โครงการก๊าซชีวภาพระดับชุมชนจากฟาร์มสุกร ต.ท่ามะนาว อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี

Swine farm_lopburi 01
โครงการก๊าซชีวภาพระดับชุมชนจากฟาร์มสุกร ต.ท่ามะนาว อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี (Community biogas from swine farms at Thamanao Subdistrict, Chaibadan district, Lopburi Province, Thailand)

โครงการก๊าซชีวภาพระดับชุมชนจากฟาร์มสุกร ต.ท่ามะนาว อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี (Community biogas from swine farms at Thamanao Subdistrict, Chaibadan district, Lopburi Province, Thailand) เป็นโครงการที่พัฒนาขึ้นในช่วง พ.ศ. 2556 – 2558 โดยมีองค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะนาว อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี เป็นเจ้าของโครงการและบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เป็นผู้พัฒนาโครงการร่วมกับศูนย์วิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม บางเขน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งดำเนินโครงการศึกษา ออกแบบรายละเอียด จัดทำระบบผลิต และส่งจ่ายก๊าซชีวภาพจากฟาร์มสุกร ตำบลท่ามะนาว อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี โดยมีวัตถุประสงค์ในการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และแปรสภาพก๊าซมีเทนที่กักเก็บได้มาใช้เป็นเชื้อเพลิงทดแทนสำหรับการหุงต้มในครัวเรือน และเชื้อเพลิงในรูปแบบอื่นๆ ในครัวเรือนหรือฟาร์มปศุสัตว์ ซึ่งช่วยลดค่าใช้จ่ายและส่งเสริมให้ชุมชนพึ่งพาตนเองจากการพัฒนาพลังงานทดแทนท้องถิ่น เพื่อเป็นต้นแบบการพัฒนาด้านพลังงานอย่างยั่งยืน

ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่คาดว่าจะลดได้จากโครงการ ประมาณ   783.8213 tCO2e/year

 

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม: http://tver.tgo.or.th/2015/thai/project2_detail.php?id=73

 

Categories: Community,Environ Network

Tags: ,

Menu Title