กรมควบคุมมลพิษ

Language : English

3.5.2.2 pollution control department)logo

กรมควบคุมมลพิษทำหนาที่ในการควบคุม ป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากภาวะมลพิษ ตามบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ซึ่งได้แก่ การเสนอความเห็นในการจัดกำหนดนโยบายด้านการควบคุมมลพิษของประเทศ การกำหนดมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม (มาตรฐานคุณภาพน้ำในแม่น้ำลำคลอง น้ำทะเลชายฝั่ง คุณภาพอากาศในบรรยากาศ ฯลฯ (การกำหนดมาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหล่งกำเนิด (มาตรฐานน้ำทิ้งจากอาคารต่างๆ น้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม และนิคมอุตสาหกรรม มาตรฐานไอเสียจาก ยานพาหนะต่างๆ ฯลฯ) การจัดทำแผนการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม และมาตรการควบคุมมลพิษ (การจัดการขยะมูลฝอย การจัดการของเสียอันตราย การประกาศเขตควบคุมมลพิษ ฯลฯ) การติดตามตรวจสอบสถานการณ์มลพิษ รับเรื่องราวร้องทุกข์ด้านมลพิษ และดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้านการควบคุมมลพิษ

กรมควบคุมมลพิษ เป็นหน่วยงานหลักในการควบคุม ป้องกัน ลด และแก้ไขปัญหามลพิษเพื่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีของประเทศ ควบคู่ไปกับการจัดการสิ่งแวดล้อมภายในองค์กร ด้วยความมุ่งมั่น ดังต่อไปนี้

  • ป้องกัน ควบคุม มลพิษจากการปฎิบัติงาน เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
  • ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อม
  • ส่งเสริมสภาวะแวดล้อมที่เหมาะสมกับการทำงาน
  • เป็นผู้นำในการใช้สินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
  • ปรับปรุงและพัฒนาการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ
  • ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อม

ข้อมูลเพิ่มเติม: http://www.pcd.go.th

 

Categories: Climate Change,Climate Change Navigators,Thai Government Agencies

Tags: ,

Menu Title