น้ำและเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน

Language : English

เป้าหมายทั่วโลกสำหรับน้ำ

5.2.3 water sdg
เป้าหมายของการพัฒนาที่ยี่งยืน

เป้าหมายของการพัฒนาน้ำอย่างยั่งยืนขององค์กรสหประชาชาติประกอบด้วย 17 เป้าหมาย ครอบคลุมประเด็นของการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประกอบด้วย การสิ้นสุดของความยากจนและความหิวโหย, การพัฒนาสุขภาพและการศึกษา, การพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน, การรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและการรักษาน้ำและป่า

เป้าหมายที่ 6 คือ เป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับน้ำ: การทำให้แน่ใจว่าเรื่องน้ำและการสุขาภิบาลได้รับการจัดการอย่างยั่งยืน และมีสภาพพร้อมใช้สำหรับทุกคน

 

 วันน้ำโลก

5.2.3 water day

วันที่ 22 มีนาคมของทุกปี ถูกกำหนดให้เป็นวันน้ำโลกตั้งแต่ปี 2536 เพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญของน้ำที่มีและสนับสนุนให้เกิดการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน

 

แหล่งข้อมูล:

  • http://www.unwater.org/fileadmin/user_upload/unwater_new/docs/1_UNWater_Annual_Report_2015_web.pdf

Categories: Adaptation,Future Risks & Opportunities

Tags:

Menu Title