ความเสี่ยงและผลกระทบในอนาคตจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

Language : English

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะส่งผลกระทบต่อความเสี่ยงที่มีอยู่และความเสี่ยงในรูปแบบใหม่ๆต่อระบบนิเวศและมนุษยชาติ สภาวะโลกร้อนในอนาคตยังส่งผลกระทบที่รุนแรง แพร่กระจายและย้อนกลับไม่ได้ต่อผู้คน สิ่งมีชีวิตทุกสปีซี่ และระบบนิเวศอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ การดำเนินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในระดับสูงนั้น ไม่เพียงแต่ส่งผลกระทบในเชิงลบต่อความหลากหลายทางชีววภาพ การบริการของระบบนิเวศ และการพัฒนาทางเศรษฐกิจ แต่ยังนำไปสู่ความเสี่ยงในเรื่องของความเป็นอยู่ อาหาร และความมั่นคงของมนุษย์อีกด้วย

 

ปัจจัยเสี่ยงในแต่ละภูมิภาคในระยะสั้น (พ.ศ. 2573-2583) และระยะยาว (พ.ศ.2623-2643), IPCC, Synthesis report AR5, แหล่งภาพ: IPCC, Synthesis report AR5., ดัดแปลงโดย: ERM-Siam, Co, Ltd.

 

ปัจจัยเสี่ยงทั้ง 14 ปัจจัย สำหรับแต่ละภูมิภาค รวมทั้งศักยภาพในการลดความเสี่ยงผ่านการลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Mitigation) และการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (adaptation) และข้อจำกัดในการปรับตัวฯ ในแต่ละปัจจัยเสี่ยงถูกแบ่งระดับจากต่ำมาก ต่ำ ปานกลาย สูง และสูงมาก ซึ่งถูกแบ่งจากช่วงเวลาปัจจุบัน (present) ระยะใกล้ (near term) (ในช่วง พ.ศ. 2573- พ.ศ. 2583) และระยะยาว (long term) (ในช่วง พ.ศ. 2623- พ.ศ. 2643) ในระยะใกล้ มีการประมาณการณ์กันว่า ระดับอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกจะไม่ได้แตกต่างจากแผนจำลองการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ได้อย่างเห็นได้ชัด ในระยะยาว ระดับความเสี่ยงมีความเป็นไปได้  2 ทิศทาง ได้แก่ อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกสูงขึ้น 2 และ 4 องศาเซลเซียสจากระดับอุณหภูมิก่อนยุคอุตสาหกรรม (Pre-industrial levels) สำหรับแต่ละกรอบเวลานั้น ระดับความเสี่ยงถูกอ้างอิงจากความต่อเนื่องของการปรับตัวในปัจจุบัน และการคาดการณ์การปรับตัวในระดับสูงในปัจจุบันหรืออนาคต ปัจจัยเสี่ยงต่างๆไม่จำเป็นต้องมีความเกี่ยวโยงกัน โดยเฉพาะในภูมิภาคที่ต่างกัน

IPCC ระบุปัจจัยเสี่ยงในแต่ละภูมิภาคที่แบ่งตามประเด็นสำคัญ (sector) ได้แก่

  1. ความเสี่ยงจากโรคภัยไข้เจ็บร้ายแรงและสภาพแวดล้อมที่อันตราย อันเป็นผลมาจากคลื่นพายุซัดฝั่ง (Storm surges) ระดับน้ำทะเลที่สูงขึ้น (Sea level rise) และน้ำท่วมชายฝั่งทะเล (Coastal flooding) น้ำท่วมบนพื้นดินในเขตตัวเมือง และ ปรากฏการณ์ความร้อนที่ทวีความรุนแรงมากขึ้น
  2. ความเสี่ยงเชิงระบบเนื่องจากสภาพอากาศที่รุนแรง นำไปสู่การพังทลายของเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ และจุดวิกฤตของการบริการรูปแบบต่างๆ
  3. ความเสี่ยงในความไม่มั่นคงทางอาหารและน้ำ และความสูญเสียสภาพความเป็นอยู่ในชนบทและรายได้ของประชากรผู้ยากไร้
  4. ความเสี่ยงในการสูญเสียระบบนิเวศ ความหลากหลายทางชีวภาพ และสินค้า หน้าที่และบริการของระบบนิเวศ

 

แหล่งข้อมูล:

 

Categories: Climate Change,Future Risks & Impacts

Tags:

Menu Title