อาหารเกษตรอินทรีย์

Language : English

อาหารเกษตรอินทรีย์เป็นอาหารที่ผลิตด้วยวิธีที่ได้มาตรฐานการทำเกษตรอินทรีย์ มาตรฐานเกษตรอินทรย์ของแต่ละประเทศแตกต่างกันออกไป แต่การทำเกษตรอินทรีย์โดยทั่วไปมีหลักปฏิบัติที่ส่งเสริมการหมุนเวียนทรัพยากรกลับมาใช้ใหม่ ส่งเสริมความสมดุลของระบบนิเวศ และรักษาความหลากหลายทางชีวภาพ องค์กรที่ควบคุมคุณภาพสินค้าเกษตรอินทรีย์อาจเลือกสั่งห้ามใช้ยาฆ่าแมลงและปุ๋ยบางชนิดในการเพาะปลูก

ปัจจุบันสหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา แคนาดา เม็กซิโก ญี่ปุ่นและอีกหลายประเทศต่างกำหนดให้ผู้ผลิตต้องขอใบรับรองพิเศษเพื่อจำหน่ายสินค้าเป็นอาหารเกษตรอินทรีย์ภายในประเทศนั้นๆ ในบริบทของระเบียบสินค้าเกษตรอินทรีย์ อาหารเกษตรอินทรีย์ คือ อาหารที่ผลิตด้วยวิธีที่ได้มาตรฐานสินค้าเกษตรอินทรีย์ซึ่งกำหนดขึ้นโดยรัฐบาลแต่ละประเทศและองค์กรระหว่างประเทศ แม้ว่าการปลูกพืชผักสวนครัวอาจเป็นการปลูกพืชแบบอินทรีย์ แต่การจำหน่ายอาหารที่ติดฉลากเกษตรอินทรีย์จะถูกควบคุมโดยหน่วยงานด้านความปลอดภัยอาหารของรัฐบาลแต่ละประเทศ เช่น กระทรวงเกษตรของสหรัฐอเมริกา (USDA) หรือ คณะกรรมาธิการยุโรป

ผู้บริโภคสามารถแยกประเภทของอาหารเกษตรอินทรีย์ได้โดยการดูฉลากเกษตรอินทรีย์ ปัจจุบันสหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา แคนาดา เม็กซิโก ญี่ปุ่นและอีกหลายประเทศต่างกำหนดให้ผู้ผลิตต้องขอใบรับรองพิเศษตามที่รัฐบาลแต่ละประเทศกำหนดเพื่อจำหน่ายสินค้าเป็นอาหารเกษตรอินทรีย์ภายในประเทศนั้นๆ และผลิตภัณฑ์ที่จะได้รับการรับรองเป็นอาหารเกษตรอินทรีย์จะต้องปลูกและผลิตด้วยวิธีที่ตรงตามมาตรฐานของแต่ละประเทศ

ตัวอย่างมาตรฐานรับรองสินค้าเกษตรอินทรีย์ของประเทศต่างๆ

  • ออสเตรเลีย: มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ NASAA (NASAA Organic Standard)
  • สหภาพยุโรป: ระเบียบสินค้าเกษตรอินทรีย์ของสหภาพยุโรป (EU-Eco-regulation)
  • สวีเดน: KRAV
  • สหราชอาณาจักร: กระทรวงสิ่งแวดลอม อาหาร และกิจการชนบท (DEFRA)
  • โปแลนด์: สมาคมนิเวศวิทยาโปแลนด์ (Association of Polish Ecology)
  • นอร์เวย์: มาตรฐานตรวจรับรองเกษตรอินทรีย์ Debio (Debio Organic certification)
  • อินเดีย: โครงการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ (National Program for Organic Production, NPOP)
  • อินโดนีเซีย: BIOCert ดำเนินการโดยกระทรวงเกษตรอินโดนีเซีย
  • ญี่ปุ่น: มาตรฐานระบบเกษตรอินทรีย์ญี่ปุ่น (JAS Standards)
  • สหรัฐอเมริกา: มาตรฐานระบบเกษตรอินทรีย์สหรัฐอเมริกา (National Organic Program, (NOP)

