การใช้รถร่วมกัน

Language : English

ทางเดียวกัน ไปด้วยกัน (Carpooling)
ทางเดียวกัน ไปด้วยกัน (Carpooling); แหล่งภาพ: ERM-Siam Co., Ltd.

การใช้รถร่วมกัน

คือ การร่วมโดยสารกันไปในเส้นทางเดียวกัน หรือเส้นทางใกล้เคียงกัน ดังนั้น ในรถจะมีผู้โดยสารมากกว่าหนึ่งคน

 

การใช้รถร่วมกันมีหลายรูปแบบ

  1. การใช้รถร่วมกันแบบระบุคนขับ (Designated Driver Carpool): โดยทั่วไปการใช้รถร่วมกันแบบนี้ประกอบด้วยคนขับ 1 คนและผู้โดยสาร 1 คน หรือมากกกว่า 1 คนขึ้นไป ซึ่งผู้โดยสารอาจเป็นผู้จ่ายค่าใช้จ่ายบางส่วน อาทิ ค่าน้ำมัน ค่าทางด่วน หรือค่าที่จอดรถ แบบรายวัน รายสัปดาห์ หรือรายเดือน ขึ้นกับความเหมาะสม
  2. การใช้รถร่วมกันสำหรับพนักงาน (Employer Carpool): นายจ้างบางคนส่งเสริมให้พนักงานใช้รถของบริษัทสำหรับเดินทางไปและกลับจากที่ทำงาน วิธีการนี้ส่งผลดีต่อทั้งบริษัทและพนักงาน เนื่องจากรถของบริษัทได้ถูกนำมาใช้ประโยชน์หลังเวลาทำการของบริษัท โดยบริษัทลดภาระจากจากค่าจอดรถ รักษาสิ่งแวดล้อม ขณะเดียวกันก็ลดค่าใช้จ่ายของพนักงาน
  3. การใช้รถร่วมกันแบบอื่นๆ (Others) : รถโรงเรียน รถแท๊กซี่ รถประจำทางและการขนส่งเอกสารร่วมกัน

 

ประโยชน์จากการใช้รถร่วมกัน

การใช้รถร่วมกันมีความสัมพันธ์กับต้นทุนการดำเนินงานขนส่ง ซึ่งรวมถึงราคาก๊าซ ระยะทางในการเดินทางไปกลับ และสัมพันธ์กับทุนทางสังคม เช่น การใช้เวลากับผู้อื่น การใช้เวลาในการรับประทานอาหารและเครื่องดื่ม และสถานะยังไม่แต่งงาน โดยแนวโน้มการโดยสารรถคันเดียวกันนั้นน้อยมากในกลุ่มคนที่ใช้เวลาทำงานมาก คนทำงานที่อายุมากและคนที่มีบ้านเป็นของตัวเอง ซึ่งประโยชน์ของการใช้รถร่วมกันประกอบด้วย

  • ลดค่าใช้จ่าย: จากข้อมูลสถิติของ Canadian Automobile Association ในปี พ.ศ. 2550 พบว่า เจ้าของรถยนต์เสียค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและการใช้งานประมาณ 8,500 – 11,000 ดอลล่าร์สหรัฐ โดยขึ้นอยู่กับระยะทางและชนิดของรถยนต์ ซึ่งการใช้รถร่วมกันนั้นจะช่วยลดค่าใช้จ่ายดังกล่าวลง
  • ประหยัดน้ำมัน: ยกตัวอย่าง เช่น รถยนต์ 1500 CC 1 คัน ใช้น้ำมันประมาณ 1 ลิตร/ 12 กม. ถ้าคน 4 คน ขับรถคนละคันจากจุดเริ่มต้นเดียวกันไปสู่จุดหมายเดียวกัน ด้วยระยะทาง 24 กม. จะต้องใช้น้ำมันถึง 8 ลิตร แต่ถ้าคน 4 คนใช้รถร่วมกันเดินทางไปด้วยกัน จะใช้รถเพียงคันเดียว และใช้น้ำมัน 2.5 – 3 ลิตรเท่านั้น ลดการสิ้นเปลืองน้ำมันได้ถึง 5 ลิตร
  • สุขภาพ: การใช้รถร่วมกันลดจำนวนของยานพาหนะบนท้องถนน ซึ่งลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและช่วยให้คุณภาพของอากาศดีขึ้น พร้อมทั้งช่วยให้ผู้ที่ใช้รถร่วมกันมีความรู้สึกที่สดใสเพิ่มขึ้นจากการรวมกลุ่มหรือพูดคุยกันภายในรถ
  • ที่จอดรถพิเศษสำหรับผู้ใช้รถร่วมกัน: นายจ้าง มหาวิทยาลัย และรัฐบาลจะจัดที่จอดรถให้สำหรับผู้ใช้รถร่วมกัน ซึ่งช่วยให้ประหยัดเวลาการหาที่จอดรถ
  • คุณภาพของอากาศที่ดีขึ้น: จำนวนของรถยนต์บนท้องถนนที่ลดลงลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและช่วยให้คุณภาพของอากาศดีขึ้น ยกตัวอย่างผลการสำรวจของโครงการ City of Calgary’s Carpooling Initiative ในปี พ.ศ. 2546 พบว่า ผู้ใช้รถร่วมกันจำนวน 143 คนลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจำนวน 854 ตัน
  • ลดความหนาแน่นของการจราจร: การที่ลดจำนวนของคนขับคนเดียวด้วยการส่งเสริมให้ทางเดียวกันไปด้วยกันคืออีกหนึ่งวิธีที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในการลดความแออัดของการจราจร

 

แหล่งข้อมูล:

Categories: Sustainable Living,Transportation

Tags:

Menu Title