กฎบัตรที่เกี่ยวข้อง

Language : English

นโยบายเกี่ยวกับไฟป่า

By Takeaway - Own work, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=9819176
By Takeaway – Own work, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=9819176

เครือข่าย Global Wildland Fire จะนำไปสู่

 • การพัฒนาหลักการหรือมาตรฐานสากลในด้านการบริหารจัดการไฟป่า
 • การพัฒนาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับข้อตกลงระดับโลกและข้อตกลงระดับภูมิภาคด้านความร่วมมือในการบริหารจัดการไฟป่าข้ามพรมแดน
 • การสนับสนุนผลักดันการแลกเปลี่ยนความรู้และทรัพยากรเพื่อการพัฒนาศักยภาพด้านการบริหารจัดการไฟป่า ตลอดจนการสร้างความร่วมมือในการตอบสนองต่อเหตุไฟป่าฉุกเฉิน
 • การมีส่วนร่วมในการพัฒนานโยบายระหว่างประเทศที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก รวมไปถึงด้านอัคคีภัย

เป้าหมายในอนาคตและการมีส่วนร่วมหลัง HFA 2015 (II) จะนำไปสู่

 • การปฏิรูปสถาบันและการปรับโครงสร้างการกำกับดูแลด้านการบริหารจัดการอัคคีภัย
 • การกระตุ้นให้เกิดการจัดหาเงินทุนระหว่างประเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการอัคคีภัย โดยเป็นปัจจัยหนึ่งในการส่งเสริมการปกป้องสิ่งแวดล้อมและการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ
 • การสร้างผลกระทบที่เกิดจากความสัมพันธ์ของการใช้พื้นที่หรือการใช้ไฟ การเกิดไฟป่า และสภาวะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อพื้นที่ชุ่มน้ำธรรมชาติและที่ถูกรบกวนโดยมนุษย์ (พรุพิต หล่ม บึง) ไฟป่าในพื้นที่สูง และสังคม (สุขภาพและความมั่นคง)
 • การสร้างศูนย์กลางในภูมิภาคเพื่อความเป็นเลิศด้านอัคคีภัยสำหรับการปฏิบัติงานที่เชื่อมประสานระหว่างวิทยาศาสตร์ การจัดการ และนโยบาย

แหล่งข้อมูล:

 

แผนกลยุทธ์ความหลากหลายทางชีวภาพ

By Ritu1747 - Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=49801126
By Ritu1747 – Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=49801126

 

ในการประชุม decision X/2 ระหว่างวันที่ 18 ถึง 29 ตุลาคม 2553 ที่จัดขึ้นเป็นสมัยที่สิบของการประชุมภาคี ที่เมืองนาโกย่า จังหวัดไอจิ ประเทศญี่ปุ่น ได้นำไปสู่การลงมติยอมรับแผนกลยุทธ์ด้านความหลากหลายทางชีวภาพฉบับปรับปรุงสำหรับปี 2554-2563 ที่ครอบคลุมเป้าหมายด้านความหลากหลายทางชีวภาพของจังหวัดไอจิ โดยแผนกลยุทธ์ได้กำหนดแนวทางการดำเนินงานด้านความหลากหลายทางชีวภาพไม่เพียงเฉพาะสำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงด้านความหลากหลายทางชีวภาพ แต่รวมไปถึงสำหรับระบบขององค์การสหประชาชาติทั้งหมดและพันธมิตรที่มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพและการพัฒนานโยบาย

 1. ลดอัตราการสูญเสียแหล่งที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ รวมถึงป่าไม้ ให้เหลือครึ่งหนึ่งหรือลดอัตราการสูญเสียลงจนเกือบเป็นศูนย์ถ้าเป็นไปได้
 2. ตั้งเป้าหมายการอนุรักษ์ร้อยละ 17 ของพื้นที่แหล่งน้ำบนบกและในแผ่นดิน และร้อยละ 10 ของพื้นที่ทะเลและชายฝั่ง
 3. ฟื้นฟูร้อยละ 15 ของพื้นที่เสื่อมโทรมผ่านกิจกรรมการอนุรักษ์และการฟื้นฟู
 4. พยายามลดแรงกดดันต่อแนวปะการัง

