บ้านยั่งยืน

Language : English

องค์ประกอบของที่อยู่อาศัยที่ชาญฉลาดและยั่งยืน

ประกอบไปด้วยความยั่งยืน 3 มิติ ได้แก่

ความยั่งยืนด้านสังคม: คือ การผนวกรวมความปลอดภัย ความมั่นคง และการออกแบบที่เป็นสากลเข้าด้วยกัน

 • ความปลอดภัย – บ้านที่มีความปลอดภัยและมั่นคง ลดการบาดเจ็บจากการอยู่อาศัยภายในบ้านและรอบๆ บ้าน
 • ความมั่นคง – ความมั่นคงของบ้านจากการออกแบบและการใช้อุปกรณ์เพื่อลดอาชญากรรม
 • บ้านที่ได้รับการออกแบบที่เป็นสากลที่มีความยืดหยุ่นและความสะดวกสบายสำหรับคนที่อยู่อาศัยที่มีความสามารถแตกต่างกันสำหรับแต่ละช่วงชีวิตของผู้อยู่อาศัย

ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งรวมถึง การใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ การทำให้เกิดของเสียน้อยที่สุด และการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

 • บ้านที่ชาญฉลาดและยั่งยืนจะช่วยประหยัดน้ำ ซึ่งจะช่วยให้คุณประหยัดค่าใช้จ่ายในระยะยาว การใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพอาจเลือกวิธีการอาบน้ำจากการใช้ก๊อก หรือพิจารณาการใช้ถังเก็บน้ำสำหรับการทำสวนหรือการล้างห้องน้ำ ราดส้วม
 • การออกแบบและการวางแผนอย่างระมัดระวังต่อปริมาณของเสียที่เกิดขึ้น ระหว่างช่วงแรกของการก่อสร้าง หรืออาจรวมถึงการลดความต้องการสำหรับการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงที่แพงขึ้นจากความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไป (สำหรับ(ข้อมูลเพิ่มเติม สืบค้นได้จาก Department of Environment and Heritage Protection.)
 • บ้านที่ชาญฉลาด ควรจะสามารถลดปริมาณการใช้พลังงาน ประหยัดค่าใช้จ่าย การออกแบบหลักจากการรับความร้อนจากแสงอาทิตย์ การวางแนวบ้าน ระบบระบายอากาศ ฉนวนกันความร้อน และร่มเงาที่เหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้ปรับปรุงการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ยกตัวอย่างเช่น การออกแบบบ้านให้อบอุ่นในช่วงฤดูหนาว และเย็นสบายในฤดูร้อน โดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์ทำความร้อนหรือความเย็น

ความยั่งยืนด้านเศรษฐศาสตร์ หมายถึง บ้านที่มีค่าใช้จ่ายที่มีประสิทธิภาพ ความสงบทางจิตใจ และมูลค่าการขายต่อที่สูงขึ้น

บ้านที่ชาญฉลาด คือ บ้านที่สามารถช่วยให้ประหยัดค่าใช้จ่าย โดยหมายถึง องค์ประกอบที่ดี รวมถึงการออกแบบตั้งแต่ช่วงต้นและการก่อสร้าง ลดค่าใช้จ่ายจากการเปลี่ยนแปลงในอนาคต

หลักการการออกแบบที่ชาญฉลาด และตัวเลือกของวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างที่จะมีผลต่อค่าใช้จ่ายเริ่มต้น เช่นเดียวกับค่าใช้จ่ายตลอดอายุการใช้งานของบ้าน แนวทางที่จะทำให้เป็นบ้านที่มีค่าใช้จ่ายที่มีประสิทธิภาพ มีหลายแนวทาง ได้แก่

