การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

Language : English

นิยามของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ คือ การท่องเที่ยวตามแหล่งอนุรักษ์ทางธรรมชาติ หรือวัฒนธรรม อย่างมีความรับผิดชอบ รวมไปถึงการสนับสนุนคนพื้นเมืองให้มีความเป็นอยู่ที่ดี และการศึกษาและแบ่งปันความรู้ทั้งคนในพื้นที่และผู้เยี่ยมเยือน การท่องเที่ยวเชิงนิเวศเป็นการหลอมรวมกันเป็นหนึ่งเดียวระหว่างการอนุรักษ์ ชุมชน และการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ซึ่งหมายความว่าทุกคนที่มีส่วนร่วมในการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ควรนำหลักแนวคิดต่างๆ มาใช้ ได้แก่

  • ลดผลกระทบทางกายภาพ สังคม พฤติกรรม และทางจิตใจ
  • สร้างความตระหนักและความเคารพต่อสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม
  • มอบประสบการณ์แง่บวกให้กันและกันทั้งผู้เยี่ยมเยือนและเจ้าบ้าน
  • ให้ความสนับสนุนทางการเงินในการอนุรักษ์
  • สร้างรายได้ให้แก่คนท้องถิ่นและอุตสาหกรรม
  • รับรู้ถึงสิทธิและความเชื่อของชนพื้นเมืองในพื้นที่และทำงานร่วมกันเพื่อสร้างแรงจูงใจให้กับทุกคน

ในแง่ของการอนุรักษ์ การท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์เป็นทางออกระยะยาวที่ให้ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจต่อการอนุรักษ์ การฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพและการปกป้องมรดกทางธรรมชาติและวัฒนธรรมบนโลกใบนี้ นอกจากนี้ยังเป็นการเพิ่มขีดความสามารถ การสร้างอาชีพ และสร้างแรงจูงใจให้กับชุมชนท้องถิ่นในการต่อสู้กับความยากจนและมุ่งสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

แหล่งภาพ: www.ttrweekly.com-
แหล่งภาพ: www.ttrweekly.com-

 

แหล่งข้อมูล:

Categories: Ecotourism,Sustainable Living

Tags: ,

Menu Title