อาหารเกษตรอินทรีย์ในประเทศไทย

การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ในประเทศไทยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ โครงการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ในชนบทและโครงการพัฒนาเกษตรอินทรีย์เชิงธุรกิจ

สำหรับโครงการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ในชนบท ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหลักคือเกษตรกรและหน่วยงานนอกภาครัฐ (NGOs) และมีนักวิจัยในท้องถิ่นให้ความช่วยเหลือเล็กน้อย โครงการนี้มีจุดประสงค์หลักคือเพื่อส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยให้ทำการเพาะปลูกแบบยั่งยืนเพื่อปรับปรุงสภาพความเป็นอยู่และสภาพแวดล้อมทางการเกษตรในพื้นที่ชนบท และมีกลยุทธที่มุ่งเน้นเรื่องการสร้างความตระหนักเกี่ยวผลเสียของการใช้สารเคมีในการเพาะปลูกและการพึ่งพาตลาดภายนอกมากเกินไปให้กับเกษตรกร และมุ่งส่งเสริมภูมิปัญญาเกี่ยวกับวิธีการเพาะปลูกแบบยั่งยืนผ่านการสัมมนา การวิจัย การทัศนศึกษาและทดลองในฟาร์มจริงเป็นรายบุคคล ทั้งนี้ การเข้าถึงโครงการเกษตรอินทรีย์ในชนบทนั้นทำได้อย่างจำกัดและตั้งแต่ช่วงต้นทศวรรษหลังปี 2532 องค์กรนอกภาครัฐบางองค์กรจึงได้เริ่มปรับเปลี่ยนการทำเกษตรอินทรีย์ด้วยการสร้างแรงจูงใจทางการตลาดและทบทวนระเบียบวิธีใหม่ โดยมีการจัดตั้งหน่วยงานรับรองระบบเกษตรอินทรีย์ในท้องถิ่นขึ้นมาทำหน้าที่ตรวจสอบและรับรองคุณภาพเพื่อให้สินค้าเกษตรอินทรีย์ในโครงการเข้าถึงตลาดได้ดีขึ้น วิธีการใหม่นี้ได้รับการพิสูจ์แล้วว่าได้ผลมากกว่าหลังจากที่มีเกษตรกรจำนวนมากได้เข้าร่วมโครงการเกษตรอินทรีย์

โครงการพัฒนาเกษตรอินทรีย์เชิงธุรกิจมีผู้เข้าร่วมหลักคือผู้ประกอบการในท้องถิ่นที่สามารถส่งออกสินค้าไปจำหน่ายในตลาดต่างประเทศได้ และด้วยความสามารถดังกล่าวผู้ประกอบการเหล่านี้หรือหุ้นส่วนทางการค้าในต่างประเทศได้สังเกตเห็นโอกาสทางธุรกิจจากตลาดเกษตรอินทรีย์ที่กำลังเพิ่มขึ้น

เนื่องจากผู้ประกอบการมักขาดความรู้ด้านการผลิต โดยเฉพาะการทำเกษตรอินทรีย์ จึงได้เข้าร่วมกับนักวิจัยในท้องถิ่นและหน่วยงานรัฐในการช่วยเหลือให้เกษตรกรเปลี่ยนมาใช้วิธีเพาะปลูกแบบเกษตรอินทรีย์ และใช้บริการหน่วยงานรับรองเกษตรอินทรีย์ของต่างประเทศตามคำแนะนำของหุ้นส่วนการค้าในต่างประเทศ ดูเหมือนว่าผู้ประกอบการเหล่านี้จะเป็นธุรกิจขนาดใหญ่ที่มีช่องทางการส่งออก แต่เมื่อตลาดในประเทศโตขึ้น จะมีธุรกิจและผู้ประกอบการรายย่อยในท้องถิ่นปรากฏให้เห็นเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอน

 

แหล่งข้อมูล: สมาคมการค้าเกษตรอินทรีย์ไทย (TOTA)
แหล่งข้อมูล: สมาคมการค้าเกษตรอินทรีย์ไทย (TOTA)

ดาวโหลดเป็นไฟล์ pdf ได้ที่: เหตุการณ์สำคัญของการเกษตรอินทรีย์ในประเทศไทย

 

แหล่งข้อมูล:

 

Categories: Food,Sustainable Living

Tags:

Menu Title