แผนบรรเทาภาวะโลกร้อนด้านการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Language : English

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงได้จัดทำแผนบรรเทาภาวะโลกร้อนด้านการเกษตรขึ้น โดยใช้ 3 ยุทธศาสตร์หลักในการดำเนินการ ได้แก่ (1) ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการองค์ความรู้ (2) ยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหา (3) ยุทธศาสตร์ด้านการรณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และพัฒนาบุคลากร เพื่อพัฒนา ความเข้มแข็งแก่หน่วยงานและพัฒนากลไกการดำเนินงานด้านความร่วมมือ โดยแบ่งแผนการดำเนินงานบริหารจัดการออกเป็น 5 ด้าน

  1. แผนงานด้านพืช
  2. แผนงานด้านดิน
  3. แผนงานด้านนํ้า
  4. แผนงานด้านปศุสัตว์และการประมง
  5. แผนงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกับการเกษตร

ดาวโหลดข้อมูลเพิ่มเติม: http://www.oae.go.th/download/climate_change/climate_full.pdf

 

เชื่อมไปยัง (ลิ้งค์ภายใน): กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ข้อมูลเพิ่มเติม: https://www.moac.go.th

 

Categories: Climate Change,Climate Change Policies,Thailand’s Policies

Tags: ,

Menu Title