ยุทธศาสตร์แห่งชาติว่าด้วยการจัดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. 2551-2555

Language : English

ในยุทธศาสตร์แห่งชาติว่าด้วยการจัดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. 2551-2555 ประเทศไทยตั้งเป้าหมายจะเป็นสังคมที่มั่นคงและทนทานต่อความเสี่ยงจากภูมิอากาศและให้ความร่วมมือกับประชาคมโลกในการแก้ไขปัญหาโลกร้อนบนพื้นฐานของการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ 1 สร้างขีดความสามารถในการปรับตัวและลดความเสี่ยงต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

วัตถุประสงค์

 • เพื่อปกป้อง อนุรักษ์และเพิ่มมูลค่าให้กับทรัพยากรธรรมชาติ
 • เพื่อปกป้อง อนุรักษ์และปรับปรุงคุณภาพสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตให้ปลอดภัยจากผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

แนวทาง

 • สร้างขีดความสามารถในการประเมินผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
 • ป้องกันและลดความเสียหายที่เกิดจากผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
 • ทรัพยากรธรรมชาติ ระบบนิเวศ ความหลากหลายทางชีวภาพ
 • ภัยธรรมชาติ การตั้งถิ่นฐานของมนุษย์
 • เกษตรกรรม อุตสาหกรรม สถานที่ทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์
 • สาธารณสุข
 • สร้างขีดความสามารถในการปรับตัว

ตัวอย่างมาตรการ

 • ค้นหาพื้นที่เสี่ยงภัยที่อาจได้รับความเสียหายจากผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
 • ส่งเสริมกิจกรรมการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เช่น
  • การอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำและป่า
  • ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและการใช้ที่ดินเพื่อลดความเสี่ยงได้รับความเสียหายในพื้นที่เสี่ยงภัย
  • ประเมินทางเลือกในการปรับตัวสำหรับพื้นที่เสี่ยงภัย อาทิ การเปลี่ยนชนิดพืชผล และเปลี่ยนกระบวนการเพาะปลูก เป็นต้น
  • จัดตั้งระบบเตือนภัยและแผนอพยพประชาชนที่มีประสิทธิภาพ เพื่อลด ความเสียหายจากเหตุการณ์สภาพภูมิอากาศรุนแรงให้เหลือน้อยที่สุด
ยุทธศาสตร์ 2 ส่งเสริมกิจกรรมลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกบนพื้นฐานของการพัฒนาอย่างยั่งยืน

วัตถุประสงค์

 • เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (GHG) และส่งเสริมเทคโนโลยีสะอาด (CT)

แนวทาง

 • ส่งเสริมการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
 • ภาคพลังงาน
 • ภาคการจัดการของเสีย
 • ภาคอุตสาหกรรม
 • ภาคเกษตรกรรม
 • เพิ่มคาร์บอนซิงค์หรือป่าไม้ธรรมชาติ
 • พัฒนาและส่งเสริมกลไกที่ส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีสะอาด
  ตัวอย่างมาตรการ

 • ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในการผลิตไฟฟ้า การขนส่งและกระบวนการด้านอุตสาหกรรม
 • ปรับปรุงแผนลดการใช้พลังงานในการขนส่ง กระบวนการด้านอุตสาหกรรม การสร้างสิ่งปลูกสร้างเพื่อการพาณิชย์และเพื่ออยู่อาศัย
 • ส่งเสริมการอนุรักษ์ป่าไม้ การปลูกสร้างสวนป่าและการฟื้นฟูป่าเพื่อเพิ่มป่าไม้ธรรมชาติ
 • เพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตเมือง
ยุทธศาสตร์ 3 ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อให้เข้าใจการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศผลกระทบ การปรับตัวและทางเลือกในการลดผลกระทบมากขึ้น

วัตถุประสงค์

 • เพื่อส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา และถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งรวมถึงฐานข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ

แนวทาง

 • รวบรวมและสร้างความรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
 • สร้างฐานความรู้เกี่ยวกับผลกระทบและทางเลือกในการปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
 • สร้างฐานความรู้เกี่ยวกับการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
 • สร้างกลไกที่เหมาะสม
 • การเชื่อมโยง และการถ่ายทอดความรู้
 • การจัดการนโยบาย การวางแผนและการดำเนินงาน

