การขนส่งสาธารณะ

Language : English

เพื่อรองรับการเดินทางของประชากร และตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้นจากการที่มีจำนวนประชากรเพิ่มขึ้นในพื้นที่เมือง รัฐบาลควรทำการทดสอบระบบขนส่งมวลชนในปัจจุบัน เพื่อกำหนดวิธีรองรับการเจริญเติบโต และความหลากหลายของประชากรด้านเศรษฐกิจ- สังคม พร้อมกับการหาวิธีการลดปัญหามลพิษด้านสิ่งแวดล้อม และความแออัดในเมือง ดังนั้นในบริบทของแนวทางการขนส่งอย่างยั่งยืน ได้แก่ ขนส่งสาธารณะ ระบบที่เกี่ยวข้องกับจักรยาน และเครือข่ายของตนเดินเท้า เป็นส่วนสำคัญของกลยุทธ์การเจริญเติบโตของเมืองและความสามารถในการตอบสนองอย่างมีประสิทธิภาพต่อประชากรอย่างยั่งยืน

ตัวเลือกการขนส่งอย่างยั่งยืน สามารถให้บริการเพื่อดึงดูด รองรับความต้องการ และวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันของผู้อยู่อาศัยในเมือง รวมทั้งมักจะเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ระยะยาวที่มีการบูรณาการระบบต่างๆ ทั้งภูมิศาสตร์และรูปแบบการเดินทาง ระบบการขนส่งอย่างยั่งยืนเป็นสิ่งหนึ่งที่ช่วยตอบสนองต่อความต้องการพื้นฐานต่อการเข้าถึงและการเคลื่อนย้ายของแต่ละบุคคลได้อย่างปลอดภัย ราคาประหยัด มีตัวเลือกการขนส่งหลายรูปแบบ และสนับสนุนด้านสาธารณสุขและเศรษฐกิจที่ดี จากการปล่อยมลพิษที่จำกัด และการลดการใช้ทรัพยากรสิ้นเปลือง

 

ความท้าทายด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างระบบขนส่งที่ยั่งยืน ได้แก่

ความท้าทายด้านสิ่งแวดล้อม

  • การปล่อยก๊าซเรือนกระจก – ระบบขนส่งเป็นส่วนหนึ่งของการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก
  • เชื้อเพลิงฟอสซิล – เชื้อเพลิงฟอสซิลสิ้นเปลือง เช่น ถ่านหิน น้ำมันปิโตรเลียม และก๊าซธรรมชาติ ถูกนำมาใช้ในระบบขนส่งเพิ่มขึ้น ทำให้ทรัพยากรธรรมชาติเหล่านี้ลดลงอย่างรวดเร็ว และส่งผลกระทบต่อความผันผวนทางราคาของเชื้อเพลิงที่รุนแรง
  • พลังงานหมุนเวียน– ยานพาหนะพลังงานทางเลือกถูกใช้มากขึ้น

 

ความท้าทายด้านเศรษฐศาสตร์

  • เงินทุน – รัฐบาลมักใช้เงินลงทุนไปกับการซ่อมแซมโครงสร้างพื้นฐานทีมีอายุ เช่น ถนน ทางด่วน และสะพาน เงินทุนจึงเป็นความท้าทายที่รัฐบาลจะหาแหล่งเงินทุนเพื่อให้มั่นใจว่าโครงสร้างพื้นฐานที่มีอยู่จะมีความปลอดภัยและใช้เงินลงทุนในการสร้างทางเลือกใหม่ เช่น ระบบขนส่งมวลชน ถนนที่เชื่อมกันอย่างสมบูรณ์ และเพิ่มทางเชื่อมต่อ รัฐบาลมักจะสนับสนุนเงินลงทุนในโครงการขนส่งที่ใช้เงินลงทุนเพียงพอ ซึ่งอาจถูกจำกัดในระบบขนส่งทางเลือกที่เอนกประสงค์ที่ทันสมัย
  • การบริหารจัดการความต้องการ – มีหลายชนิดของระบบขนส่งที่รัฐบาลตัดสินใจลงทุน ซึ่งสิ่งที่ท้าทายที่ใหญ่ที่สุดคือโครงการนั้นๆ ต้องตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคตลอดวัน ในขณะที่การขนส่งสาธารณะจะช่วยบรรเทาการจาราจรสูงสุดบนถนนในชั่วโมงเร่งด่วน แต่หน่วยงานกำกับดุแลยังเผชิญกับความท้าทายของการสร้างความมั่นใจได้ว่าโครงสร้างพื้นฐานของการขนส่งสาธารณะจะยืดหยุ่นเพียงพอต่อการรองรับการใช้งานของผู้โดยสารต่างๆ ตลอดทั้งวัน นอกจากนี้ยังมีความท้าทายในการกำหนดราคาค่าโดยสารที่เหมาะสมเพื่อให้ครอบคลุมค่าการบำรุงรักษาสำหรับผู้โดยสาร

