แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2550-2554

Language : English

แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2550 – 2554 ได้กำหนดกรอบแนวคิดตามหลักของปรัญชาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550 – 2554) ซึ่งเน้นเรื่อง การสร้างสังคมที่มีความสุขอย่างยั่งยืน บนรากฐานการพัฒนาของความสมดุลในมิติเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีแนวทางการจัดการแบบบูรณาการที่สอดรับกับระบบนิเวศของแต่ละพื้นที่ รวมทั้งได้มีการผสมผสานการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นร่วมกับการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม

ดาวโหลดข้อมูลเพิ่มเติม: แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2550-2554

 

เชื่อมไปยัง (ลิ้งค์ภายใน): กรมควบคุมมลพิษ

ข้อมูลเพิ่มเติม: http://www.pcd.go.th

 

Categories: Climate Change,Climate Change Policies,Thailand’s Policies

Tags: ,

Menu Title