ความรู้-ความเข้าใจ สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ภาวะโลกร้อน หรือ ภาวะภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง (Climate Change) เป็นปัญหาใหญ่ของโลกในปัจจุบัน สังเกตได้จากอุณหภูมิของโลกที่สูงขึ้น มีสาเหตุหลักของมาจากก๊าซเรือนกระจก
ความรู้-ความเข้าใจ สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ภาวะโลกร้อน (Global Warming) เกิดจากการเพิ่มขึ้นของก๊าซเรือนกระจกที่ปกคลุมชั้นบรรยากาศของโลก ทำให้อุณภูมิภายในโลกสูงขึ้น เป็นเหตุให้ฤดูกาลทั่วโลกเปลี่ยนไป และก๊าซที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่เกิดจากการเผาผลาญเชื้อเพลิงฟอสซิล
ก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse gas) ซึ่งประกอบด้วย ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์, ก๊าซมีเทน, ก๊าซไนตรัสออกไซด์, ก๊าซโอโซนพื้นผิวดิน, ไอน้ำ, ก๊าซไฮโดรฟลูออโรคาร์บอน, ก๊าซเพอร์ฟลูออโรคาร์บอน, ก๊าซซัลเฟอร์เฮกซะฟลูออไรด์, และสารซีเอฟซี เป็นก๊าซที่มีคุณสมบัติในการดูดซับคลื่นรังสีความร้อน หรือรังสีอินฟาเรดได้ดี ก๊าซเหล่านี้มีความจำเป็นต่อการรักษาอุณหภูมิในบรรยากาศของโลกให้คงที่ ซึ่งหากบรรยากาศโลกไม่มีก๊าซเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศ ดังเช่นดาวเคราะห์ดวงอื่นๆ ในระบบสุริยะแล้ว จะทำให้อุณหภูมิในตอนกลางวันนั้นร้อนจัด และในตอนกลางคืนนั้นหนาวจัด เนื่องจากก๊าซเหล่านี้ดูดคลื่นรังสีความร้อนไว้ในเวลากลางวัน แล้วค่อยๆ แผ่รังสีความร้อนออกมาในเวลากลางคืน ทำให้อุณหภูมิในบรรยากาศโลกไม่เปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน
2

