คณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (IPCC)

Language : English

3.5.1.2 IPCC_LOGO

 

คณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (IPCC) เป็องค์กรระหว่างประเทศชั้นนำที่ทำหน้าที่ประเมินการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศก่อตั้งขึ้นโดยโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (UNEP) และองค์การอุตุนิยมวิทยาโลก (WMO) ในปี 2531 โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้ทั่วโลกได้รับความรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและแนวโน้มผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจและสังคม และได้รับการอนุมัติจากสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติในปีเดียวกันนั้น

IPCC มีหน้าที่ตรวจสอบและประเมินข้อมูลใหม่ๆ ทางวิทยาศาสตร์ เทคนิคและเศรษฐกิจและสังคมที่ได้มาจากทั่วโลกและเป็นข้อมูลที่จะช่วยให้เข้าใจการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้ดีขึ้น แต่ไม่ได้ทำการวิจัยและไม่ได้มีหน้าที่ติดตามข้อมูลหรือตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับสภาพอากาศ

เนื่องจาก IPCC เป็นองค์กรระหว่างรัฐบาล ประเทศสมาชิกของสหประชาชาติ (UN) และองค์การอุตุนิยมวิทยาโลก (WMO) ทุกประเทศจึงสามารถเข้าร่วมเป็นสมาชิกได้ ปัจจุบัน IPCC มีสมาชิก 195 ประเทศ หลายประเทศเข้าร่วมกระบวนการตรวจสอบและเข้าร่วมการประชุมใหญ่ โดยระหว่างการประชุมจะมีการตัดสินใจเกี่ยวกับแผนงานของ IPCC และรับทราบรายงาน รวมถึงรับรองและอนุมัติรายงานเหล่านั้น นอกจากนี้ยังมีการเลือกตั้งประธานและตำแหน่งต่างๆ ของสมาชิก IPCC ระหว่างการประชุมด้วย

นอกจากนี้ IPCC ยังให้ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์แก่ผู้มีอำนาจตัดสินใจ และรัฐบาลของแต่ละประเทศสามารถให้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์แก่เจ้าหน้าที่ได้โดยการรับรองรายงานของ IPCC ดังนั้นการทำงานของ IPCC จึงเกี่ยวข้องกับนโยบาย แต่ไม่ได้เป็นผู้ไปกำหนดนโยบาย

 

แหล่งข้อมูล:

 

Categories: Climate Change,Climate Change Navigators,Global Navigators

Tags:

Menu Title