การสร้างภาพจําลองสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความเสี่ยงในอนาคต ในปีพ.ศ. 2593

Language : English

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศส่งผลให้เกิดผลกระทบต่อสภาพสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมซึ่งยากต่อการรับมือ กว่าทศวรรษที่ผ่านมาหลายหน่วยงานทั้งในระดับนานาชาติและระดับชาติได้ทำการศึกษา และทำความเข้าใจเรื่องการเกิดและผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ จนเกิดเป็นมาตรการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศออกมามากมาย อย่างไรก็ตาม การจะสรุปหรือคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพื่อเตรียมการรับมือที่แน่นอนในอนาคต ยังมีข้อจำกัดในหลายๆ เรื่อง เช่น สภาพสังคมและเศรษฐกิจ หรือสถานการณ์สิ่งแวดล้อม ดังนั้น การสร้างภาพจำลองสถานการณ์โดยคำนึงถึงความเป็นไปได้ในทุกๆ ทางจึงมีความสำคัญ เพื่อให้การวางแผนรับมือเป็นไปอย่างครอบคลุมสำหรับทุกๆสถานการณ์

 

ประเทศไทยมีแนวโน้มและความเสี่ยงที่จะเผชิญกับผลที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เช่น น้ำท่วม น้ำแล้ง การทรุดตัวของแผ่นดิน ภัยหนาว ดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและรับมือกับปัญหาที่อาจเกิดขึ้นดังกล่าว ที่ปรึกษาจะนำเสนอแนวทางการรับมือและปรับตัวของเมืองเพื่อลดความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เช่น แนวทางการรับมือกับน้ำท่วมของเมืองขนาดใหญ่ และ แนวทางการรับมือกับน้ำท่วมของชุมชนขนาดเล็ก เป็นต้น

 

การจัดทำสถานการณ์จำลองที่เรียกว่า Representative Concentration Pathways (RCPs) แสดงความเป็นไปได้ด้านภูมิอากาศ เช่น ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ถูกปล่อยออกมา ความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในชั้นบรรยากาศ เพื่อคาดการณ์สถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มาตรา 5 ของ IPCC ระบุว่า แนวโน้มที่จะเกิดผลกระทบที่รุนแรง แพร่กระจายไปทั่วและไม่สามารถกลับคืนสู่สภาพปกติได้นั้นขึ้นอยู่กับว่าโลกร้อนขึ้นมากเพียงใด โดยความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทั่วโลกจะสูง เมื่ออุณหภูมิเฉลี่ยทั่วโลกสูงกว่าอุณหภูมิในช่วงก่อนยุคอุตสาหกรรมถึง 4 องศาเซลเซียส

การลดความเสี่ยงหลักและความเสี่ยงที่มีแนวโน้มเกิดขึ้นในแต่ละภูมิภาคแสดงอยู่ในรูปที่ 1 ทั้งนี้ การจำกัดอัตราและความรุนแรงของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสามารถลดความเสี่ยงโดยรวมได้ จึงทำให้มาตรการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศที่จำเป็นลดลงด้วย แต่ความเสี่ยงจากผลกระทบที่เป็นอันตรายบางอย่างก็ยังมีอยู่ (IPCC, 2014)

ปัจจัยเสี่ยงในแต่ละภูมิภาคในระยะสั้น (พ.ศ. 2573-2583) และระยะยาว (พ.ศ.2623-2643), IPCC, Synthesis report AR5
รูปที่ 1: ปัจจัยเสี่ยงในแต่ละภูมิภาคในระยะสั้น (พ.ศ. 2573-2583) และระยะยาว (พ.ศ.2623-2643), IPCC, Synthesis report AR5, แหล่งภาพ: IPCC (2014); ดัดแปลงโดย: ERM-Siam Co., Ltd.

ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเกิดขึ้นจากปัจจัย 3 อย่างที่ทับซ้อนกันอยู่ ซึ่งได้แก่ ภัยอันตราย โอกาสเสี่ยงภัย และความเปราะบางต่อผลกระทบ (รูปที่ 2) ภัยอันตราย คือ ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหรือเหตุการณ์สภาพอากาศรุนแรง โอกาสเสี่ยงภัย คือ การที่ทรัพย์สินที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจตกอยู่ในความเสี่ยง เช่น อสังหาริมทรัพย์และการลงทุน ส่วนความเปราะบางต่อผลกระทบ คือ มีความเสี่ยงได้รับความเสียหายหรือมีแนวโน้มที่จะเป็นอันตรายต่อประชาชนในระบบนิเวศ ซึ่งอาจได้รับความเสียหายจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

 

แนวความคิดหลักของคณะทำงาน WGII AR5
รูปที่ 2: แนวความคิดหลักของคณะทำงาน WGII AR5. แหล่งภาพ: IPCC (2014); ดัดแปลงโดย: ERM-Siam Co., Ltd.

 

แหล่งข้อมูล:

Categories: Adaptation,Future Risks & Opportunities

Tags:

Menu Title