ที่มา http://esh.fnal.gov
ก๊าซเรือนกระจกมีความจำเป็นและมีความสำคัญต่อการรักษาระดับอุณหภูมิของโลก เนื่องจากภาวะก๊าซเรือนกระจกมีปฏิบัติการคล้ายกับการสะท้อนกลับของคลื่นในชั้นบรรยากาศที่กักเก็บความร้อนบางส่วนจากโลกไม่ให้ออกสู่ชั้นบรรยากาศ ที่ซึ่งทำให้อุณหภูมิในโลกมีระดับที่เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของสิ่งที่มีชีวิตและมีความสามารถที่จะดำรงชีวิตอยู่ได้ ซึ่งถ้าหากปราศจากก๊าซเรือนกระจกสิ่งที่มีชีวิตในโลกอาจไม่สามารถมีชีวิตอยู่ได้ โลกจะหนาวเย็นจนสิ่งมีชีวิตอยู่อาศัยไม่ได้ แต่การที่มีก๊าซเรือนกระจกมากเกินไปก็เป็นเหตุให้อุณหภูมิสูงขึ้นถึงระดับเป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตได้เช่นกัน
จากการคาดการณ์รูปแบบของสภาพดินฟ้าอากาศในช่วงระยะเวลาหนึ่งอย่างมีนัยสำคัญ เป็นที่สังเกตว่าในช่วง 10 ปี ที่ผ่านมาโลกปัจจุบันนี้มีสภาพอบอุ่นเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้แนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงมีอัตราเร่งที่สูงขึ้นในช่วง 10 ปีมานี้ ซึ่งอุณหภูมิของโลกโดยเฉลี่ยเพิ่มขึ้นมากกว่า 0.6 องศาเซลเซียส ในช่วง 100 ปี ที่ผ่านมานี้เอง ซึ่งในบางภูมิภาคการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิมีเพิ่มมากขึ้นถึง 2.2 องศาเซลเซียส
การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศเป็นผลจากการเพิ่มขึ้นของปริมาณของก๊าซเรือนกระจก โดยเฉพาะอย่างยิ่งก๊าซคาร์บอนไดซ์ออกไซด์ในชั้นบรรยากาศในระดับซึ่งเกินกว่าสภาพที่ต้องการเพื่อที่จะควบคุมอุณหภูมิสภาพความอบอุ่นบนพื้นโลก
ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ซึ่งแสดงให้เห็นชัดว่ามนุษย์เองเป็นผู้ทำให้โลกร้อนขึ้น โดยเฉพาะด้านอุตสหกรรมเป็นตัวการหลักที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงภาวะเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศ เนื่องจากในปี 1970-2004 มีการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพิ่มมากขึ้นถึง 70% ซึ่งตรงกันกับการเปลี่ยนแปลงขององค์ประกอบด้านเคมีในชั้นบรรยากาศของโลกเริ่มเกิดขึ้นเมื่อช่วงต้นๆ ศตวรรษที่ 18 ในช่วงที่มีการปฏิวัติอุตสาหกรรม นับตั้งแต่ปี 2393 เป็นต้นมา ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เพิ่มขึ้นถึง 36% ก๊าซมีเทนเพิ่มขึ้นถึง 17% ก๊าซไนตรัสออกไซด์เพิ่มมากขึ้นถึง 151% ซึ่งในช่วงระยะเวลาดังกล่าวได้มีการบันทึกการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิในโลกโดยเฉลี่ย 0.8 องศาเซลเซียส นอกจากนียั้งได้มีการบันทึกว่าในทศวรรษที่ 1990 เป็นช่วงเวลาที่มีระดับความร้อนที่เพิ่มสูงมากที่สุด
กิจกรรมของมนุษย์หลากหลายประการซึ่งนำไปสู่การเพิ่มก๊าซเรือนกระจก ซึ่งเป็นสาเหตุหลักที่ก่อให้เกิดสภาวะก๊าซเรือนกระจก คือการเผาผลาญความร้อนจากซากฟอสซิล เช่น ถ่านหิน น้ำมันดิบ ปริมาณของพลังงานที่มนุษย์ต้องการใช้ได้มาจากการเผาผลาญซากฟอสซิสมีจำนวนมากถึง 85% แต่ซากฟอสซิสเป็นแหล่งทรัพยากรด้านพลังงานที่ไม่สามารถทดแทนได้
3

ที่มา http://1.bp.blogspot.com
รายงานขององค์การอุตุนิยมวิทยาโลกเกี่ยวกับระดับก๊าซเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศที่ได้รับการเผยแพร่ระบุว่า ระดับความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ มีเทน และไนตรัสออกไซด์ล้วนสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในปี 2556 โดยระดับความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งเป็นตัวการสำคัญที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศเพิ่มขึ้นเป็น 397 ส่วนในล้านส่วน ในปี 2557 หรือคิดเป็นร้อยละ 142 ของระดับก่อนยุคอุตสาหกรรมซึ่งเป็นช่วงก่อนปี 2293 เฉพาะในช่วงปี 2555-2556 ระดับความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เพิ่มขึ้น 2.9 ส่วนในล้านส่วน ซึ่งนับว่าสูงที่สุดในรอบ 30 ปี
4

ที่มา http://castlemaineindependent.org
เอกสารอ้างอิง
Greentheearth. ภาวะโลกร้อน. เข้าถึงได้จาก http://www.greentheearth.info/. สืบค้นเมื่อ 14 กรกฎาคม 2557.
มูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน. โลกร้อน ทะเลร้อน ชุมชน(เดือด)ร้อน ทรัพยากรและชุมชน. เข้าถึงได้จาก http://www.sdfthai.org/public/ สืบค้นเมื่อ 13 กรกฎาคม 2557.

Categories: DEQP News,News

Tags: ,

Menu Title