สผ.ผนึก 3 องค์กร สร้างแผนร่างแผนที่นำทางการลดก๊าซเรือนกระจก ตั้งเป้าลด 20-25% ภายในปี 2573

capture

สผ.ผนึก 3 องค์กร สร้างแผนร่างแผนที่นำทางการลดก๊าซเรือนกระจก ตั้งเป้าลด 20-25% ภายในปี 2573

นางรวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ได้จัดทำร่างแผนที่นำทางการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ ปี 2563-2573 ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง สผ. องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ และ Global Green Growth Institute (GGGI) โดยกำหนดเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย ให้ได้ 20-25% ภายในปี 2573

นางรวีวรรณ กล่าวว่า การดำเนินการลดก๊าซเรือนกระจกตามเป้าหมายดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินการตามความตกลงปารีส ซึ่งประเทศไทยได้ให้สัตยาบันเมื่อวันที่ 21 ก.ย. 2559 โดยร่างแผนที่นำทางฯ ประกอบด้วย 3 สาขาหลัก ได้แก่ สาขาพลังงานและขนส่ง สาขาการจัดการของเสีย และสาขากระบวนการทางอุตสาหกรรมและการใช้ผลิตภัณฑ์

ทั้งนี้ ได้กำหนดศักยภาพการลดก๊าซเรือนกระจกจากทั้ง 3 สาขา ภายในปี 2573 อยู่ที่ 20.8% หรือประมาณ 115.6 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า แบ่งเป็น 1.สาขาพลังงานและขนส่ง 20.4% โดยใช้มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้า การใช้พลังงานทดแทน และการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน

2.สาขาการจัดการของเสีย 0.3% โดยใช้มาตรการ อาทิ การจัดการขยะ และการจัดการน้ำเสีย 3.สาขากระบวนการทางอุตสาหกรรมและการใช้ผลิตภัณฑ์ 0.1% ใช้มาตรการหลักคือการปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรม

 

ขอขอบคุณข้อมูลจาก

http://www.greennewstv.com

Categories: Domestic News,News

Menu Title