แผนแม่บทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ พ.ศ. 2553-2562

Language : English

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

วิสัยทัศน์

สร้างความตระหนักรู้ ความพร้อม และความสามารถในการรับมือและปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและ

การมีส่วนร่วมกับประชาคมโลกในการลดหรือบรรเทาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศบนพื้นฐานการพัฒนาที่ยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างความสามารถในการปรับตัวเพื่อรับมือและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

แนวทางที่ 1.1 การเตรียมความพร้อม

 • แผนงานที่ 1.1.1 การกำหนดพื้นที่อ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
 • แผนงานที่ 1.1.2 การวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านการปรับตัว
 • แผนงานที่ 1.1.3 แผนงานอนุรักษ์และพัฒนา

แนวทางที่ 1.2 การเฝ้าระวัง

 • แผนงานที่ 1.2.1 การเฝ้าระวังโรคระบาด
 • แผนงานที่ 1.2.2 การเฝ้าระวังโรคพืช
 • แผนงานที่ 1.2.3 การเฝ้าระวังการเกิดธรรมชาติพิบัติภัย

แนวทางที่ 1.3 การดำเนินโครงการนำร่องในพื้นที่อ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

แนวทางที่ 1.4 การฟื้นฟู

 • แผนงานที่ 1.4.1 การบริหารจัดการการฟื้นฟู
 • แผนงานที่ 1.4.2 การฟื้นฟูนิเวศน์ป่า
 • แผนงานที่ 1.4.3 การฟื้นฟูนิเวศน์เมือง

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและเพิ่มแหล่งดูดซับก๊าซเรือนกระจกบนพื้นฐานการพัฒนาที่ยั่งยืน

แนวทางที่ 2.1 การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานเชื้อเพลิงและไฟฟ้าและการคมนาคมขนส่ง

 • แผนงานที่ 2.1.1 การส่งเสริมพลังงานเชื้อเพลิงคาร์บอนต่ำในการผลิตไฟฟ้า
 • แผนงานที่ 2.1.2 การส่งเสริมการคมนาคมขนส่งระบบรางและทางน้ำและการคมนาคมขนส่งแบบคาร์บอนต่ำ

แนวทางที่ 2.2 สู่ความเป็นเมืองและบริการคาร์บอนต่ำ

 • แผนงานที่ 2.2.1 การส่งเสริมการจัดการเมืองแบบคาร์บอนต่ำ
 • แผนงานที่ 2.2.2 การส่งเสริมการจัดการขยะและสิ่งปฏิกูลให้ปล่อยคาร์บอนต่ำ
 • แผนงานที่ 2.2.3 การส่งเสริมการบริการแบบคาร์บอนต่ำ

แนวทางที่ 2.3 การเพิ่มประสิทธิภาพของภาคอุตสาหกรรม

 • แผนงานที่ 2.3.1 การส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานในภาคอุตสาหกรรม
 • แผนงานที่ 2.3.2 การส่งเสริมการผลิตแบบคาร์บอนต่ำ

แนวทางที่ 2.4 การจัดการการเกษตรและป่าไม้เพื่อลดการปล่อยและเพิ่มการดูดซับก๊าซเรือนกระจก

 • แผนงานที่ 2.4.1 การส่งเสริมการลดการปล่อยและเพิ่มแหล่งดูดซับก๊าซเรือนกระจกในกระบวนการเกษตรและปศุสัตว์
 • แผนงานที่ 2.4.2 การจัดการป่าไม้อย่างสมดุลและยั่งยืนเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบูรณาการการบริหารจัดการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

แนวทางที่ 3.1 การจัดการความรู้ การสร้างฐานข้อมูลและเครื่องมือ

 • แผนงานที่ 3.1.1 การจัดทำระบบฐานข้อมูลเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
 • แผนงานที่ 3.1.2 การวิจัยและพัฒนา และการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
 • แผนงานที่ 3.1.3 การศึกษาและพัฒนาเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ในการบริหารจัดการเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

แนวทางที่ 3.2 การเตรียมความพร้อมด้านการจัดการและการมีส่วนร่วมของพหุภาคี

 • แผนงานที่ 3.2.1 การเตรียมความพร้อมของผู้บริหารและบุคลากรในภาครัฐ
 • แผนงานที่ 3.2.2 การเตรียมความพร้อมของผู้บริหารและบุคลากรในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น
 • แผนงานที่ 3.2.3 การเตรียมความพร้อมของสื่อมวลชน ประชาชน และภาคเอกชน
 • แผนงานที่ 3.2.4 การกระตุ้นการมีส่วนร่วมของประชาชนและภาคเอกชน

แนวทางที่ 3.3 การเตรียมความพร้อมด้านท่าทีและจุดยืนของไทยในการเจรจาระหว่างประเทศ

 • แผนงานที่ 3.3.1 การส่งเสริมความร่วมมือกับต่างประเทศและการเสริมสร้างศักยภาพของไทยในการเจรจาด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศบนพื้นฐานของการพัฒนาที่ยั่งยืนและผลประโยชน์ร่วมกัน
 • แผนงานที่ 3.3.2 การเสริมสร้างศักยภาพของไทยในกระบวนการเจรจาระหว่างประเทศด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

Categories: Climate Change,Climate Change Policies

Tags: ,

Menu Title