อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (UNFCCC)

Language : English

3.5.1.1 UNFCCC_logo

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นปัญหาซับซ้อนที่ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตบนโลกของเราในทุกๆ ด้าน จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ในปีพ.ศ. 2553 รัฐบาลหลายประเทศเห็นตรงกันว่าจำเป็นต้องลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพื่อให้อุณหภูมิของโลกเพิ่มขึ้นต่ำกว่า 2 องศาเซลเซียส และเพื่อให้เห็นภาพรวมของการแก้ไขปัญหาโลกร้อนได้ชัดเจนยิ่งขึ้น จะเริ่มต้นด้วยการเล่าความเป็นมาคร่าวๆ และเหตุการณ์สำคัญของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (UNFCCC) ในเรื่องข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพอากาศ

ในปีพ.ศ. 2535 หลายประเทศได้ร่วมลงนามรับรองอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (UNFCCC) เพื่อหาทางแก้ไขปัญหาโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เป็นผลมาจากการที่โลกร้อนขึ้น และเพื่อจัดการกับผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ในปีพ.ศ. 2538 หลายประเทศตระหนักว่าข้อกำหนดลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในอนุสัญญาว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศยังไม่เพียงพอ จึงได้เจรจาหารือกันอีกหลายครั้งโดยมีจุดประสงค์เพื่อให้ทั่วโลกเพิ่มการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และในปีพ.ศ. 2540 ก็ได้จัดทำพิธีสารเกียวโตขึ้น

พิธีสารเกียวโต กำหนดให้ประเทศพัฒนาแล้วลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามเป้าหมายที่วางไว้ โดยเป็นข้อผูกพันทางกฎหมาย ระยะเวลาผูกมัดพิธีสารเกียวโตช่วงแรกเริ่มขึ้นในปีพ.ศ. 2551 และสิ้นสุดในปีพ.ศ. 2555 ช่วงที่ 2 เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2556 และจะสิ้นสุดลงในปีพ.ศ. 2563

ปัจจุบันอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (UNFCCC) มีภาคีสมาชิก 195 ประเทศ ส่วนพิธีสารเกียวโตมีภาคีสมาชิก 192 ประเทศ พิธีสารเกียวโตมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2548 และนับแต่นั้นมาประเทศภาคีก็ได้เจรจาหารือกันมาเรื่อยๆ และได้ปรับปรุงแก้ไขพิธีสารเกียวโตเพื่อบรรลุเป้าหมายที่สูงขึ้นให้ได้ภายในปี 2573

 

ลำดับเหตุการณ์การเจรจา

Source: UNFCCC/Modified by: ERM-Siam CO., LTD.
Source: UNFCCC/Modified by: ERM-Siam CO., LTD.

ดาวน์โหลด: ลำดับเหตุการณ์เจรจา UNFCCC

 

แหล่งข้อมูล:

 

Categories: Climate Change,Climate Change Navigators,Global Navigators

Tags:

Menu Title