มาตรการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกระดับชาติ (NAMA)

Language : English

มาตรการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกระดับชาติ (Nationally Appropriate Mitigation Actions: NAMA) คือ นโยบาย แผนปฏิบัติการ และโครงการการลดก๊าซเรือนกระจกที่ประเทศสมาชิกทั้งที่พัฒนาแล้วและกำลังพัฒนาได้จัดทำขึ้น และดำเนินการโดยสมัครใจโดยไม่มีการจำกัดรูปแบบของนโยบายหรือโครงการ การกำหนดนโยบายหรือโครงการการลดก๊าซเรือนกระจกจะต้องมีความสอดคล้องกับเป้าหมายในการพัฒนาอย่างยั่งยืนของประเทศ แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการขจัดปัญหาความยากจน ความพร้อมในเชิงนโยบาย เทคโนโลยี เงินทุน และขีดความสามารถ ดังนั้นในแต่ละประเทศจะมีการกำหนดมาตรการการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่แตกต่างกัน การได้รับการสนับสนุนจากประเทศพัฒนาแล้วไม่ว่าจะเป็นในด้านการการลงทุน เทคโนโลยี หรือแม้แต่การเข้ามาเพิ่มขีดความสามารถก็ถือเป็นปัจจัยหนึ่งในการเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในประเทศกำลังพัฒนา

NAMA สามารถจำแนกได้เป็น 2 ประเภทคือ การกำหนดเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในระดับประเทศ และการดำเนินการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นรายกิจกรรมโดยมีความสอดคล้องกับเป้าหมายของประเทศ

มาตรการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกระดับชาติ (NAMA) และกลไกการพัฒนาที่สะอาด (CDM)

กลไกการพัฒนาที่สะอาด (CDM) คือ กลไกในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่กำหนดขึ้นภายใต้พิธีสารเกียวโต เพื่อช่วยให้ประเทศพัฒนาแล้วสามารถบรรลุเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้โดยการซื้อ-ขายคาร์บอนเครดิตจากประเทศกำลังพัฒนาที่สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ ในขณะที่มาตรการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกระดับชาติ (NAMA) เป็นนโยบายหรือโครงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ประเทศพัฒนาแล้วหรือกำลังพัฒนาดำเนินการโดยสมัครใจภายใต้ UNFCCC เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่แต่ละประเทศกำหนดโดยมีประเทศที่พัฒนาแล้วเป็นผู้ให้การสนับสนุน

การพัฒนา ส่งเสริม และการดำเนินโครงการ NAMA

โครงการ NAMA ประกอบด้วย 4 ขั้นตอนหลักๆ ดังนี้

ขั้นตอน 1 การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
การปรึกษาและการพูดคุยกันระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในระดับประเทศ ยกตัวอย่างเช่น นักลงทุน ผู้ประกอบการ นักวางแผนและนโยบาย ผู้กำหนดนโยบาย และผู้ให้การสนับสนุนอื่นๆ เป็นต้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดให้การสนับสนุนและดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับเป้าหมายของ NAMA

ขั้นตอน 2 การร่างโครงการ NAMA
พัฒนาโครงสร้างของโครงการ NAMA โดยอ้างอิงจากแผนและนโยบายของประเทศ ทั้งนี้โครงการ NAMA จะต้องมีความเชื่อมโยงกับประเด็นสำคัญของประเทศ เช่น ด้านพลังงาน หรือสิ่งแวดล้อม เป็นต้น โดยในการพัฒนาร่างโครงการ NAMA จำเป็นจะต้องมีการคำนวณการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพื่อกำหนดกรณีฐาน และมีความเข้าใจนโยบาย แผน และเป้าหมายของประเทศ สิ่งที่จำเป็นในการดำเนินโครงการ เช่น งบประมาณ การจัดทำรายงานและการรับรองโครงการนั้นๆ

ขั้นตอน 3 การส่งร่างโครงการให้ UNFCCC ผ่านทางระบบทะเบียนบันทึก (NAMA Registry)
การพัฒนาร่างโครงการ NAMA ภายใต้ระบบทะเบียนบันทึก (NAMA Registry) โดยต้องคลอบคลุมเนื้อหาทั้งหมดที่จัดเตรียมไว้ในขั้นตอน 2 โดยส่งผ่านทางระบบทะเบียนบันทึก (NAMA Registry) ภายใต้การดูแลของ UNFCCC

ขั้นตอน 4 การส่งเสริมและการดำเนินการโครงการ NAMA
ขั้นตอนนี้จะเกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ข้อมูลการดำเนินโครงการการรักษาระดับความส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
สถานการณ์ NAMA ในปัจจุบัน
ในปี 2014 ทวีปอเมริกาใต้ได้มีการริเริ่มโครงการ NAMA มากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 38 รองลงมา ได้แก่ ทวีปเอเชียและแอฟริกา คิดเป็น ร้อยละ 27 และ 25 ตามลำดับ ปัจจุบันมีโครงการ NAMA ที่ขึ้นทะเบียนอยู่ทั้งหมด 118 โครงการและมีการเริ่มดำเนินงานไปแล้วทั้งหมด 7 โครงการ แบ่งเป็น

  • กลุ่มพลังงาน ร้อยละ 42
  • กลุ่มสิ่งก่อสร้าง ร้อยละ15
  • กลุ่มของเสีย ร้อยละ14
  • กลุ่มการสื่อสารโทรคมนาคม ร้อยละ 9
  • กลุ่มอุตสาหกรรม ร้อยละ 7
  • กลุ่มป่าไม้ ร้อยละ 4
  • กลุ่มการเกษตร ร้อยละ 3
  • กลุ่มอื่นๆ ร้อยละ 6

 

แหล่งที่มา:

Categories: Mitigation,Mitigation Actions

Tags:

Menu Title