การดำเนินการลดโลกร้อน

Language : English

การดำเนินการลดโลกร้อน (Mitigation Actions)
การดำเนินการลดโลกร้อน (Mitigation Actions)

จากการประชุมร่วมของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (United Nations Framework Convention on Climate Change) ทุกภาคส่วนฝ่ายต้องคำนึงถึงความรับผิดชอบและความสามารถที่จะกำหนดและดำเนินงานตามมาตรการเพื่อลดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

มาตรการ การลดโลกร้อน อาจจะมีผลครอบคลุมทางเศรษฐกิจในวงกว้างทั้งหลายภาคส่วนหรือภาคเดียว เช่น การจัดหาพลังงาน การขนส่ง อาคาร อุตสาหกรรม การเกษตรการป่าไม้และการจัดการของเสีย มาตรการการลดโลกร้อน มีหลายมาตรการตัวเลือกซึ่งภาคีแต่ละประเทศนำไปพิจารณาให้เหมาะกับสถานการณ์ของแต่ละประเทศ ความพร้อมของเทคโนโลยีและฐานะทางการเงิน รวมทั้งศักยภาพการลดผลกระทบจากโลกร้อนและลดอุปสรรคในการดำเนินนโยบาย นอกจากนี้ยังมีการเชื่อมโยงระหว่างส่วนการลดโลกร้อน การปรับตัวต่อผลกระทบการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ภาคีประเทศที่พัฒนาแล้วส่วนใหญ่ได้ดำเนินนโยบายการและมาตรการการลดโลกร้อน โดยเน้นที่ภาคส่วนที่มีการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกมาก เช่น พลังงานและการขนส่งการเสริมสร้างความเข้มแข็งของนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เกิดขึ้นทำให้สร้างข้อกำหนดที่เข้มงวด มากขึ้น กว้างขวางขึ้นและคุ้มครองการลงทุน ที่เพิ่มขึ้น เครื่องมือที่ใช้ในเชิงการกำกับดูแลและการเงินถูกนำมาประยุกต์โดยระบบตลาดมาใช้ในการการซื้อขายการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

ประเทศที่พัฒนาแล้วจะมีการรายงานการดำเนินการลดโลกร้อนเป็นระยะ ๆ เพื่อสื่อสารรายงานการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกระดับประเทศโดยสรุปและเมื่อเร็ว ๆ นี้ ประเทศที่พัฒนาแล้วได้ตกลงที่จะ ดำเนินการภายใต้ อนุสัญญาโดยตั้งเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสำหรับปี 2563

มาตรการลดผลกระทบมุ่งเน้นการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและเพิ่มป่าไม้ธรรมชาติ เพื่อดำเนินมาตรการนี้ให้สำเร็จ ทุกฝ่ายจำเป็นต้องพัฒนาความรับผิดชอบและขีดความสามารถซึ่งครอบคลุมภาคส่วนใดภาคส่วนหนึ่งหรือหลายภาคส่วน ทั้งนี้ทางเลือกในการลดผลกระทบนั้นมีหลายประเภท ซึ่งอาจต้องคำนึงถึงสภาวการณ์ภายในที่แตกต่างกันไปของแต่ละประเทศ เทคโนโลยี ทรัพยากรทางการเงิน ความเป็นไปได้ในการลดผลกระทบ และการดำเนินนโยบาย นอกจากนี้ การลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศยังเกี่ยวข้องกับทั้งการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และการพัฒนาอย่างยั่งยืนอีกด้วย

มาตรการจำกัดหรือลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในระดับโลก ได้แก่

  • มาตรการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกระดับชาติ (NAMA) ประเทศกำลังพัฒนาสามารถปรับลดหรือลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการดำเนินงานในสภาวะเศรษฐกิจปกติให้เหลือน้อยที่สุด เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายในปี 2563 โดยได้รับการสนับสนุนจากประเทศพัฒนาแล้ว นอกจากนี้ประเทศกำลังพัฒนายังมีส่วนร่วมในมาตรการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายใต้บริบทการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งสามารถเป็นความริเริ่มระดับรัฐบาลหรือปฏิบัติการข้ามภาคส่วน
  • นโยบายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการทำลายป่าและความเสื่อมโทรมของป่าในประเทศกำลังพัฒนา  (REDD) ซึ่งเป็นความพยายามในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสำหรับภาคการป่าไม้ และเป็นกลไกกระตุ้นที่มุ่งส่งเสริมประเทศกำลังพัฒนาให้ทำกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการทำลายป่าและความเสื่อมโทรมของป่า กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการรักษาปริมาณของคาร์บอนที่เก็บสะสมในป่า การจัดการป่าอย่างยั่งยืน และการเพิ่มปริมาณของคาร์บอนที่เก็บสะสมในป่า
  • นโยบายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการบินระหว่างประเทศและการขนส่งทางเรือ การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการบินระหว่างประเทศและการขนส่งทางเรือมีส่วนทำให้เกิดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั่วโลกเพิ่มขึ้น ด้วยเหตุนี้ UNFCCC องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ และองค์การทางทะเลระหว่างประเทศ จึงร่วมมือกันเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว ทั้งนี้ประเทศภาคีสมาชิกในภาคผนวกที่ 1 หรือกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วจะต้องจำกัดหรือลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และจะต้องนำการปล่อยน้ำมันเตาไปคิดและรายงานในบัญชีก๊าซเรือนกระจกระดับประเทศตามคู่มือของ IPCC  แต่จะไม่รวมอยู่ในปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งหมดของประเทศ เนื่องจากการปล่อยเหล่านี้ไม่ได้อยู่ในข้อตกลงจำกัดหรือลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของกลุ่มประเทศภาคีภาคผนวก 1

 

แหล่งข้อมูล:

Categories: Mitigation,Mitigation Actions

Tags:

Menu Title