กระทรวงอุตสาหกรรม

Language : English

3.5.2.6 industry_Logo

วิสัยทัศน์

กระทรวงอุตสาหกรรมเป็นองค์กรชั้นนำการพัฒนาอุตสาหกรรมสู่ความยั่งยืน

พันธกิจ

  1. กำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมไทย พร้อมทั้งชี้นำและเตือนภัยอุตสาหกรรมให้ก้าวทันโลก
  2. สร้างโอกาสและพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการลงทุนและการประกอบกิจการ
  3. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการ วิสาหกิจชนาดกลางและขนาดย่อม วิสาหกิจชุมชนให้มีความเข้มแข็งและสามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก
  4. กำกับดูแลการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมให้มีการพัฒนาอย่างสมดุลและยั่งยืน เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค ชุมชนและสังคม
  5. บูรณาการและติดตามการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมกับหน่วยงานและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

 

ข้อมูลเพิ่มเติม: http://www.industry.go.th

Categories: Climate Change,Climate Change Navigators,Thai Government Agencies

Tags:

Menu Title