การกำจัดขยะด้วยการฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล

Language : English

6.8.1.2 Landfill_Hawaii
By Eric Guinther – English Wikipedia, user-contributed., CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=161429

 

โดยทั่วไปหลุมฝังกลบขยะจะหมายถึง ที่ดินขนาดใหญ่ที่อยู่ห่างไกลจากที่อยู่อาศัยของประชาชนและเป็นที่ฝังกลบขยะทั้งหมดจากเมืองนั้นๆ แต่หลุมฝังกลบขยะยังมีรายละเอียดอื่นๆอีก การจัดการหลุมฝังกลบขยะอย่างเหมาะสมเกี่ยวข้องกับการแยกขยะและส่งเฉพาะขยะที่ไม่สามารถรีไซเคิลหรือหมักทำปุ๋ยได้ไปยังหลุมฝังกลบ นอกจากนี้การฝังกลบขยะที่ถูกหลักสุขาภิบาลยังเกี่ยวข้องกับการลดปริมาณการรั่วไหลของมลสารในดินให้น้อยที่สุดและการป้องกันไม่ให้สารพิษอื่นๆ ไหลลงสู่แหล่งน้ำ ซึ่งมีค่าใช้จ่ายสูงและทำได้ยาก

ในหลายๆ เมืองไม่มีการแยกขยะ จึงทำให้ขยะทุกชนิด อาทิ กระดาษ อาหาร แผ่นอนามัยและแก้ว ถูกฝังกลบรวมกัน ซึ่งทำให้เกิดปัญหาเนื่องจากแก้วและพลาสติกต้องใช้เวลาหลายพันปีในการย่อยสลาย นอกจากนี้การฝังกลบขยะทุกชนิดรวมกันยังทำให้หลุมฝังกลบเต็มเร็ว ส่งกลิ่นเหม็นและไม่ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม ถึงแม้ว่าการกำจัดขยะอย่างเหมาะสมต้องใช้ค่าใช้จ่ายสูง แต่ก็เป็นสิ่งที่ทุกคนต้องมีส่วนร่วมและหารือเพื่อหาทางออก เพราะหากไม่แก้ไข อาจส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม

Categories: Sustainable Living,Waste

Tags:

Menu Title