การปล่อยก๊าซเรือนกระจกในประเทศไทย

Language : English

สำหรับในประเทศไทย ผลการศึกษาขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) พบว่า ในปี พ.ศ. 2555 ประเทศไทยมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเท่ากับ 227.73 MtCO2-eq. (ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า) โดยพิจารณาจากปริมาณรวมของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเท่ากับ 350.68 MtCO2-eq. หักลบกับปริมาณที่ดูดกลับ 122.95 MtCO2-eq.

3.3.5 GHG Thailand2

3.3.5 GHG Thailand
ปริมาณและสัดส่วนการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในระดับประเทศจำแนกรายสาขาในปี พ.ศ. 2555; แหล่งข้อมูล: สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, ดัดแปลงโดย: ERM-Siam Co., Ltd

จากรูป แสดงปริมาณและสัดส่วนการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในระดับประเทศจำแนกรายสาขาในปี พ.ศ. 2555 ซึ่งแบ่งเป็น 4 ภาคหลัก ได้แก่

  • ภาคพลังงาน ปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากที่สุดเท่ากับ 256.44 MtCO2- หรือคิดเป็นร้อยละ 73.13 ของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งหมดของประเทศ
  • ภาคการเกษตร ป่าไม้ และการใช้ประโยชน์ที่ดิน ปล่อยก๊าซเรือนกระจกเท่ากับ 71 MtCO2-eq. คิดเป็นร้อยละ 15.89 ของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งหมดของประเทศ
  • ภาคกระบวนการอุตสาหกรรมและการใช้ผลิตภัณฑ์ ปล่อยก๊าซเรือนกระจกเท่ากับ 33.50 MtCO2- คิดเป็นร้อยละ 9.55 ของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งหมดของประเทศ
  • ภาคการจัดการของเสีย ปล่อยก๊าซเรือนกระจกเท่ากับ 5.03 MtCO2- หรือเท่ากับร้อยละ 1.43 ของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งหมดของประเทศ

นอกจากนี้ ภาคการเกษตร ป่าไม้ และการใช้ประโยชน์ที่ดิน (Agriculture Forestry and Other Land Use: AFOLU) เป็นส่วนที่มีการกักเก็บก๊าซเรือนกระจกรวมอยู่ด้วย ซึ่งเป็นการกักเก็บที่เกิดจากการสะสมของปริมาณชีวมวล (Biomass) ในพื้นที่ป่าและพื้นที่ปลูกไม้ยืนต้นในภาคการเกษตร เช่น ปาล์มน้ำมัน ยางพารา และสวนผลไม้ เป็นต้น ในปี พ.ศ. 2555 มีการกักเก็บก๊าซเรือนกระจกรวมทั้งสิ้น 122.95 MtCO2-eq. และเมื่อหักลบกับปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของภาคนี้จำนวน 55.71 MtCO2-eq แล้ว ทำให้ภาคเกษตร ป่าไม้ และการใช้ประโยชน์ที่ดินมีการกักเก็บก๊าซเรือนกระจกเท่ากับ 67.25MtCO2-eq. ดังรายละเอียดในลำดับต่อไปและสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่

http://conference.tgo.or.th/download/tgo_or_th/Article/2015/GHGsReport2015_Final.pdf

Categories: Climate Change,GHG Emission Sources

Tags:

Menu Title