เป็นไปได้หรือไม่หากเราจะใช้พลังงานทดแทนทั้งหมด

“100% renewables!” “พลังงานทดแทน 100%”
It’s a buzz-phrase that loves being thrown around by environmentalists, passionate protesters and science geeks alike. From activists, to companies or start-ups spruiking their latest eco-powered device, renewable anything is a steadily growing industry.มันเป็นวลีที่พูดถึงกันมานานแล้ว ที่นำมาใช้วนเวียนไป-มาโดยกลุ่มนักสิ่งแวดล้อม ผู้ประท้วงที่มีอุดมการณ์อย่างแรงกล้า และกลุ่มคนที่สนใจในด้านวิทยาศาสตร์ จากนักกิจกรรมจนไปถึงบริษัท หรือการออกอุปกรณ์ที่ขับเคลื่อนโดยพลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมต่างๆของพวกเขา ซึ่งพลังงานทดแทนในทุกๆทางเป็นการเติบโตอย่างมั่นคงของอุตสาหกรรม
If you’re reading this then you already know the motivation behind this growing trend. Climate change, pollution, increasingly warm oceans, water and food shortages – these are just some of the factors that are driving us towards an energy poor world. If we continue towards this path we could be living in a world reminiscent of Total Recall – an oxygen starved “Waterworld” with only a handful of habitable cities. With fossil fuels being one of the biggest drivers behind climate change we know that if we change our practices now and turn to renewables we can keep within the 2 degrees safety limit that scientists warn us about.ถ้าคุณกำลังอ่านข้อความนี้ จากนั้นคุณจะรู้อยู่แล้วว่าแรงจูงใจที่อยู่เบื้องหลังแนวโน้มการเติบโตนี้ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มลพิษ การที่มหาสมุทรอุ่นขึ้นและการขาดแคลนน้ำและอาหาร – เหล่านี้เป็นเพียงบางส่วนของปัจจัยที่เป็นกำลังในการขับเคลื่อนเราไปสู่โลกที่เหลือพลังงานอยู่น้อยเต็มที หากเรายังคงดำเนินตามเส้นทางนี้ เราอาจจะมีชีวิตอยู่ในโลกที่ชวนให้นึกย้อนไปถึงภาพยนต์เรื่อง Total Recall – ที่มีการหิวโหยออกซิเจนหรือ “ภาพยนต์เรื่อง Waterworld” ที่มีเพียงไม่กี่คนในเมืองที่อยู่อาศัย ด้วยเชื้อเพลิงฟอสซิลเป็นหนึ่งในตัวขับเคลื่อนที่ใหญ่ที่สุดที่อยู่เบื้องหลังการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เรารู้ว่าถ้าเราเปลี่ยนการปฏิบัติของเราในขณะนี้และหันไปใช้พลังงานหมุนเวียน เราสามารถคงอุณหภูมิไว้ที่ไม่เกิน 2 องศาที่นักวิทยาศาสตร์เตือนเราเกี่ยวกับเรื่องนี้ไว้

