น้ำ

Language : English

ประชากรโลกจะต้องเผชิญกับสถานการณ์ขาดแคลนน้ำ ภัยแล้ง และน้ำท่วมอย่างรุนแรงและฉับพลันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในศตวรรษที่ 21 ส่งผลให้แหล่งน้ำผิวดิน และแหล่งน้ำบาดาลต้องเหือดแห้งไปในภูมิภาคกึ่งโซนร้อน และในภูมิภาคที่แห้งแล้งอยู่แล้วก็ดูเหมือนว่าภัยแล้งจะเพิ่มความรุนแรงขึ้นอีก การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศส่งผลต่อให้เกิดความเสี่ยงของการด้อยคุณภาพของน้ำดิบที่น้ำมาผลิตน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคโดยตรง

 

ภัยแล้งในประเทศไทย
ผลกระทบการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อภัยแล้ง

IPCC (2014) คาดการณ์ว่าสัตว์น้ำในทะเลจะเกิดการอพยพย้ายถิ่น และการแพร่กระจายเผ่าพันธุ์ที่เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงการลดลงของความหลากหลายทางชีวภาพทางทะเลในหลายภูมิภาคที่อ่อนไหวในปี 2643 จากการสังเกตการณ์ทางด้านการเปลี่ยนสภาพภูมิอากาศ ระบบน้ำทะเลที่สูงขึ้นจะส่งผลต่อระบบชายฝั่งและที่ราบลุ่มที่มีพื้นที่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเล (low-lying coastal areas) มีโอกาสที่จะจมลงจากน้ำท่วมและผุกร่อนในศตวรรษที่ 21 และหลังจากนั้น ความเสี่ยงจากชายฝั่งอาจจะส่งผลกระทบต่อขนาดการเจริญเติบโตของประชากร การพัฒนาเศรษฐกิจ และความเป็นเมือง (Urbanization) ซึ่งเหล่านี้เป็นความกดดันของกลุ่มประชากรที่อยู่อาศัยบริเวณชายฝั่ง การประมงและการท่องเที่ยวอาจได้รับผลกระทบจากปัจจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและปัจจัยอื่นๆ และผลกระทบจากแนวปะการังส่งผลต่อการผุกร่อนของที่อยู่อาศัยของอนุบาลสัตว์น้ำ การเพิ่มขึ้นของน้ำท่วมตามบริเวณแนวชายฝั่งจากคลื่นและพายุ และการเสื่อมลงของสภาพแวดล้อมโดยรอบ ความเสียหายอย่างมากเหล่านี้อาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อประเทศที่อยู่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเลและหมู่เกาะทั้งหลาย

By Kingbob86 (Timothy) - http://www.flickr.com/photos/kingbob86/5341730273/, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=12678490
By Kingbob86 (Timothy) – http://www.flickr.com/photos/kingbob86/5341730273/, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=12678490

 

แหล่งข้อมูล:

 

Categories: Climate Change,Future Risks & Impacts

Tags:

Menu Title