การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภาคการก่อสร้างในประเทศไทย

Language : English

กระทรวงพลังงาน วางเกณฑ์มาตรฐานการอนุรักษ์พลังงานบังคับใช้สำหรับอาคารสร้างใหม่หรือดัดแปลง 9 ประเภท ได้แก่ สถานพยาบาล สถานศึกษา สำนักงาน อาคารชุด อาคารชุมนุมคน โรงมหรสพ โรงแรม อาคารสถานบริการ และ อาคารศูนย์การค้าหรือห้างสรรพสินค้า กำหนดใช้ในพื้นที่ตั้งแต่ 2,000 ตารางเมตรขึ้นไป เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานสอดรับแผนอนุรักษ์พลังงาน (EEP 2015) ทั้งนี้ การกำหนดเกณฑ์มาตรฐานการอนุรักษ์พลังงานในอาคาร หรือ Building Energy Code ถือเป็นหนึ่งมาตรการในกลยุทธ์ภาคบังคับที่กำหนดขึ้นภายใต้ พรบ. การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535

 สำหรับมาตรฐานการออกแบบอาคารตามมาตรฐาน Building Energy Code ประกอบด้วยมาตรฐานสำคัญ 6 ส่วน ดังนี้

  1. ระบบกรอบอาคาร จะต้องมีค่าการถ่ายเทความร้อนรวมของผนังด้านนอกอาคารและผนังหลังคา ต้องไม่เกินค่าที่กำหนด
  2. ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง จะต้องมีระดับความส่องสว่างสำหรับงานแต่ละประเภทจะต้องเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และต้องใช้กำลังไฟฟ้าสูงสุดไม่เกินค่าที่กำหนด
  3. ระบบปรับอากาศ ในแต่ละประเภทและขนาดต่างๆ จะต้องมีค่าสัมประสิทธิ์สมรรถนะขั้นต่ำ ค่าประสิทธิภาพการให้ความเย็น และค่าพลังไฟฟ้าต่อตันความเย็นเป็นไปตามที่กำหนด
  4. อุปกรณ์ผลิตความร้อน จะต้องมีค่าประสิทธิภาพขั้นต่ำตามเกณฑ์ที่กำหนด
  5. การใช้พลังงานรวม กรณีที่การออกแบบไม่เป็นไปตามมาตรฐานตามข้อ 1 ข้อ 2 หรือ ข้อ 3 ให้พิจารณาตามเกณฑ์การใช้พลังงานโดยรวมของอาคารอ้างอิง โดยใช้หลักเกณฑ์และวิธีการคำนวณในการออกแบบอาคารแต่ละระบบที่กำหนด
  6. การใช้พลังงานหมุนเวียน ในระบบต่างๆ ของอาคาร คือ การส่งเสริมใช้แสงธรรมชาติเพื่อการส่องสว่าง และการผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์

อย่างไรก็ตาม มาตรฐานดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อการลดภาระค่าใช้จ่ายด้านพลังงานแก่ผู้ใช้อาคารและคาดว่าจะช่วยส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างชาญฉลาดในอาคารพาณิชย์และอาคารโรงงานในประเทศ และส่งเสริมแนวปฏิบัติอื่นๆ เช่น การใช้หลอดไฟไดโอดเปล่งแสง (LED) มาตรฐานส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ (EERS) และมาตรฐานประสิทธิภาพการใช้พลังงานขั้นต่ำ (MEPS) ตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบก่อสร้างอาคาร ที่มุ่งเน้นการลดภาวะโลกร้อนและลดใช้พลังงานเป็นหัวใจสำคัญ กล่าวได้ว่าเป็นการผสมผสานกันอย่างลงตัวระหว่างศิลปะการออกแบบอาคารและศาสตร์ทางด้านการอนุรักษ์พลังงานอย่างลงตัว

 

แนวทางการประหยัดพลังงานของประเทศไทย, แหล่งภาพ: ERM-Siam Co., Ltd.
แนวทางการประหยัดพลังงานของประเทศไทย, แหล่งภาพ: ERM-Siam Co., Ltd.

 

แหล่งข้อมูล:

Categories: Buildings,Mitigation,Mitigation Application

Tags:

Menu Title