รายงานพิเศษ พระบิดาแห่งการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(ฝนหลวง)

untitled

” น่าจะมีลู่ทางที่คิดค้นหาเทคนิคหรือวิธีการทางวิทยาศาสตร์ด้านการดัดแปลงสภาพ

อากาศมาช่วยให้เกิดการก่อและรวมตัวของเมฆให้เกิดฝนได้ “

พระราชดำริ

พ.ศ. 2499

untitled

“ทำฝนเทียม หมายความว่า ความชื้นที่ผ่านเหนือเขต เราดักเอาไว้ให้ลงได้”

พระราชดำรัส

4 ธันวาคม 2536

untitled

untitled

“ฝนที่ทำนี้จะพลิกฤดูกาลไม่ได้ไม่ใช่ว่าเวลาฝนแล้งจะบรรดาลอย่างปาฏิหาริย์ให้มีฝนเพียงพอ

กับการเพาะปลูกมิได้ หรือจะแทนการชลประทานที่ขุดเรียบร้อยกว้างขวาง

ก็มิได้ แต่เป็นทางหนึ่งที่หวังสำหรับในฤดูกาลที่ควรจะมีฝน และฝนเทียมจะช่วยประกอบพืชผลไม่ให้สิ้นไปพอได้”

พระราชดำริ

23 กรกฎาคม 2517

untitled

ที่มา : พระบิดาแห่งการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Categories: DEQP News,Domestic News,Global News,News

Menu Title