ป่าไม้และระบบนิเวศ

Language : English

ป่าไม้มีบทบาทสำคัญในการรักษาเสถียรภาพในธรรมชาติและระบบนิเวศอย่างมาก การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในปัจจุบันส่งผลกระทบอย่างยิ่งต่อระบบนิเวศทั้งระบบ การคาดการณ์ปี 2050 (พ.ศ. 2593) แสดงให้เห็นว่าป่าไม้และระบบนิเวศของโลกจะปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์มากกว่าที่มันสามารถจะดูดซับได้

อุณหภูมิโลกที่สูงขึ้นส่งผลโดยตรงต่อสิ่งมีชีวิตทั้งปวง ไม่ว่าจะเป็นพืช และสัตว์บางชนิดจำต้องอพยพไปอยู่ในดินแดนที่มีอากาศเย็นกว่า ในดินแดนเขตอบอุ่น (Temperate Region) สัตว์ พืช และพรรณไม้ สามารถเคลื่อนย้าย อพยพตัวเองได้ประมาณ 25-40 กิโลเมตรต่อศตวรรษ อย่างไรก็ตาม อุณหภูมิที่เพิ่มสูงขึ้นถึง 3 องศาเซลเซียสในหลายร้อยปีที่ผ่านมา ส่งผลให้สิ่งมีชีวิตทั้งหลายอาจจำต้องอพยพย้ายที่อยู่ไปไกลมากกว่าหลายร้อยกิโลเมตร

 

การเปลี่ยนแปลงที่อยู่ของพืชพรรณจากผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ แหล่งที่มา: http://www.unep.org/vitalforest/Report/VFG-11-Climate-change-and-its-impact-on-forests.pdf
การเปลี่ยนแปลงที่อยู่ของพืชพรรณจากผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
แหล่งที่มา: http://www.unep.org/vitalforest/Report/VFG-11-Climate-change-and-its-impact-on-forests.pdf

 

การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ

การสูญเสียทางความหลากหลายทางชีวภาพของพืช พ.ศ. 2543 - 2593 แหล่งที่มา: UNEP, 2009
การสูญเสียทางความหลากหลายทางชีวภาพของพืช พ.ศ. 2543 – 2593
แหล่งที่มา: UNEP, 2009

 

ระดับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เพิ่มสูงขึ้ยอย่างมีนัยยสำคัญ และปัจจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอื่นๆ ส่งผลกระทบโดยตรงต่อป่าไม้ที่เสื่อมโทรมลงและการสูญพันธ์ของสิ่งมีชีวิตนานาชนิด ยกตัวอย่างเช่น การคาดการณ์ในผืนป่าอเมซอน ระบุว่า ร้อยละ 43 ของตัวแทนสิ่งมีชีวิตทั้ง 193 ชนิดจะสูญพันธ์ลงในปีพ.ศ. 2638 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศส่งผลกระทบโดยตรงต่อการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ของสัตว์และพรรณพืชทุกชนิด

สภาวะโลกร้อนส่งผลต่ออัตราการเพิ่มขึ้นของไฟป่า ผลผลิตในฟืขตกต่ำลง ภาวะภัยแล้ง พายุ ไฟป่า การแพร่กระจายของแมลงอย่างรวดเร็ว และส่งผลกระทบโดยตรงต่อที่อยู่อาศัยของผู้คนนับล้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้รายได้น้อย

 

แหล่งข้อมูล:

Categories: Future Risks & Impacts

Tags:

Menu Title