แผนยุทธศาสตร์รองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้านสาธารณสุข พ.ศ. 2559 – 2563

Language : English

แผนยุทธศาสตร์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้านสาธารณสุข ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด มาตรการ หน่วยงานรับผิดชอบหลักและรอง รวมทั้งแนวทางการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ฯ มีสาระส้าคัญโดยสรุป ดังนี้

วิสัยทัศน์

ประเทศไทยมีภูมิคุ้มกันและมีความพร้อมด้านสาธารณสุขในการรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยการบูรณาการศักยภาพของทุกภาคส่วน เพื่อให้ประชาชนไทยด้ารงชีวิตเป็นปกติสุขและมีสุขภาพดี

วัตถุประสงค์

1) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของระบบสาธารณสุขในการรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

2) เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงภาคประชาชนในการเตรียมการรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้านสาธารณสุข

พันธกิจ

1) สื่อสาร เผยแพร่ให้ความรู้ ความเข้าใจ เพื่อสร้างความตระหนักแก่ประชาชนด้านผลกระทบต่อสุขภาพจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมทั้งการปรับตัวด้านสาธารณสุข

2) พัฒนากลไกเพื่อส่งเสริมและผลักดันให้ส่วนราชการ ภาคธุรกิจ และภาคประชาชน ในการน้ามิติด้านภัยสุขภาพไปบูรณาการในการพัฒนานโยบาย แผนงาน และกิจกรรม ด้านการจัดการความเสี่ยงและผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

3) พัฒนาระบบการเฝ้าระวังโรคและพัฒนาศักยภาพระบบการให้บริการสาธารณสุขในการรับมือภัยสุขภาพจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

4) วิจัยและพัฒนา องค์ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ค้นคว้าพัฒนาเครื่องมือในการประเมินผลกระทบ ความเปราะบาง ศักยภาพการปรับตัวด้านสาธารณสุขจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมทั้งพัฒนาแนวทางสนับสนุนการลดก๊าซเรือนกระจกของภาคส่วนสาธารณสุข

ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบการสื่อสารให้ความรู้และความเข้าใจแก่ประชาชน เพื่อสร้างความตระหนักและการเตรียมความพร้อมในการรับมือด้านผลกระทบสุขภาพจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

มุ่งสร้างความรู้ ความเข้าใจ และสร้างความตระหนัก เรื่อง ผลกระทบต่อสุขภาพจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแก่ประชาชน เพื่อให้ประชาชนมีความพร้อมรับมือผลกระทบต่อสุขภาพที่อาจเกิดขึ้น และเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการและแก้ไขปัญหาผลกระทบสุขภาพจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนากลไกความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภายในภาคการสาธารณสุขและกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งองค์กรภาคประชาชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการมีส่วนร่วมการสร้างภูมิคุ้มกันและสร้างความพร้อมด้านการสาธารณสุขในการรับมือและการปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

มุ่งเน้นการพัฒนากลไกความร่วมมือของหน่วยงานทั้งในและนอกภาคสาธารณสุข รวมถึงภาคเอกชน ภาคประชาชนในการบริหารจัดการเพื่อป้องกันและลดผลกระทบต่อสุขภาพจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มีแผนงาน โครงการที่ค้านึงถึงผลกระทบต่อสุขภาพ และเชื่อมโยงถึงผลประโยชน์ด้านสุขภาพที่จะได้รับจากการลดก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากแผนงาน โครงการในภาคส่วนต่างๆ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาและเสริมสร้างขีดความสามารถของระบบสาธารณสุขของประเทศไทยในการรับมือผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

มุ่งเน้นการเสริมสร้างบทบาทและขีดความสามารถของระบบสาธารณสุข ทั้งการส่งเสริม ป้องกัน รักษา และฟื้นฟูสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยเน้นการท้างานใ นเชิงรุก ให้สามารถเตรียมการป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพที่เกี่ยวข้องได้ รวมถึงเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากร สาธารณสุขให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการเฝ้าระวัง การเตือนภัย การสื่อสาร และการป้องกันความเสี่ยงภัยสุขภาพจากผลกระทบการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

มุ่งเน้นการพัฒนาระบบเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศรวมถึงพัฒนาระบบฐานข้อมูล แผนที่เสี่ยง เพื่อใช้ในการสื่อสาร การเตือนภัย การป้องกันความเสี่ยงภัยสุขภาพและการวางแผนด้าเนินงานด้านสาธารณสุขเพื่อคุ้มครองสุขภาพประชาชน

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาองค์ความรู้ และงานวิจัยด้านสาธารณสุขกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมทั้งการพัฒนานวัตกรรมเพื่อคุ้มครองสุขภาพจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมุ่งเน้นการพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพและการเปลี่ยนแป ลงสภาพภูมิอากาศในประเทศไทย การพัฒนาเครือข่ายและศักยภาพนักวิจัยในทุกระดับ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการถ่ายทอดองค์ความรู้ การพัฒนานวัตกรรม และเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการข้อมูลวิจัย

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ส่งเสริมให้ภาคส่วนสาธารณสุขลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและสนับสนุนชุมชนในการปรับตัวเพื่อป้องกันหรือลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

มุ่งเน้นให้ภาคส่วนสาธารณสุขมีส่วนร่วมในการลดก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องรวมถึงการเป็นต้นแบบที่ดีให้แก่หน่วยงานอื่นและชุมชนในการลดก๊าซเรือนกระจก ทั้งที่เป็นบทบาทโดยตรง และบทบาทที่สนับสนุนการด้าเนินงาน เช่น การประหยัดพลังงาน การลดปริมาณของเสีย เป็นต้น รวมถึงการส่งเสริม สนับสนุน ให้ชุมชนท้องถิ่น มีการปรับตัวและมีส่วนร่วมในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

 แนวทางการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ฯ เสนอให้มีคณะกรรมการนโยบายรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้านสาธารณสุขที่รับผิดชอบด้าเนินงานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสุขภาพ (National Committee for Climate change and Health) ซึ่งจะเป็นกลไกในขั้นต้นเพื่อการขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยให้ข้อเสนอนะเชิงนโยบายต่อการด้าเนินงาน การประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกภาคสาธารณสุข รวมทั้งยังมีภารกิจที่ส้าคัญ คือ การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ฉบับนี้ผ่านกลไกระดับชาติที่มีอยู่ คือ คณะกรรมการนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน โดยการบูรณาการแผนยุทธศาสตร์ฯ นี้กับแผนแม่บทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. 2556-2593 รวมทั้งการบูรณาการแผนงาน โครงการหรือกิจกรรมด้านสุขภาพกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเข้าสู่แผนพัฒนาสุขภาพระดับชาติ ระดับเขต ระดับจังหวัด ระดับอ้าเภอ ระดับต้าบล และระดับหมู่บ้านอีกด้วย

ข้อมูลเพิ่มเติม: แผนยุทธศาสตร์รองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้านสาธารณสุข พ.ศ. 2559 – 2563

 

แหล่งข้อมูล: https://www.moph.go.th/

Categories: Climate Change,Climate Change Policies,Thailand’s Policies

Tags: ,

Menu Title