แผนแม่บทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. 2554-2593

Language : English

แผนแม่บทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของไทยเป็นแผนงานที่บูรณาการนโยบายและแผนการดำเนินงาน ที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเข้าด้วยกัน โดยมีจุดประสงค์เพื่อสนับสนุนความริเริ่มเตรียมพร้อมรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อให้สอดคล้องกับบริบทเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมไทย และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

หลักการ

ยึดแนวคิดการสนับสนุนภาครัฐในการเร่งให้เกิดความเปลี่ยนแปลง และส่งเสริมการเป็นหุ้นส่วนระหว่างภาครัฐ เอกชน และประชาสังคม รวมถึงส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนที่เข้มแข็ง ไปพร้อมๆกับการใช้หลักการผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่าย

แบ่งแผนปฏิบัติงานออกเป็น 3 ระยะ ได้แก่ ระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว และเตรียมการสำหรับการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน รวมถึงปรับปรุงแผนแม่บททุกๆ 10 ปี เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพโดยรวมของแผนแม่บทและการดำเนินงาน

วิสัยทัศน์

 • ประเทศไทยมีแผนงานและแนวทางในการเตรียมพร้อมรับมือและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสามารถนำแผนงานและแนวทางดังกล่าวมาใช้อย่างเหมาะสม รวมถึงเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนาไปสู่เศรษฐกิจพอเพียงและสังคมคาร์บอนต่ำ

พันธกิจ

 • ทำให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมีความพร้อมและมีทักษะในการจัดการกับผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
 • ส่งเสริมให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกบนพื้นฐานของการพัฒนาอย่างยั่งยืนและการมีผลประโยชน์ร่วมกันในบริบทของสังคมไทย ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและวิถีชีวิตของคนไทย
 • พัฒนาความรู้และกลไกในการกระตุ้นให้เกิดแผนบูรณาการเพื่อแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างมีประสิทธิภาพในทุกระดับ
 • ร่วมมือกับประชาคมโลกในการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยไม่ทำให้เกิดผลกระทบเชิงลบต่อการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมของไทย
 • ส่งเสริมการปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคม เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันอุปสรรคต่อการพัฒนาและความสามารถในการแข่งขันของไทยในการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยไปสู่สังคมคาร์บอนต่ำ

จุดประสงค์

 • เพื่อร่วมมือกับประชาคมโลกในการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยไม่ทำให้เกิดผลกระทบเชิงลบต่อการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมของไทย
 • เพื่อส่งเสริมการปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคม เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันอุปสรรคต่อการพัฒนาและความสามารถในการแข่งขันของไทยในการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยไปสู่สังคมคาร์บอนต่ำ
 • เพื่อทำหน้าที่เป็นแผนงานและกลไกสำหรับแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของไทย ทั้งในด้านการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในทุกภาคส่วน
 • เพื่อกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนและทุกระดับสามารถสร้างแผนดำเนินงานสำหรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
 • เพื่อส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืนของไทย โดยสอดคล้องกับความพยายามในการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประชาคมระหว่างประเทศ
 • เพื่อเปลี่ยนแปลงประเทศไทยไปสู่สังคมคาร์บอนต่ำ สอดคล้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 • เพื่อให้ประเทศไทยสามารถพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายในปี 2593 โดยไม่กระทบต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) หรือลดการเติบโตของขีดความสามารถในการพัฒนาและความสามารถในการแข่งขัน

 

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ http://climate.onep.go.th/wp-content/uploads/2015/10/ccmp_2558_2593.pdf

แหล่งข้อมูล: สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2555

 

Categories: Climate Change,Climate Change Policies,Thailand’s Policies

Tags: ,

Menu Title