การลดการบริโภคเนื้อสัตว์โดยรวม

Language : English

การลดบริโภคเนื้อสัตว์ช่วยลดโลกร้อน และทำให้สุขภาพดีขึ้น /Modified by ERM-Siam Co., Ltd.
การลดบริโภคเนื้อสัตว์ช่วยลดโลกร้อน และทำให้สุขภาพดีขึ้น /Modified by ERM-Siam Co., Ltd.

 

1. ดีต่อสิ่งแวดล้อม

การลดการบริโภคเนื้อสัตว์ดีต่อสิ่งแวดล้อม เนื่องจากฟาร์มเลี้ยงสัตว์เชิงอุตสาหกรรมส่งผลกระทบอย่างมากต่อสิ่งแวดล้อม มูลสัตว์ปริมาณมากทำให้เกิดมลพิษ อาหารสัตว์ก็มาจากการเพาะปลูกที่ใช้ยาฆ่าแมลงและปุ๋ยที่ทำลายสิ่งแวดล้อมและส่วนใหญ่ต้องใช้การขนส่งจากที่ไกลๆ นอกจากนี้ฟาร์มเลี้ยงสัตว์เชิงอุตสาหกรรมยังทำให้เกิดมลพิษในน้ำ ดินและอากาศอย่างมาก และเป็นสาเหตุของการปล่อยก๊าซเรือนกระจก การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการตัดไม้ทำลายป่าเพื่อทำทุ่งเลี้ยงสัตว์และปลูกพืชเชิงเดี่ยวเพื่อเป็นอาหารสัตว์

2. ดีต่อสุขภาพ

ในประเทศพัฒนาแล้วมีการบริโภคไขมันและโปรตีนมากเกินไปจนกระทั่งเป็นสาเหตุให้เกิดความเจ็บป่วย การบริโภคเนื้อสัตว์มากเกินไปมีความสัมพันธ์กับการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจและมะเร็งบางชนิด การรับประทานอาหารที่มีไขมันอิ่มตัวปริมาณมากก็มีความสัมพันธ์กับการเป็นโรคเบาหวานประเภทที่ 2 ระยะเริ่มต้นและระดับคอเลสเตอรอลในเลือดสูง การลดการบริโภคเนื้อสัตว์จึงดีต่อสุขภาพ

3. ดีต่อสัตว์

ในช่วง10 ปีที่ผ่านมา สนธิสัญญาลิสบอน (Lisbon Treaty) ที่มีการให้สัตยาบันโดยประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป ได้ยอมรับอย่างเป็นทางการว่าสัตว์เป็นสิ่งมีชีวิตที่มีความรู้สึก รวมถึงให้สิทธิและความคุ้มครอง และกำหนดให้สวัสดิภาพสัตว์อยู่ในระดับเดียวกับหลักการทางจริยธรรมอื่นๆ เช่น ความเสมอภาคทางเพศ การคุ้มครองสุขภาพและสวัสดิการสังคมของมนุษย์ แต่ปัจจุบันก็ยังมีการข่มเหงรังแกและฆ่าสัตว์อยู่ การลดการบริโภคเนื้อสัตว์จึงสามารถช่วยลดจำนวนสัตว์ที่ต้องถูกฆ่า

4. ดีต่อทุกคน

องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ระบุว่า ในปี พ.ศ. 2553 ราคาอาหารพุ่งแตะระดับสูงสุดนับตั้งแต่ช่วงทศวรรษหลังปี พ.ศ. 2532 ซึ่งการบริโภคเนื้อสัตว์เพิ่มขึ้้นเป็นหนึ่งในสาเหตุหลักมาจาของวิกฤตราคาอาหารดังกล่าว ความต้องการบริโภคสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับการเพิ่มขึ้นของประชากรเพียงอย่างเดียว แต่ยังขึ้นอยู่กับการใช้ทรัพยากรทางการเกษตรในกิจกรรมอื่นๆ นอกเหนือจากการเลี้ยงประชากรมนุษย์ (การให้อาหารสัตว์และการทำเชื้อเพลิงชีวภาพ) การลดค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ และการขึ้นราคาน้ำมันและการประมาณการด้านการเงิน

 

แหล่งข้อมูล:

Categories: Food,Sustainable Living

Tags:

Menu Title