การรับมือผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

Language : English

ระดับความรุนแรงของภัยพิบัติทั่วโลก; แหล่งภาพ: ERM-Siam Co., Ltd.
ระดับความรุนแรงของภัยพิบัติทั่วโลก; แหล่งภาพ: ERM-Siam Co., Ltd.

ผลกระทบลูกโซ่ของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมีแนวโน้มทำให้ความเสี่ยงจากภัยพิบัติเพิ่มสูงขึ้น (UNDP, 2558) ทั้งนี้การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมีความเกี่ยวข้องกับการรับมือภัยพิบัติ โดย IPCC ให้ความหมายของการรับมือผลกระทบไว้ว่า “ความสามารถของระบบในการกลับไปสู่ภาวะปกติก่อนเกิดเหตุโดยไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงแบบรากฐานอย่างถาวร” หรือพูดอีกอย่างคือ ความสามารถในการฟื้นฟูจากเหตุการณ์เลวร้ายที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งรวมถึง การเตรียมพร้อมและการพัฒนายุทธศาสตร์ล่วงหน้า (Barry and Wandel, 2549) ดังนั้นการสร้างความสามารถในการกลับคืนสู่สภาพปกติจะทำให้สามารถจำกัดความเสียหายได้ (UKAID, 2554)

 

By VOA photo - Burma Earthquake, VOA News, photo gallery., Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=14751393
ภัยพิบัติ-แผ่นดินไหว ส่งผลกระทบต่อโครงสร้างพื้นฐาน By VOA photo – Burma Earthquake, VOA News, photo gallery., Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=14751393

 

การตั้งรับภัยพิบัติในประเทศไทย

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้ตีพิมพ์แนวปฏิบัติในการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติในปี 2557 ด้วยความช่วยเหลือจากโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) และศูนย์เตรียมความพร้อมป้องกันภัยพิบัติแห่งเอเชีย (ADPC) และตีกรอบนโยบายเกี่ยวกับการป้องกันและลดความเสียหายจากภัยพิบัติในปี 2558 ซึ่งประกอบด้วยนโยบาย 4 ประการ ได้แก่

  • การเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับชุมชนบนพื้นฐานการป้องกันภัยพิบัติ
  • การเสริมสร้างการตอบสนองต่อภัยพิบัติและการลดผลกระทบอย่างมีประสิทธิภาพ
  • การพัฒนาระบบฟื้นฟูจากความเสียหายที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ประสบภัย
  • การส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ

 

ความเป็นไปได้ของเหตุการณ์ภัยพิบัติในประเทศไทย (Disaster's possibilities in Thailand)
ความเป็นไปได้ของเหตุการณ์ภัยพิบัติในประเทศไทย

แนวปฏิบัติของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ยกตัวอย่างกิจกรรมลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติสำหรับแต่ละภาคส่วน กิจกรรมเหล่านี้ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ มาตรการป้องกันและลดผลกระทบจากภัยพิบัติและมาตรการเตรียมความพร้อม (กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, 2557)

มาตรการป้องกันและลดผลกระทบจากภัยพิบัติเน้นย้ำเรื่องมาตรการที่ช่วยลดระดับความเสี่ยงและแนวโน้มความเสี่ยง โดยพิจารณาเป็น 2 มุมมองได้แก่ กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐานและกิจกรรมที่ไม่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐาน

ส่วนมาตรการเตรียมความพร้อมเน้นย้ำเรื่องการปกป้องชีวิตและทรัพย์สินอย่างมีประสิทธิภาพและทันท่วงทีโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด แบ่งออกเป็น 2 มุมมอง ได้แก่ การปรับรูปแบบการดำเนินชีวิตเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติและการเตรียมพร้อมในการรับมือภัยพิบัติ ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่

 

แหล่งข้อมูล:

 

Categories: Adaptation,Disaster Resilience

Tags:

Menu Title