ตัวอย่างมาตรการ

 • ให้การสนับสนุนกิจกรรมการวิจัยและพัฒนา โดยมุ่งเน้นด้าน
 • การจำลองแบบการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเชิงวิทยาศาสตร์
 • ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
 • ทรัพยากรธรรมชาติ ระบบนิเวศ เกษตรกรรม สาธารณสุขและอุตสาหกรรม
 • ปลูกพืชผลที่ทนทานต่อสภาพอากาศและปรับปรุงวิธีทำการเกษตร
 • การนำพลังงานทดแทนและเทคนิคการลดการใช้พลังงานมาใช้
 • การจัดการความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
 • ส่งเสริมการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศในด้านที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ยุทธศาสตร์ 4 สร้างความตระหนักและให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

วัตถุประสงค์

 • เพื่อให้ประชาชนมีความตระหนักและมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

แนวทาง

 • กำหนดกิจกรรมประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความตระหนักในภาคประชาชน และแนะนำวิธีการเข้าร่วมที่เหมาะสมให้กับประชาชน
 • ส่งเสริมความตระหนักในภาคการศึกษา
 • สร้างกลไกติดตามและประเมินกิจกรรมประชาสัมพันธ์

ตัวอย่างมาตรการ

 • จัดโครงการรณรงค์เกี่ยวกับการศึกษาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างต่อเนื่อง
 • สนับสนุนให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการวางแผนท้องถิ่นเพื่อลดความเสี่ยงและนำทางเลือกในการปรับตัวและลดผลกระทบการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจากมาใช้
 • ส่งเสริมการผนวกการศึกษาเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเข้าเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมตามหลักสูตรของโรงเรียน
 • ให้ประชาชนได้รับทราบแผนงานระดับท้องถิ่นและระดับชาติ
ยุทธศาสตร์ 5 สร้างขีดความสามารถให้กับบุคลากรและสถาบันที่เกี่ยวข้อง และจัดตั้งกรอบการประสานงานและบูรณาการ

วัตถุประสงค์

 • เพื่อให้เกิดการประสานงานและบูรณาการที่ดีขึ้นระหว่างบุคลากร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

แนวทาง

 • ส่งเสริมการฝึกอบรมและพัฒนาทักษะ
 • สร้างกลไก
 • การถ่ายทอดความรู้
 • การแบ่งปันประสบการณ์ระหว่างหน่วยงาน

ตัวอย่างมาตรการ

 • จัดตั้งศูนย์ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติที่มีฐานข้อมูลเชื่อมต่อกับศูนย์ความเป็นเลิศด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
 • ให้การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่อง
 • พัฒนาการจัดเก็บข้อมูลถาวรและกระบวนการจัดเก็บเอกสารที่ได้มาตรฐานในองค์กรที่เกี่ยวข้อง
 • ตั้งทีมเจรจาที่มีประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตร์ 6 ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อบรรลุเป้าหมายการลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการพัฒนาที่ยั่งยืน

วัตถุประสงค์

 • สร้างขีดความสามารถของบุคลากรและหน่วยงานให้สามารถประสานงานและบูรณาการได้ดีขึ้น เพื่อส่งเสริมความร่วมมือที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในระดับภูมิภาคและระดับโลก

แนวทาง

 • บูรณาการการแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภายใต้กรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ อาทิ อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (UNFCCC), อาเซียน ข้อตกลงแบบสองฝ่ายหรือแบบหลายฝ่าย
 • ส่งเสริมการพัฒนาทักษะและการแบ่งปันประสบการณ์ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  ตัวอย่างมาตรการ

 • ทบทวนความร่วมมือภายใต้กรอบความร่วมมือระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
 • ศึกษาเกี่ยวกับประโยชน์และเจตนาของแต่ละประเทศภายใต้กรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ
 • จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับปัญหาสำคัญๆ ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 

แหล่งข้อมูล:  บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม (JGSEE) , 2552

 

Categories: Climate Change,Climate Change Policies,Thailand’s Policies

Tags: ,

Menu Title