนวคิดสังคมคาร์บอนต่ำ หมายถึง การดำเนินกิจกรรมที่สอดคล้องกับหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งจะช่วยให้สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้อย่างมาก โดยการใช้แหล่งพลังงานและเทคโนโลยีคาร์บอนต่ำ และการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยไม่ทำให้เกิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม

 

 

สังคมคาร์บอนต่ำ (Low carbon Society)
แนวคิดสังคมคาร์บอนต่ำในประเทศไทย; แหล่งภาพ: ERM-Siam Co., Ltd.

เมืองที่ใช้พลังงานอย่างชาญฉลาด

องค์การสหประชาชาติประมาณการณ์ว่ากว่าร้อยละ 50 ของประชากรโลกอาศัยอยู่ในเมือง ซึ่งสัดส่วนเมืองครอบคลุมพื้นที่เพียงร้อยละ 2 ของพื้นที่โลกทั้งหมด แต่พบว่ามีสัดส่วนการใช้ทรัพยากรถึงร้อยละ 75 ของความต้องการทรัพยากรในแต่ละวัน และสร้างขยะถึงร้อยละ 75 ของขยะทั้งหมด กล่าวคือ ขยะเหล่านี้ปล่อยก๊าซเรือนกระจกถึงร้อยละ 80 ของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั่วโลกซึ่งคิดเป็นการใช้พลังงานร้อยละ 75 และร้อยละ 30-40 ของการใช้พลังเป็นการใช้พลังงานภายในตึก กล่าวได้ว่าอนาคตที่ยั่งยืนและการดำรงอยู่ของอารยธรรมขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของการใช้พลังงานของชุมชนในเมือง

การเปลี่ยนแปลงบริบทของเมืองสู่เมืองที่มีการใช้พลังงานอย่างชาญฉลาดนั้น มีความหลากหลายและท้าทายการพัฒนาในหลายด้าน ทั้งด้านเทคโนโลยีและด้านเศรษฐกิจ ในแง่ของการกระจายพลังงานให้ครอบคลุมความต้องการพลังงานขั้นพื้นฐานของพลเมือง ดังนั้น เมืองที่ใช้พลังงานอย่างชาญฉลาดจะต้องตอบสนองทุกความต้องการการใช้พลังงานของพลเมือง และนอกเหนือไปจากนั้นคือการหาวิธีการและนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพชีวิตของพลเมืองในทุกๆ ด้าน โดยมุ่งผลสำเร็จในด้านต่างๆ เหล่านี้

 • มาตรฐานประสิทธิภาพการประหยัดพลังงานสูงสุด
 • การใช้ทรัพยากรท้องถิ่นในการให้บริการด้านพลังงาน
 • การสร้างระบบสมาชิกของผู้ใช้พลังงานในระดับท้องถิ่น
 • การพัฒนาสมาร์ทโฮมและสมาร์ทกริดสำหรับการจัดการความต้องการด้านพลังงาน
 • การสนับสนุนการใช้รถยนต์ไฟฟ้า
 • การใช้ข้อมูลในการตัดสินใจอย่างชาญฉลาดเกี่ยวกับการซื้อหรือการผลิตด้านพลังงาน
 • การคาดการณ์ในการแก้ปัญหาเชิงรุก
 • การติดต่อประสานงานโดยใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าเพื่อการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพของระบบโครงสร้างพื้นฐานนโยบายและข้อปฏิบัติสำหรับสังคมคาร์บอนต่ำ

 

ข้อสรุปในเชิงนโยบายเพื่อมุ่งสู่สำเร็จของการเป็นสังคมคาร์บอนต่ำ มีดังนี้

 • ตั้งเป้าหมายระยะยาวในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ของปีพื้นฐาน พ.ศ. 2553 ลงร้อยละ 50 ภายในปีพ.ศ. 2593
 • สัญญาณของนโยบายระยะยาวเพื่องส่งเสริมการกำหนดราคาซื้อ-ขายคาร์บอน ผ่านช่องทางการเก็บภาษี การซื้อขายคาร์บอนเครดิตระหว่างประเทศ ซึ่งควรจัดตั้งขึ้นเพื่อสร้างแรงขจูงใจที่เหมาะสมในเชิงธุรกิจ
 • ควรแยกการเก็บภาษีออกจากรายได้และการจ้างงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อส่งเสริมให้ภาคธุรกิจและแต่ละบุคคลลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
 • การลงทุนในประเทศกำลังพัฒนาควรมุ่งไปสู่เป้าหมายคาร์บอนต่ำ
 • ควรมีการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีคาร์บอนต่ำไปสู่ประเทศกำลังพัฒนาเพื่อขยายกระแสการเงินและสร้างกลไกใหม่ๆ ทางด้านการเงิน
 • ส่งเสริมให้มีการใช้งานผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีที่มีความสพดวกและรวดเร็วเพื่อพัฒนาระบบการค้าที่ยั่งยืนและลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนได้ออกไซด์
 • การปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานควรกระตุ้นเสริมสร้างแรงจูงใจเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมโดยการให้ผลตอบแทนจากสถาบัน
 • การสาธิตและการใช้งานเทคโนโลยีในเชิงพาณิชย์ เช่น การเก็บข้อมูลด้านการกักเก็บคาร์บอน มีส่วนสำคัญสำหรับการศึกษาวิจัยและลงทุนการพัฒนาเทคโนโลยีในระยะยาว
 • นโยบายและกรอบการดำเนินงานควรมีการนำไปใช้เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและวิถีการดำเนินชีวิตของบริโภคโดยลดกิจกรรมที่ก่อใหเกิดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและทดแทนด้วยแนวทางหรือวิธีการที่ผู้บริโภคจะได้รับประโยชน์จากวิถีคาร์บอนต่ำ

 

แหล่งข้อมูล:

Categories: Low Carbon Society,Sustainable Living

Tags:

Menu Title