พระบิดาแห่งการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

untitled

พระบิดา แห่งการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

“…อาจมีบางคน ไม่เข้าใจว่าทำไมจึงสนใจเรื่องชลประทานหรือเรื่องป่าไม้ จำได้ว่าเมื่ออายุ 10 ขวบ ที่โรงเรียนมีครูคนหนึ่งซึ่งเดี๋ยวนี้ตายไปแล้วสอนเรื่องวิทยาศาสตร์ เรื่องการอนุรักษ์ดิน แล้วให้เขียนว่า ภูเขาต้องมีป่าไม้ไม่อย่างนั้นเม็ดฝนตกลงมาแล้ว จะชะดินลงมาเร็ว ทำให้ไหลตามน้ำไป ไปทำความเสียหาย ดินหมดจากภูเขาเพราะไหลตามสายน้ำไป ก็เป็นหลักของป่าไม้ เรื่องการอนุรักษ์ดิน และเป็นหลักชลประทานที่ว่า ถ้าเราไม่รักษาป่าไม้ข้างบนจะทำให้เดือดร้อนตลอด ตั้งแต่ดินบนภูเขาจะหมดไป กระทั่งการที่จะมีตะกอนลงมาในเขื่อน มีตะกอนลงมาในแม่น้ำ ทำให้น้ำท่วม นี่นะเรียนมาตั้งแต่อายุ 10 ขวบ…”

พระราชดำรัสในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันพฤหัสบดีที่ 25 กันยายน พ.ศ.2512

untitled
“ที่ ตรงไหนที่เป็นที่ไม่ลาดชันมากนัก ก็ควรจะทำให้เป็นที่เพาะปลูกกสิกรรมได้

อาจจะทำนาก็ได้โดยทำขั้นบันได ทำอย่างถูกต้อง ตรงนั้นเราไม่ปลูกต้นไม้

ถ้าไปปลูกต้นไม้แล้ว ชาวบ้านก็จะไม่มีที่ทำกินอย่างดีที่ถูกต้องแล้วเขาจะไม่รักที่

คือเขาจะไม่รักต้นไม้ และพยายามหาทรัพยากรน้ำให้เขาเขาจะพอใจ”

พระราชดำรัสในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

26 กุมภาพันธ์ 2524

สำนักงานเกษตรภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่

untitled

“ให้ดำเนินการสำรวจพื้นที่พรุโต๊ะแดงตอนบน แล้วศึกษาถึงความเหมาะสมในการปิดกั้นพรุบางตอนให้เป็นลักษณะอ่างเก็บน้ำ

โดยมีวัตถุประสงค์ในการเก็บสำรวจน้ำคุณภาพดี สำหรับส่งไปเสริมให้กับคลองมูโนะ

ซึ่งต้องการน้ำเป็นปริมาณมาก เพื่อใช้ในการเกษตรกรรมตลอดจนปรับปรุงพื้นที่ดินเปรี้ยว”

พระราชดำรัสในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

5  มกราคม 2528

จังหวัดอุดรธานีuntitled

“ให้พิจารณาวางโครงการอ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก เพื่อส่งน้ำสนับสนุนพื้นที่เพาะปลูกในหมู่บ้านใกล้เคียง

ให้ราษฎรที่มีอาชีพทำนาสามารถผลิตข้าวให้เพียงพอสำหรับบริโภค เนื่องจากปัจจุบันพื้นที่นา ในบริเวณดังกล่าว

มีคุณภาพค่อนข้างต่ำ ประกอบกับยังขาดระบบชลประทาน ที่สมบูรณ์

นอกจากนั้นจะสามารถใช้ประโยชน์จากอ่างเก็บน้ำเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลาน้ำจืดได้อีกด้วย”

พระราชดำรัสในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

5 กันยายน 2528

จังหวัดนราธิวาส

https://drive.google.com/open?id=0B2nyrFPYX8PQazBGT1ZFdmZiazA

Categories: DEQP News,Domestic News,Global News,News

Menu Title