นโยบายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการทำลายป่าและความเสื่อมโทรมของป่าในประเทศกำลังพัฒนา (REDD)

Language : English

นโยบายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการทำลายป่าและความเสื่อมโทรมของป่าในประเทศกำลังพัฒนา (Reducing Emissions from Deforestation and Degradation: REDD) คือ นโยบายภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (UNFCC (link)) ว่าด้วยการส่งเสริมให้ประเทศกำลังพัฒนาลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากการทำลายป่าและความเสื่อมโทรมของป่า รวมไปถึงการเก็บสะสมคาร์บอนในป่าและการจัดการป่าอย่างยั่งยืน โดยการสร้างแรงจูงใจทางบวกด้วยการมอบผลตอบแทนให้แก่ประเทศกำลังพัฒนาจากมาตรการ REDD

เรดด์พลัส (REDD+) คืออะไร?

แนวความคิดเกี่ยวกับนโยบาย REDD+ ได้ถูกนำเข้าที่ประชุม COP14 และมีการประกาศอย่างเป็นทางการใน COP15 ในปี 2009 โดยความแตกต่างระหว่าง REDD และ REDD+ คือ

 1. การให้ความสำคัญอย่างเท่าเทียมกันทั้งในเรื่องของการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากการทำลายป่าและความเสื่อมโทรมของป่า และการเก็บสะสมคาร์บอนโดยการจัดการทรัพยากรป่าอย่างยั่งยืน
 2. ในการประมาณค่าการปล่อยและการกักเก็บก๊าซเรือนกระจกในระยะยาวควรพิจารณาในเชิงผลกระทบที่เกิดจากพื้นที่แทนที่จะเป็นผลกระทบที่เกิดจากกิจกรรม เพราะจะมีความแม่นยำในการหาผลกระทบที่แท้จริง
 3. พิจารณาสิทธิมนุษยชนของชาวพื้นเมืองและมุมมองด้านการปกป้องสังคมและสิ่งแวดล้อมใหม่ๆ
 4. มีการกล่าวถึงกลไกการให้ความช่วยเหลือทางการเงินและการกระจายความช่วยเหลือเรื่องเงินทุนอย่างเท่าเทียม

นอกจากนี้ยังมีการหารือในเรื่องความเป็นไปได้ที่จะรวมมาตรการ REDD+ ให้เป็นส่วนหนึ่งของมาตรการการปล่อยก๊าซเรือนกระจกระดับชาติ (NAMA)

การประยุกต์ใช้นโยบายเรดด์พลัส (REDD+) ในประเทศกำลังพัฒนา

ประเทศกำลังพัฒนาที่ต้องการเข้าร่วมนโยบาย REDD+ จะต้องดำเนินกิจกกรมการลดก๊าซเรือนกระจกจากการทำลายป่าและความเสื่อมโทรมของป่าโดยคำนึงถึงความสามารถและสถานการณ์ของประเทศนั้นๆ โดยมีกระบวนการดำเนินงานอยู่ 3 ระยะ คือ

 1. จัดทำแผนปฏิบัติการ กลยุทธ์ นโยบาย และ/หรือมาตรการที่เกี่ยวข้องกับ REDD โดยจะต้องดำเนินงานตามเป้าหมายหรือแผนกิจกกรมที่ระบุไว้ในแผนและนโยบายแห่งชาติหรือเส้นฐานอ้างอิงการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกของป่า (Reference emission level หรือ Forest reference level)
 2. ดำเนินการตามกลยุทธ์หรือแผนปฏิบัติการสำหรับกิจกรรม REDD โดยสามารถแบ่งขอบเขตของกิจกรรมออกเป็น 5 กลุ่มกิจกรรม ได้แก่ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการทำลายป่า ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการเสื่อมโทรมของป่า การเก็บรักษาปริมาณคาร์บอนที่เก็บสะสมในป่า การจัดการป่าอย่างยั่งยืน และการปรับปรุงการเก็บรักษาปริมาณคาร์บอนที่เก็บสะสมในป่า ตัวอย่างสำหรับตัวชี้วัดสำหรับแต่ละขอบเขตกิจกรรมมีดังต่อไปนี้
กิจกรรม REDD ตัวชี้วัด
ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการทำลายป่า
 • พื้นที่ป่าถือได้ว่าเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดสำหรับกิจกรรมนี้ แต่ UNFCCC ได้มีการหารือในเรื่องการจำแนกพื้นที่ป่าที่แท้จริงและป่าปลูกเพื่ออุตสาหกรรม
ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการเสื่อมโทรมของป่า
 • ชีวมวล เช่น การลดลงของคาร์บอนสะสมในป่า การเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างป่า (ความหนาแน่นของชั้นเรือนยอด)
 • ความหลากหลายทางชีวภาพ เช่น การลดลงของสายพันธุ์ การเปลี่ยนแปลงของสายพันธุ์เด่น การเปลี่ยนพฤติกรรม การแตกกระจายของผืนป่า
 • ความสมบูรณ์ของป่า เช่น ความถี่และความรุนแรงในการเกิดไฟป่า การเกิดโรคระบาดสายพันธุ์ใหม่ การบุกรุกของสิ่งมีชีวิตสายพันธุ์ใหม่
การเก็บรักษาปริมาณคาร์บอนที่เก็บสะสมในป่า
 • การจัดการพื้นที่และความเชื่อมต่อกันของพื้นที่ป่า
 • การให้ความสนับสนุนคนในพื้นที่ หน่วยงานท้องถิ่นในแผนการอนุรักษ์พื้นที่
การจัดการป่าอย่างยั่งยืน
 • การให้การรับรองผลิตภัณฑ์จากป่าไม้
 • การลดผลกระทบจากการแผ้วถางป่าเพื่อการรักษาต้นไม้ หน้าดิน และดิน
การปรับปรุงการเก็บรักษาปริมาณคาร์บอนที่เก็บสะสมในป่า
 • การฟื้นฟูสมดุลของป่าไม้
 • การฟื้นฟู้ไม้ป่าตามกระบวนการทางธรรมชาติ
  • การปลูกป่าไม้ทดแทนในพื้นที่ป่าเสื่อมโทรม

 

3 .การติดตาม ตรวจวัด และรายงานผลการปฏิบัติการ ประเทศสมาชิกที่ได้ปฏิบัติตามแผนกิจกรรม REDD จะต้องทำการตรวจติดตามและจัดทำรายงานเพื่อนำเสนอผลการดำเนินงาน

 • การตรวจติดตาม สามารถทำได้โดยการผสมผสานเทคโนโลยีการสำรวจระยะไกล (Remote sensing) กับการคำนวณปริมาณก๊าซเรือนกระจก (การศึกษาแหล่งที่มาการเกิดก๊าซเรือนกระจกในป่าและการกักเก็บก๊าซเรือนกระจกในป่า) แหล่งเก็บสะสมก๊าซเรือนกระจกในป่า และการเปลี่ยนแปลงการใช้พื้นที่ป่า
 • การรายงาน รายงานจะต้องถูกจัดทำขึ้นโดยคำนึงถึงความโปร่งใส ความสอดคล้องกันของข้อมูล ความถูกต้องของรายงาน และความสามารถในการเข้าถึงและตรวจสอบข้อมูล

 

แหล่งที่มา:

 

Categories: Mitigation,Mitigation Actions

Tags:

Menu Title