เคล็ดลับในการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ

Language : English

 

เคล็ดลับในการเดินทางรถสาธารณะ; แหล่งภาพ: ERM-Siam Co., Ltd.
เคล็ดลับในการเดินทางรถสาธารณะ; แหล่งภาพ: ERM-Siam Co., Ltd.

เคล็ดลับในการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ

  1. นั่งแท็กซี่ – แท็กซี่ก็ถือเป็นรูปแบบหนึ่งของการขนส่งสาธารณะเนื่องจากเราไม่ได้เป็นเจ้าของรถ และเมื่อเราไม่ได้ใช้บริการ แท็กซี่เหล่านั้นก็สามารถให้บริการผู้อื่นได้ ทั้งนี้ ให้เลือกแท็กซี่ที่เป็นรถไฮบริดเพราะเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่า
  2. เดินไปโรงเรียน – เดินไปส่งบุตรหลานหรือให้พวกเขานั่งรถโรงเรียน แทนที่จะขับรถไปส่งที่โรงเรียนซึ่งไม่ได้ไกลจากบ้านนัก หรืออาจเดินไปพร้อมๆ กับเด็กคนอื่นๆในละแวกบ้านก็ได้
  3. ใช้รถโดยสารหรือรถไฟสำหรับการเดินทางไกล – รถโดยสาร รถไฟ รถรางเบาและเรือข้ามฟากจะช่วยให้ประหยัดเวลาในการเดินทางได้ แต่ถ้าจำเป็นต้องใช้รถยนต์ก็ดูว่าสามารถโดยสารไปพร้อมกับคนอื่นๆได้หรือไม่ และการเดินทางด้วยวิธีทั้งหมดที่กล่าวมายังดีกว่าการเดินทางด้วยเครื่องบิน รถยนต์ที่มีผู้โดยสาร 4 คนจะปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เพียง 104 กิโลกรัมเท่านั้น ขณะที่เครื่องบินจะปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ประมาณ 736 กิโลกรัม และการนั่งรถไฟข้ามประเทศจะปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพียงราวครึ่งหนึ่งของการขับรถยนต์
  4. นั่งรถโดยสารที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม – เรียกร้องให้มีการเปลี่ยนรถโดยสารเครื่องยนต์ดีเซลเป็นรถโดยสารที่ใช้ไฟฟ้าหรือน้ำมันไบโอดีเซล ซึ่งจะช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และลดการพึ่งพาการนำเข้าน้ำมันจากต่างประเทศ นอกจากนี้เครื่องยนต์ไบโอดีเซลยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่าและมีประสิทธิภาพมากกว่าเครื่องยนต์ดีเซลทั่วไป ถึงแม้ว่าการใช้รถโดยสารเครื่องยนต์ดีเซลจะประหยัดต้นทุนกว่า แต่เมื่อคำนวณแล้วพบว่า รถโดยสารจำเป็นต้องขนส่งผู้โดยสารเพียง 3-8 คนเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้เหลือเท่ารถยนต์
  5. ลดการโดยสารเครื่องบิน – พยายามลดจำนวนการเดินทางด้วยเครื่องบินและไม่เดินทางด้วยเครื่องบินในระยะทางต่ำกว่า 1000 กิโลเมตร เนื่องจากการเดินทางด้วยเครื่องบินเป็นการทำลายสิ่งแวดล้อมมากกว่าการเดินทางด้วยรถ
  6. สำรวจเส้นทางการขนส่งสาธารณะ – ถ้ายังไม่มั่นใจเรื่องการเดินทางด้วยการขนส่งสาธารณะ ให้เริ่มต้นด้วยการใชสาธารณะอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 วัน จนเข้าใจระบบการขนส่งสาธารณะ ซึ่งระหว่างนั้นอาจทำให้ได้เพื่อนใหม่จากการโดยสารรถไปกับคนอื่นๆ
  7. ทำงานทางไกล– ใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการทำงานและเสนองาน หรือประชุมทางไกลผ่านจอภาพด้วยอินเทอร์เน็ตแทนการขับรถไปทำงาน การประชุมทางไกลผ่านจอภาพสามารถลดการใช้พลังงานในการเดินทางข้ามทวีปได้ถึงร้อยละ 99 ในยุคอินเทอร์เน็ตมีเครื่องมือหลายอย่างที่จะทำให้การทำงานทางไกลเป็นวิธีการทำงานที่มีประสิทธิภาพและประหยัด
  8. ซื้อตั๋วแบบประหยัด– ตั๋วรถโดยสารหรือรถไฟแบบไปกลับ ตั๋วแบบรายสัปดาห์หรือรายเดือน หรือตั๋วเดินทางในช่วงเวลาที่ไม่ใช่ชั่วโมงเร่งด่วนมักจะราคาถูกกว่าตั๋วแบบเที่ยวเดียว ดังนั้นการซื้อตั๋วแบบประหยัดจะช่วยสร้างแรงจูงใจให้เราเดินทางด้วยรถโดยสารหรือรถไฟบ่อยขึ้น
  9. วางแผนท่องเที่ยว – ก่อนเดินทางให้หาตารางเวลาและแผนที่เส้นทางมาศึกษาล่วงหน้า เพื่อให้ทราบว่าต้องเดินทางอย่างไร ระบบขนส่งสาธารณะในหลายพื้นที่มีฐานข้อมูลออนไลน์ให้โหลดฟรี ซึ่งจะทำให้ทราบจุดเริ่มต้นและปลายทาง ทั้งยังคำนวณเวลาที่เร็วที่สุดและเส้นทางที่ดีที่สุดสำหรับการเดินทางให้ด้วย นอกจากนี้แอพพลิเคชั่นแผนที่อย่างกูเกิลแมพ (Google Map) ก็เป็นตัวเลือกที่ดีในการค้นหาเส้นทาง
  10. สร้างความเปลี่ยนแปลงในระบบขนส่งสาธารณะ – ถ้าการบริการด้านขนส่งสาธารณะไม่ดีเท่าที่ควร ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ เราควรสร้างความเปลี่ยนแปลงโดยการแสดงความคิดเห็นหรือร้องเรียนบริการไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือสื่อต่างๆ

 

แหล่งข้อมูล:

 

Categories: Sustainable Living,Transportation

Tags:

Menu Title