โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP)

Language : English

3.5.1.4 UNDP_logo

 

โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) ทำหน้าที่ช่วยประเทศต่างๆ แก้ไขปัญหาที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และยังคงเป็นองค์กรด้านการปรับตัวและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศที่ใหญ่ที่สุดในระบบของสหประชาชาติ นอกจากนี้ UNDP ยังให้การสนับสนุนประเทศต่างๆ ในการเปลี่ยนแปลงไปสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกระดับต่ำและลดโลกร้อนอย่างยั่งยืน รวมถึงช่วยเตรียมความพร้อมและสร้างความเข้มแข็งในการรับมือกับผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และดำเนินการตามแผนพัฒนาสังคมคาร์บอนต่ำซึ่งมีจุดประสงค์ลดการใช้พลังงานและเพิ่มการใช้พลังงานสะอาดด้วย

UNDP ให้ความร่วมมือในการจัดการเจรจาระดับโลกหลายครั้ง ซึ่งรวมถึงการเจรจาภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (UNFCCC) และให้ความช่วยเหลือด้านเทคนิคสำหรับกลไกเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ด้วยเหตุนี้ UNDP ได้ช่วยให้กว่า 140 ประเทศเข้าถึงและก่อตั้งความริเริ่มเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้สำเร็จ และที่ผ่านมา UNDP รับผิดชอบเรื่องปัญหาโลกร้อน การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและสนับสนุนการเจรจานโยบายสำหรับโลกร้อน

การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

UNDP ส่งเสริมการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยบูรณาการข้อมูลความเสี่ยงจากโลกร้อนและทางเลือกในการปรับตัวเข้าด้วยกันให้กลายเป็นกระบวนการวางแผนระดับประเทศหรือต่ำกว่าระดับประเทศและงบประมาณ ทั้งยังส่งเสริมและดำเนินการลงทุนแบบบูรณาการเพื่อปกป้องการดำรงชีพและการพัฒนาจากผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น

ปัจจุบัน UNDP กำลังให้ความช่วยเหลือด้านการจัดการความเสี่ยงแก่ประเทศต่างๆ กว่า 100 ประเทศ ซึ่งรวมถึงการสนับสนุนให้ประเทศด้อยพัฒนา 50 ประเทศในแอฟริกาและเอเชีย และประเทศกําลังพัฒนาที่เป็นเกาะขนาดเล็กกว่า 20 ประเทศทั่วโลก ดำเนินการขั้นพื้นฐานเพื่อค้นหาความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และหาทางลด จัดการและถ่ายโอนความเสี่ยงดังกล่าว จนถึงขณะนี้ประชาชนและชุมชนที่เสี่ยงได้รับผลกระทบกว่า 2 ล้านแห่งได้รับประโยชน์โดยตรงจากความริเริ่มที่ UNDP เป็นผู้ให้การสนับสนุน ในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

ปัจจุบัน UNDP กำลังพัฒนาหรือดำเนินโครงการเกี่ยวกับการใช้พลังงานอย่างยั่งยืนราว 170 โครงการ และกำลังสร้างผลงานโดยการให้เงินช่วยเหลือราว 585 ล้านดอลลาร์สหรัฐและให้กู้ร่วมเกือบ 4,670 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งในผลงานดังกล่าวรวมถึงการส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงบริการพลังงานสะอาดและราคาไม่แพง และส่งเสริมชุมชนเมืองที่มั่นคงและทนทานต่อความเสี่ยงจากภูมิอากาศและโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่ง นอกจากนี้ UNDP ยังให้การสนับสนุนประเทศกำลังพัฒนาและประเทศรายได้ปานกลางกว่า 120 ประเทศ ด้วยโครงการด้านพลังงานที่มุ่งเน้นเรื่องพลังงานทดแทนและมาตรการในการลดการใช้พลังงาน

การสนับสนุนการเจรจานโยบายลดโลกร้อน

UNDP ให้การสนับสนุนประเทศต่างๆ ตัวแทนเจรจา และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการแก้ไขปัญหาโลกร้อน โดยใช้ประสบการณ์และบทเรียนที่ได้รับในระดับประเทศ และยังให้คำปรึกษาด้านเทคนิคสำหรับหลายๆ กระบวนการที่ยังอยู่ระหว่างดำเนินการเจรจาเพื่อให้ได้ข้อตกลงและกลไกที่ใช้งานได้จริง ซึ่งรวมถึงข้อตกลงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ปี 2558 ภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (UNFCCC) วาระการพัฒนาภายหลังปี ค.ศ. 2015 และกระบวนการระดับภูมิภาค อาทิ การประชุมระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนาแอฟริกา ณ กรุงโตเกียว นอกจากนี้ผลการวิเคราะห์ของ UNDP รวมถึงรายงาน กิจกรรมสู่ภายนอกและการประสานงานเกี่ยวกับปัญหาสำคัญที่เกิดจากการหารือนโยบายเหล่านี้ก็ได้รับการสื่อสารผ่านสำนักงานระดับภูมิภาคและระดับประเทศเพื่อเสริมสร้างการดำเนินนโยบายในระดับชาติและระดับต่ำกว่า

UNDP ให้การสนับสนุนพันธมิตรและประเทศต่างๆ ในการเตรียมความพร้อมสำหรับการประชุมสุดยอดสภาพภูมิอากาศของเลขาธิการสหประชาชาติ ในเดือนกันยายน 2557 และการประชุมประเทศภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศครั้งที่ 21 (COP21) ที่กรุงปารีส ในเดือนธันวาคม 2558 โดยก่อนการประชุม COP ครั้งที่ 20 ที่กรุงลิมา ประเทศเปรู ในเดือนธันวาคม 2557 UNDP ของเปรูมีบทบาทสำคัญในการช่วยกระทรวงสิ่งแวดล้อมเปรูวางแผน จัดการและจัดประชุม COP ครั้งที่ 20 ให้สำเร็จ ซึ่งรวมถึงการอำนวยความสะดวกให้กับการก่อสร้างและการจัดสถานที่ประชุม COP เพื่อสนับสนุนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในชาติและประชาสังคม

UNDP ให้การสนับสนุนประเทศต่างๆ ที่เข้าร่วมกระบวนการแก้ไขปัญหาโลกร้อน อำนวยความสะดวกในการทำภารกิจลดโลกร้อนระดับประเทศ รวมถึงอำนวยความสะดวกให้ประเทศต่างๆ สามารถระดมทุนเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในระยะยาวและการพัฒนาเพื่อรับมือปัญหาโลกร้อน

 

แหล่งข้อมูล:

Categories: Climate Change,Climate Change Navigators,Global Navigators

Tags:

Menu Title