ความหมายของการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

Language : English

การปรับตัวต่อน้ำท่วมในประเทศไทย ปี 2554
การปรับตัวต่อน้ำท่วมในประเทศไทย ปี 2554

การปรับตัว หมายถึง การคาดการณ์ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการดำเนินการที่เหมาะสมในการป้องกัน หรือลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น หรือการใช้ประโยชน์จากโอกาสที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการวางแผนที่ดี และการปรับตัวอย่างทันทวงทีจะช่วยประหยัดเงิน และเพิ่มความปลอดภัยในชีวิตได้ ตัวอย่างของมาตรการปรับตัว เช่น การใช้ทรัพยากรน้ำที่มีการขาดแคลนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น การปรับตัวและสร้างที่อยู่อาศัยให้เข้ากับสภาพภูมิอากาศในอนาคต และเหตุการณ์สภาพอากาศที่รุนแรง การสร้างอาคารเพื่อป้องกันน้ำท่วม และการสูงขึ้นของระดับน้ำ การพัฒนาพันธุ์พืชทนแล้ง การเลือกพันธุ์ไม้ ป่าไม้ และการป้องกันความเสี่ยงต่อการเกิดพายุฝนและไฟป่า และการกำหนดขอบเขตของพื้นที่ดิน เพื่อช่วยให้มีการโยกย้ายของสายพันธุ์ในธรรมชาติ

การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ คือ การดำเนินมาตรการเพื่อจัดการกับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างมีประสิทธิภาพ และการดำเนินมาตรการอย่างเหมาะสมสามารถป้องกัน หรือลดความเสียหายจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศให้เหลือน้อยที่สุด (UNFCCC; 2558 และ คณะกรรมาธิการยุโรป, 2559) ตัวอย่างมาตรการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ได้แก่ การปรับปรุงการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรน้ำ การปรับเปลี่ยนกฎหมายด้านการก่อสร้างอาคารให้สอดคล้องกับสภาพภูมิอากาศในอนาคตและสถานการณ์ที่สภาพอากาศสุดโต่ง การพัฒนาพันธุ์พืชที่ทนทานต่อสภาพแล้ง และการสร้างโครงสร้างพื้นฐานควบคุมน้ำท่วม (คณะกรรมาธิการยุโรป, 2559)

องค์ประกอบของการปรับตัว

4.1 adaptation_process_300
องค์ประกอบของการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ; แหล่งภาพ: http://unfccc.int/adaptation

กิจกรรมการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยทั่วไปประกอบด้วยห้าองค์ประกอบ ได้แก่

  • การสังเกตของปัจจัยทางภูมิอากาศและที่ไม่ใช่ทาง ภูมิอากาศ;
  • การประเมินผลกระทบและความเปราะบางต่อสภาพการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ;
  • การวางแผน;
  • การดำเนินการ; และ
  • การตรวจสอบ และการประเมินผลของการดำเนินการในการปรับตัว

เพื่อเป็นการแบ่งปันความรู้และเป็นการเรียนรู้ การมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืนของของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งระดับชาติ ระดับภูมิภาค พหุภาคีและระหว่างประเทศ องค์กรภาครัฐและภาคเอกชน ภาคประชาสังคมและผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการบริหารจัดการความรู้ที่มีประสิทธิภาพเป็นสิ่งสำคัญในการปรับตัวและรับมือต่อผลกระทบจากการ เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มีการดำเนินการในด้านต่างๆ ทั้งระดับภูมิภาค ระดับภาค สามารถค้นหารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://unfccc.int/adaptation/items/7006.php#Observation

 

แหล่งข้อมูล:

 

Categories: Adaptation,Adaptation Actions

Tags:

Menu Title