กระทรวงพลังงาน

Language : English

12

วิสัยทัศน์

มุ่งบริหารพลังงานอย่างยั่งยืนให้ประเทศชาติและประชาชนชาวไทยมีพลังงานใช้อย่างพอเพียง

พันธกิจ

  1. ศึกษา สำรวจ วิเคราะห์ ประเมินศักยภาพ ติดตามสถานการณ์ ประเมินผล และเป็นศูนย์ข้อมูลการพลังงาน
  2. กำหนดนโยบาย แผน และมาตรการด้านพลังงาน
  3. จัดหาพลังงาน พลังงานทดแทน และพลังงานหมุนเวียน
  4. กำหนดมาตรการ กฎ ระเบียบ และกำกับดูแล ควบคุม การดำเนินงานด้านพลังงาน
  5. วิจัยและพัฒนาด้านพลังงาน
  6. ส่งเสริม สนับสนุน การจัดหา พัฒนา และอนุรักษ์พลังงาน
  7. ถ่ายทอดเทคโนโลยีและพัฒนาบุคลากรด้านพลังงาน
  8. ประสานความร่วมมือระหว่างประเทศด้านพลังงาน

กระทรวงพลังงานส่งเสริมความร่วมมือด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยจัดตั้งคณะทำงานประสานงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของกระทรวงพลังงาน (CLIMATE CHANGE OFFICE OF MINISTRY OF ENERGY: CCOME) โดยมีอำนาจหน้าที่ในการประสานกับสำนักคณะกรรมการนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ตลอดจนคณะอนุกรรมการฯจัดทำข้อมูลที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอดีตนับจาก พ.ศ. 2533 – ปัจจุบัน (พ.ศ. 2553) – อนาคต (พ.ศ. 2565)

ข้อมูลเพิ่มเติม: http://energy.go.th

 

เชื่อมโยงยัง:  นโยบายพลังงานของประเทศ

 

Categories: Climate Change,Climate Change Navigators,Thai Government Agencies

Tags:

Menu Title