การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกด้านการจัดหาพลังงานในบริบทโลก

Language : English

อุตสาหกรรมการจัดหาพลังงานมีความคล้ายคลึงกับห่วงโซ่อุปทานของสินค้าอื่นๆ โดยประกอบไปด้วย 3 ส่วน คือ การผลิตพลังงาน (ต้นทาง) การจ่ายพลังงาน (กลางทาง) และการค้าปลีก (ปลายทาง)

ทั้งนี้มาตรการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสามารถนำมาใช้ได้กับทาง 3 ส่วนของอุตสาหกรรมนี้ โดยเฉพาะในส่วนการจัดหาพลังงานและการจ่ายพลังงาน การปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบการจัดหาและการจ่ายพลังงาน เช่น เปลี่ยนการใช้เชื้อเพลิงจากถ่านหินมาเป็นก๊าซธรรมชาติและหันมาเครื่องกำเนิดไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในการผลิตพลังงาน (ต้นทาง) ส่วนการจับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และการเก็บกัก (CCS) โครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ และเทคโนโลยีเก็บสายไฟฟ้า สามารถนำมาใช้เพื่อควบคุมการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในการจ่ายพลังงาน (กลางทาง) และการใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพก็สามารถช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในการค้าปลีก (ปลายทาง) โดยการลดการบริโภคพลังงาน

 

การรวบรวมและการเก็บกักก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (Carbon Capture & Storage: CCS)

การรวบรวมและการเก็บกักก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CCS) เป็นการบูรณาการเทคโนโลยีต่างๆ ในการรวบรวมและกักเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ปริมาณมากออกสู่ชั้นบรรยากาศ เทคโนโลยี CCS เริ่มได้รับความยอมรับมากขึ้นเนื่องมาจากเป็นเทคโนโลยีทางเลือกในการปกป้องสภาพภูมิอากาศ นอกจากนี้ยังถือว่าเป็นหนึ่งในพลังงานหมุนเวียน อีกทั้งเป็นแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพในภาคพลังงานโดยการเพิ่มอัตราการผลิตเชื้อเพลิงด้วยการใช้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เก็บไว้เป็นตัวช่วย ซึ่งในส่วนนี้ถือว่าเป็นการเพิ่มความมั่นคงทางพลังงานและการสร้างรายได้จากการผลิตงานจากหลายทางเลือก

เทคโนโลยี CCS ประกอบไปด้วย 3 องค์ประกอบหลัก ได้แก่

  • การรวบรวม: กระบวนการแยกและรวบรวมก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกจากก๊าซอื่นๆที่เกิดจากกระบวนการผลิตต่างๆ เช่น การผลิตพลังงาน โรงงานผลิตโลหะและปูนซีเมนต์ ที่เป็นแหล่งปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จำนวนมาก
  • การขนส่ง: นำก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ได้จากการรวบรวมมาทำการอัดก๊าซแล้วขนส่งไปยังปลายทางผ่านทางท่อหรือทางเรือ โดยระบบขนส่งก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จะมีความคล้ายคลึงกับระบบขนส่งก๊าซธรรมชาติ ซึ่งต้องคำนึงถึงความปลอดภัยร่วมด้วย
  • การเก็บกัก: ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จะถูกนำไปเก็บกักไว้ในแหล่งต่างๆ ทั่วโลกทั้งบริเวณนอกชายฝั่งและบนพื้นดิน ยกตัวอย่างเช่น ในทวีปยุโรปที่มีการสร้างระบบเก็บกักก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ขนาดใหญ่บริเวณนอกขายฝั่ง โดยการเก็บกักก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ จะคล้ายคลึงกับการเก็บกักน้ำมันดิบตามธรรมชาติ

 

รูปที่ 1 องค์ประกอบของระบบการรวบรวมและการเก็บกักก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์, แหล่งภาพ: www.alternative-energy-tutorials.com
รูปที่ 1 องค์ประกอบของระบบการรวบรวมและการเก็บกักก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์,
แหล่งภาพ: www.alternative-energy-tutorials.com

โครงการ CCS ได้มีการเริ่มดำเนินการและประสบความสำเร็จมาแล้วทั่วโลก ในปี 2557 มีโครงการ CCS ขนาดใหญ่ทั้งหมด 22 โครงการซึ่งเพิ่มขึ้นมาร้อยละ 50 จากปี 2554 เมื่อรวมเอาประสิทธิภาพในการเก็บกักคาร์บอนไดออกไซด์จากโครงการทั้งหมดจะพบว่ามีความสามารถในการเก็บกักคาร์บอนไดออกไซด์ได้ถึง 40 ล้านตันต่อปีซึ่งมีค่าเท่ากับการลดการใช้รถยนต์บนท้องถนนได้ถึง 8 ล้านคัน ตัวอย่างโครงการ CCS ที่ดำเนินการอยู่และกำลังก่อสร้างมีดังนี้

โครงการ สถานที่ แหล่งรวบรวม CO2 การขนส่ง CO2 แหล่งกักเก็บ CO2 ปริมาณ CO2 ที่เก็บกักได้ (ล้านตันต่อปี)
Alberta Carbon Trunk Line แคนาดา โรงงานผลิตแอมโมเนียและปุ๋ย ท่อส่งก๊าซ แหล่งเก็บก๊าซบนดิน 0.3-0.6
Air Products Steam Methane Reformer EOR อเมริกา โรงงานผลิตก๊าซไฮโดรเจน ท่อส่งก๊าซ แหล่งเก็บก๊าซบนดิน 1.0
Celedonia Clean Energy อังกฤษ โรงงานผลิตพลังงานจากถ่านหินบิทูมินัส ท่อส่งก๊าซ แหล่งเก็บก๊าซนอกชายฝั่งทะเล 3.8
Huaneng GreenGen IGCC จีน โรงงานผลิตพลังงานจากถ่านหินซับบิทูมินัส ท่อส่งก๊าซ แหล่งเก็บก๊าซบนดิน 2.0
Sleipner CO2 Storage นอร์เวย์ โรงงานผลิตก๊าซธรรมชาติ กักเก็บเข้าไปโดยตรงไม่ต้องผ่านการขนส่ง แหล่งเก็บก๊าซนอกชายฝั่งทะเล 0.85
Uthmaniyah CO2 EOR Demonstration ซาอุดิอาระเบีย โรงงานผลิตก๊าซธรรมชาติ ท่อส่งก๊าซ แหล่งเก็บก๊าซบนดิน 0.8

*Enhance Oil Recovery (EOR) คือ วิธีการในการผลิตน้ำมันจากหลุมน้ำมันตามธรรมชาติที่ผ่านการขุดไปแล้วแต่ยังคงมีนำมันหลงเหลืออยู่ในชั้นหินที่ไม่สามารถใช้วิธีการขุดเจาะธรรมดาในการขุดออกมาใช้ได้

 

แหล่งข้อมูล:

Categories: Energy Supply,Mitigation,Mitigation Application

Tags:

Menu Title