แผนกลยุทธ์ความหลากหลายทางชีวภาพปี 2554-2563 เป็นกรอบการดำเนินงานทางด้านความหลากหลายทางชีวภาพ อันเกิดจากความร่วมมือระดับสหประชาชาติทั้งระบบและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในนโยบายการพัฒนาระบบการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ โดยมีเป้าหมายกลยุทธ์ความหลากหลายทางชีวภาพอาชิ (Aichi Biodiversity Targets) ดังนี้

 • เป้าหมายกลยุทธ์ A: ระบุสาเหตุสำคัญของการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพผ่านความหลากหลายทางชีวภาพกระแสหลักระหว่างรัฐบาลและสังคม
 • เป้าหมายกลยุทธ์ B: ลดแรงกดดันของความหลากหลายทางชีวภาพทางตรงและส่งเสริมการใช้อย่างยั่งยืน
 • เป้าหมายกลยุทธ์ C: ปกป้องระบบนิเวศน์ สปีซี่ส์ และความหลากหลายทางพันธุกรรม เพื่อยกระดับสถานะของความหลากหลายทางชีวภาพ
 • เป้าหมายกลยุทธ์ D: ส่งเสริมประโยชน์ของการบริการความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศน์ทั้งหมด
 • เป้าหมายกลยุทธ์ E: ส่งเสริมการดำเนินงานผ่านการวางแผนแบบมีส่วนร่วม การจัดการความรู้ และการเพิ่มขีดความสามารถ

ดาวโหลดข้อมูลเพิ่มเติม: แผนแม่บทบูรณาการการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ 2558-2564 (ภาคผนวก ค)

แหล่งข้อมูล: https://www.cbd.int/sp/

 

นโยบายเกี่ยวกับพลังงาน

Renewable energy
Renewable energy

องค์การสหประชาชาติด้านพลังงาน หรือ UN-Energy จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2547 โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเป็นกลไกในการผลักดันความร่วมมือทางด้านพลังงาน ในการประชุมสุดยอดทางด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน (World Summit on Sustainable Development: WSSD) ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และเพื่อสนับสนุนประเทศต่างๆ ในการปรับเปลี่ยนสู่การใช้พลังงานอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ประเด็นทางด้านพลังงานที่ได้รับความสนใจทั้งในด้านการลงทุน นโยบาย และผู้ประกอบการที่เข้ามามีส่วนร่วม ประกอบไปด้วย การเข้าถึงพลังงาน (Energy Access) พลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy) และประสิทธิภาพในการใช้พลังงาน (Energy Efficiency)

UN-Energy มีเป้าหมายในการส่งเสริมความร่วมมือทางด้านพลังงาน ผ่านแนวทางที่ชัดเจนและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เนื่องจากยังไม่มีเอกลัษณ์ของระบบการรับผิดชอบในเรื่องพลังงานขององค์การสหประชาชาติ ทั้งนี้ UN-Energy มีบทบาทในการสนับสนุนการแลกเปลี่ยนความรู้ด้านพลังงาน การประสานการจัดทำโครงการด้านพลังงาน รวมถึงการพัฒนาแนวทางความร่วมมือเชิงรุก เพื่อการดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม UN-Energy จึงเป็นเวทีสำคัญที่จะนำผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทางด้านพลังงาน ทั้งภายในและภายนอกองค์การที่สำคัญ บนพื้นฐานของความรับผิดชอบร่วมกันในการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ UN-Energy ได้ดำเนินการในกลุ่มประเด็นหลัก 3 กลุ่ม ได้แก่:

 • การเข้าถึงพลังงาน: นำโดยองค์การ UN DESA และ UNDP ผ่านการร่วมมือกับธนาคารโลก (World Bank)
 • พลังงานหมุนเวียน: นำโดยองค์การ FAO และ UNEP ผ่านการสนับสนุนโดย UNESCO
 • ประสิทธิภาพในการใช้พลังงาน: นำโดยองค์การ UNIDO และ IAEA

นอกจากนี้ ยังมีองค์การ UN-Energy Africa (UNEA) ที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อเป็นโครงการย่อยภายใต้ UN-Energy โดยมีความเฉพาะเจาะจงสำหรับบริบทของทวีปแอฟริกา ซึ่งในปัจจุบันองค์การ UN-HABITAT และ UNIDO ทำหน้าที่เป็นประธานของ UNEA และองค์การ UNECA และ UNIDO ทำหน้าที่สนับสนุนการบริหารจัดการเลขานุการของ UNEA

แหล่งข้อมูล: http://www.un-energy.org/

Categories: Climate Change,Climate Change Policies,Global Policies

Tags: ,

Menu Title