 

ความท้าทายด้านสังคม

  • ความแตกต่างของการกระจายตัวเชิงพื้นที่ – ถึงแม้ว่าจะมีประชากรจะเดินทางกลับจากเมืองเป็นจำนวนมาก แต่ในความเป็นจริงแล้วประชาชนมักจะเลือกอยู่อาศัยในพื้นที่ที่มีโอกาสที่จะได้รับการจ้างงาน และมีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ตั้งอยู่มากกว่า ดังนั้น จึงส่งผลในประชาชนเลือกใช้รถยนต์ส่วนบุคคลซึ่งอาจต้องใช้เวลาในการเดินทางที่ยาวนาน (ก่อให้เกิดการจราจรที่แออัดและการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก) หรือเลือกใช้การขนส่งสาธารณะซึ่งอาจจะยังไม่ได้เป็นแบบครบวงจรครอบคลุมเป็นเครือข่ายระบบขนส่งเอนกประสงค์ที่ทันสมัย ซึ่งจะทำให้เกิดความสะดวกสบายในการเข้าถึง เชื่อมต่อกับพื้นที่ต่างๆ นอกเมือง ดังนั้น ความแตกต่างของการกระจายตัวเชิงพื้นที่จึงเป็นความท้าท้ายที่สำคัญสำหรับรัฐบาลที่พยายามจะตอบสนองความต้องการการเดินทางของประชาชนต่อความหลากหลายต่อเศรษฐกิจ-สังคม และความแตกต่างด้านอายุของประชากร
  • ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง – ค่าใช้จ่ายในการเดินทางมักจะเป็นอุปสรรคสำหรับประชาชนที่มักจะเลือกใช้การเดินทางด้วยขนส่งสาธารณะ ซึ่งบางครั้งพบว่า การเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนบุคคลมีค่าใช้จ่ายถูกกว่า นอกจากนี้ระบบขนส่งสาธารณะในรูปแบบต่างๆ ไม่ได้ถูกบูรราการเข้าเป็นระบบแบบครบวงจร ส่งผลให้การเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะใช้เวลามากกว่าการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล
  • สุขภาพ – สุขภาพของมนุษย์เป็นผลกระทบจากการได้รับมลพิษ โดยเฉพาะเด็กทารกและคนชรา และผู้ที่เป็นโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจอยู่แล้ว ในขณะที่รัฐบาลประสบความสำเร็จต่อการลดการกระบายมลพิษทางอากาศจากการขนส่งและแหล่งอื่นๆ ที่ปล่อยมลพิษทางอากาศ นอกจากนี้ พฤติกรรมการเดินทางโดยรถยนต์เป็นเวลานานอาจก่อให้เกิดการเจ็บป่วยต่อระบบทางเดินหายใจอย่างเฉียบพลัน ความเครียดจากความวิตกกังวล ปละส่งผลกระทบทางอ้อมต่อสุขภาพ เช่น โรคอ้วน และโรคหัวใจ เป็นต้น
  • ความปลอดภัยสาธารณะและการศึกษา – ชุมชนเมืองที่มีระบบขนส่งหลากหลายรูปแบบ ประชากรมักเผชิญกับความท้าทายต่อความมั่นใจว่าผู้ใช้ถนนจะปลอดภัย สะดวกสบายและได้รับความรู้อย่างเพียงพอต่อการใช้ระบบขนส่งสาธารณะแบบครบวงจร องค์ประกอบแรกคือ ทางเดินเท้าและเลนจักรยานอาจไม่ได้ถูกทำให้เป็นจุดสังเกตที่เห็นได้อย่างชัดเจนจากการแบ่งพื้นที่ถนนกับรถยนต์ ซึ่งส่งผลต่อการเพิ่มขึ้นของอัตราการเสียชีวิต นอกจากนี้การขาดความรู้เกี่ยวการการสำรวจถนนแต่ละชนิดของผู้ใช้ยังส่งผลกระทบอย่างมากต่อความปลอดภัย

 

แหล่งข้อมูล:

Categories: Sustainable Living,Transportation

Tags: ,

Menu Title