But 100% renewable energy? Really? Don’t we need just a little bit of coal/nuclear power to keep the world spinning?แต่พลังงานทดแทน 100%? จริงเหรอ? เราไม่ได้ต้องการเพียงถ่านหิน / พลังงานนิวเคลียร์เพียงเล็กน้อยเพื่อให้โลกหมุนไป?
Greenpeace International, in collaboration with the Institute of Engineering Thermodynamics, Systems Analysis & Technology Assessment at the German Aerospace Center, have just made the impossible possible. A 100% renewable energy world by 2050, and it could start in as little as three months from now with a binding agreement at the COP 21 conference in Paris. According to the report, what we need is:กรีนพีซสากลในความร่วมมือกับสถาบันการอุณหพลศาสตร์วิศวกรรม ระบบการวิเคราะห์และประเมินเทคโนโลยีที่ศูนย์การบินอวกาศเยอรมัน เพิ่งได้ทำในสิ่งที่ความเป็นไปได้ที่เป็นไปไม่ได้ โลกจะมีการใช้พลังงานทดแทน 100% ภายในปี 2050 และจะสามารถเริ่มต้นในเวลาอันสั้นเพียงสามเดือนนับจากนี้ที่มีสัญญาผูกพันในการประชุม COP 21 ในกรุงปารีส ตามรายงาน สิ่งที่เราต้องการคือ
“A strong, long-term goal, phasing out fossil fuels and nuclear power by 2050 through a just transition to 100% renewable energy, as well as the protection and restoration of forests.”
“เป้าหมายระยะยาวที่ชัดเจนซึ่งการยุติการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลและพลังงานนิวเคลียร์ภายในปี 2050 ผ่านการเปลี่ยนแปลงเพื่อไปใช้พลังงานทดแทน 100% เช่นเดียวกับการป้องกันและการฟื้นฟูป่า”
What’s more, not only is this transition possible, but it will create jobs and is cost-competitive, with the necessary investment more than covered by savings in future fuel costs. The average additional investment needed in renewables until 2050 is about $1 trillion a year. Because renewables don’t require fuel, the savings are $1.07 trillion a year, so they more than meet the costs of the required investment.มีอะไรมากกว่าที่ไม่เพียง แต่การเปลี่ยนแปลงนี้จะเป็นไปได้ แต่มันจะสร้างงานและเป็นมูลค่าการแข่งขัน กับการลงทุนที่จำเป็นมากกว่าการครอบคลุมโดยการประหยัดค่าใช้จ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงในอนาคต การลงทุนที่ต้องการเพิ่มขึ้นเฉลี่ยในพลังงานทดแทนจนถึงปี 2050 เท่ากับ 1,000,000,000,000 ดอลล่า ต่อปี เพราะพลังงานหมุนเวียนไม่ต้องใช้น้ำมันเชื้อเพลิง ซึ่งทำให้ประหยัดเงินถึง 1,070,000,000,000 ต่อปี ดังนั้นมันจึงเหมาะสมมากกว่าสำหรับเงินลงทุนที่ต้องการเสียอีก
In jobs, the solar industry could employ 9.7 million people by 2030, more than 10 times as many as it does today, and equal to the number currently employed in the coal industry.ในงานอุตสาหกรรมพลังงานแสงอาทิตย์สามารถทำให้เกิดการจ้างงานถึง 9,700,000 คนในปี 2030 ซึ่งมากกว่าเป็น 10 เท่าของจำนวนการจ้างงานในขณะนี้ และเท่ากับจำนวนการจ้างงานของปัจจุบันในอุตสาหกรรมถ่านหิน
117461_196461
Already, the seemingly major polluting countries are seeing the investment in renewables. In 2014, for the first time in 40 years, global energy-related CO2 emissions remained stable in spite of continued economic growth, thanks mainly to declining coal consumption in China.แล้วประเทศที่ก่อให้เกิดมลพิษที่สำคัญดูเหมือนว่าจะเห็นการลงทุนในพลังงานหมุนเวียน ในปี 2014 เป็นครั้งแรกในรอบ 40 ปีที่ผ่านมา พลังงานทั่วโลกที่เกี่ยวข้องกับการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ยังคงมีอยู่ทั้งที่มีการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ขอบคุณอย่างที่สุดที่มีการลดการใช้ถ่านหินในประเทศจีน
Entrepreneurs – from the university educated to the village Einsteins – are coming up with clever ways to power and profit using nature’s gift; and almost every day there’s a “world first” – from a completely solar powered airport to a country running (almost) completely on renewables.ผู้ประกอบการ – จากมหาวิทยาลัยได้ทำการศึกษายังหมู่บ้าน Einsteins – ที่ซึ่งเกิดวิธีที่ฉลาดกับพลังงานและการใช้สอยประโยชน์โดยใช้ของขวัญจากธรรมชาติ; และเกือบทุกวันที่นี่คือ “ที่แรกของโลก” – ที่พลังงานจากแสงอาทิตย์ทั้งหมดถูกส่งไปใช้ที่สนามบินและไปยังประเทศโดยใช้พลังงานหมุนเวียนเกือบทั้งหมด
We also know that renewables have the potential to power up (pun intended) economies, and our “Solarize Greece” crowd-funding campaign is an example of how we’re helping to rid the country of the burden of fossil fuels that are holding it down economically and for Greece to fight its way back out of the crisis.นอกจากนี้เรายังรู้ว่าพลังงานหมุนเวียนมีศักยภาพที่จะช่วยกระตุ้น (เล่นสำนวนเจตนา) เศรษฐกิจและ แคมเปญระดมทุนจากผู้คน”โซลาร์ไรซ์ กรีซ”ของเรา เป็นตัวอย่างของวิธีการที่เราจะช่วยในการขจัดภาระของเชื้อเพลิงฟอสซิลของประเทศที่จะทำให้เศรษฐกิจถดถอยและสำหรับกรีซที่จะต่อสู้หาทางกลับออกจากวิกฤต
Slowly but surely the world is waking up to the stark reality that fossil fuels are a finite resource with renewables being an additional economic and employment boost. What’s more is that there are no major economic or technical barriers to moving towards 100% renewable energy by 2050.มันช้า แต่แน่นอนว่าโลกจะตื่นขึ้นมาพบกับความเป็นจริงว่า เชื้อเพลิงฟอสซิลเป็นทรัพยากรที่มีอย่างจำกัด กับพลังงานหมุนเวียนที่จะเป็นตัวหนุนในทางเศรษฐกิจและการจ้างงานที่เพิ่มขึ้น สิ่งที่เพิ่มเติมคือว่าไม่มีเศรษฐกิจส่วนใหญ่หรืออุปสรรคในทางเทคนิคในการมุ่งไปสู่พลังงานทดแทน 100% ภายในปี 2050
So, maybe the fantasy isn’t so far off anymore.
ดังนั้นบางทีอาจจะไม่ได้เป็นเรื่องจินตนาการเช่นนั้นอีกต่อไป
Take action. Join the Energy [R]evolution!
แปลภาษาไทยโดย นายอิทธิกร วงศ์แพทย์ นิสิตฝึกปฏิบัติงาน ณ ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ที่มา Shuk-Wah Chung is a Content Editor at Greenpeace East Asia.
อ่านเพิ่มเติมได้ที่ http://www.greenpeace.org/international/en/news/Blogs/makingwaves/renewables-energy-revolution-2015/blog/54142/
สืบค้นข้อมูลวันที่ 28 กันยายน 2558 / Retrieved on 28th September 2015

Categories: Domestic News,News

Menu Title