 • ต้นทุนในการก่อสร้าง ค่าก่อสร้าง โดยสามารถบรรลุการประหยัดค่าใช้จ่ายในขั้นตอนการออกแบบและการก่อสร้างเริ่มต้น ผ่านการเลือกใช้วัสดุในการก่อสร้างที่มีต้นทุนที่มีประสิทธิภาพ การว่างแผนทางเศรษฐศาสตร์ และความคิดที่ชาญฉลาด ค่าใช้จ่ายในการทำงานอย่างต่อเนื่อง
 • ค่าใช้จ่ายต่อเนื่อง ค่าใช้จ่ายต่อเนื่อง สามารถเพิ่มขึ้นตลอดอายุของบ้าน การประหยัดค่าใช้จ่ายที่สำคัญ ขึ้นอยู่กับการพิจารณาอย่างรอบคอบในการออกแบบบ้านและการติดตั้งที่เหมาะสม ยกตัวอย่างเช่น ฝักบัวและก๊อกน้ำที่มีประสิทธิภาพส่งผลให้ใช้น้ำร้อนน้อยลง ทำให้สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานได้มากว่าสามหมื่นบาทต่อปี
 • ค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน การออกแบบที่ชาญฉลาดทำให้สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน เช่น การทำความสะอาด การเปลี่ยนและการซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์จากการแตกหักเสียหาย
 • ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาระยะยาว การเลือกวัสดุอย่างระมัดระวังและการออกแบบบ้านที่ชาญฉลาดและยั่งยืนจะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมและการบำรุงรักษาอย่างต่อเนื่อง โดยการเตรียมแผนจัดการการบำรุงรักษาตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบ
 • ค่าใช้จ่ายในการปรับเปลี่ยนในอนาคต การปรับเปลี่ยนบ้านที่มีอยู่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงความต้องการ มีค่าใช้จ่ายสูงถึงสามเท่าของการออกแบบและสร้างบ้านที่เหมือนกัน บ้านที่ชาญฉลาดจะได้รับการออกแบบตามหลักการออกแบบที่เป็นสากลและเหมาะสมสำหรับผู้อยู่อาศัยที่แตกต่างกัน
 • มูลค่าการขาย บ้านที่ชาญฉลาดและยั่งยืนสามารถนำไปสู่ความต้องการบ้านมากขึ้น และส่งผลให้มูลค่าของบ้านสูงขึ้น เนื่องจากสามารถตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของผู้อยู่อาศัยที่มีความแตกต่างกันได้เป็นอย่างดี
 • ความสงบ บ้านที่ชาญฉลาดและยั่งยืน ได้รับการออกแบบและติดตั้งและอุปกรณ์ที่ได้รับการพิจารณาอย่างรอบคอบเพื่อให้มั่นใจในความปลอดภัยและความเป็นอยู่ของผู้อยู่อาศัย ซึ่งส่งผลให้ช่วยลดความเสี่ยงของการบาดเจ็บ ดังนั้น จึงประหยัดค่าใช้จ่ายทางการแพทย์ ค่ารักษาพยาบาล และค่าจ้างที่สูญเสียไปจากการหยุดงาน
 • ประหยัดค่าใช้จ่ายในชุมชน บ้านที่ช่วยให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในชุมชน หมายถึง บ้านที่ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ลดโอกาสและความรุนแรงของการบาดเจ็บ รวมถึง ลดเหตุการณ์และความรุนแรงของการเกิดอาชญากรรม

 

บ้านยั่งยืนแบบไทย (Thailand’s Sustainable house)

บ้านยั่งยืนแบบไทย
บ้านยั่งยืนแบบไทย; แหล่งภาพ: ERM-Siam Co., Ltd.

แนวคิดบ้านยั่งยืนแบบไทย (Thailand’s Sustainable house idea) เป็นบ้านยกสูงตามแบบฉบับบ้านทรงไทยที่คำนึงถึงสภาพภูมิอากาศในฤดูแล้ง และเหตุการณ์น้ำท่วม ด้วยการยกใต้ถุนสูง คำนึงถึงทิศทางลมที่ช่วยให้บ้านเย็น ระบายอากาศ โล่ง โปร่งสบาย ช่วยประหยัดค่าไฟฟ้าและส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการใช้อุปการณ์ไฟฟ้าที่ได้รับมาตรฐาน ประหยัดไฟเบอร์ 5 และยังตอบรับเทคโนโลยีบ้านอัจฉริยะที่ช่วยให้ผู้พีกอาศัยมีชีวิตที่ง่ายขึ้น ด้วยระบบรักษาความปลอดภัยอัจฉริยะ ควบคุมการเปิด-ปิดของการใช้ไฟฟ้าและน้ำประปาในบ้าน ใช้ระบบพลังงานแสงอาทิตย์หรือพลังงานลมที่เป็นพลังงานสะอาด เป็ดมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีสวนผักขนาดย่อม ปลูกเพื่อกินเองบริเวณดาดฟ้าบ้าน รั้ว หรือระเบียง นอกจากนี้ ยังมีถังสำรองน้ำฝนไว้ใช้ยามจำเป็นตอนหน้าแล้ง การจัดการขยะภายในครัวเรือนอย่างถูกวิธี ทั้งการแยกขยะรีไซเคิล ขวดแก้ว กระดาษ กระป๋อง กล่องกระดาษ และย่อยเศษอาหารอย่างถูกวิธี เช่น การย่อยเศษอาหารด้วยไส้เดือน การฝั่งลงดิน เป็นต้น เพื่อช่วยลดภาระการปล่อยก๊าซมีเทน (CH4) อันเป็นต้นเหตุของภาวะโลกร้อนโดยตรง

 

แหล่งข้อมูล:

 • ERM-Siam Co., Ltd.

 

Categories: House,Sustainable Living

Tags: ,

Menu Title